دستور کار شماره 48 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ 1401/6/27