مصوبات جلسه شماره 50 کمیسیون حقوقی نظارت و ارزیابی مورخ 1401/6/6