دستور کار شماره 47 کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مورخ 1401/6/12