دستور کار جلسه شماره 45 کمیسیون بهره وری، هوشمندسازی و شفافیت مورخ 1401/6/27