مصوبات جلسه شماره 51 کمیسیون حقوقی نظارت و ارزیابی مورخ 13/6/1401