مصوبات جلسه شماره 52 کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی مورخ 1401/6/28