دستور جلسه شماره ۳۸ ، کمیسیون حقوقی، نظارت و ارزیابی مورخ 1400/3/8