مصوبات جلسه 99/9/2

1-  نامه شماره 144564-27/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با هدف ایجاد بناهای عام المنفعه ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور تخصیص قطعه زمینی به مساحت 30/853 متر مربع و مشارکت در پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت مرکز فرهنگی ورزشی ناشنوایان ، در خیابان میرزاآقاخان ، کوچه شماره 76 و صدور پروانه مشترک بنام بنیاد خیریه بناهای ماندگار و شرکا ، با حفظ مالکیت شهرداری بر زمین ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2-  نامه شماره 135845-13/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت  مبلغ -/000/000/40 ریال ( چهل میلیون ریال ) هدیه به شانزده نفر از ورزشکاران معلول و مبلغ -/000/000/95 ریال ( نود و پنج میلیون ریال ) خرید توپ بوچیا از محل ردیف 41050205 تحت عنوان کمک به مراکز غیردولتی و خانواده ها برای نگهداری و توانبخشی معلولین و سالمندان جمعاً به میزان -/000/000/135 ریال ( یکصد و سی و پنج میلیون ریال ) ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 154607-11/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص اجرای طرح شهروارة ایران شهر موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و کپی طرح پیوست می باشد.

4-نامه شماره 146784-30/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با توجه به توضیحات مندرج در نامه و در جهت مساعدت به فعالیت کاری ناوگان حمل و نقل عمومی شهر کرمان ، با کلیت پیشنهاد مطرح شده به منظور کمک به رانندگان ناوگان اتوبوسرانی ( بخش خصوصی ) و تاکسیرانی ، در اخذ تسهیلات ارزان قیمت بانکی و عهده دار شدن شهرداری در تأمین بخشی از سود تسهیلات مربوط ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 127074-3/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای علی میرمحمدیان ، به ازای طرح تعریض کوچه شماره 17 خیابان ابوحامد ، توافق کرده است که به ازای کسر میزان تعریض در مبایع نامه ، پروانه ساختمان تجاری دریافت دارد که به علت لغو تعریض ، مشارالیه صدور پروانه در معبر 6 متر را مفید خود نمی داند و با توجه به این که مساحت مورد اعلام همچنان در تصرف ایشان می باشد ، خواهان اصلاح مبایع نامه می باشد ، این شورا در صورت اطمینان شهرداری از حذف طرح معبر مذکور و با توجه به این که عملاً هیچ گونه مبادله ای بین طرفین به جز تنظیم مبایع نامه صورت نیافته است ، با ابطال مبایع نامه موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 114536-18/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که اخذ جریمة کمیسیون ماده صد بیانگر پذیرش قانونی ابقای بنا در آن ملک می باشد ، این شورا با محاسبة عوارض پروانه ساختمانی ملک مورد نظر شهروند محترم ، آقای علی دریجانی ، بر اساس زمان پرداخت جریمه موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- با توجه به نظر حقوقی آقای مرتضوی ، مشاور حقوقی این شورا و مفاد نامه شماره 214756/3-15/12/96 منطقه سه  و با توجه به اینکه 5/88 مترمربع از ملک مورد نظر محصور ، دارای امتیاز برق بنام مدعی ، آقای حسین برهانی نژاد ، و در اختیار ایشان می باشد ، این شورا با صدور پروانه ساختمان بر مساحت مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً با توجه به اینکه 27/232 متر مربع از ملک در مسیر طرح تعریض مجدد خیابان ( راستگرد ) واقع شده است ، به عنوان مابه ازاء پروانه ساختمان بر میزان باقی مانده صادر گردد. بدیهی است که بایستی علاوه بر تعهد کشف فساد ، تعهدی نیز در سلب هرگونه ادعا در مورد کل پلاک ( 85 قصب ) ، از مشارالیه اخذ گردد. تصویر کلیة مدارک مثبته پیوست می باشد.

8- نامه شماره 165454-28/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با پیشنهاد مطرح شده به منظور مساعدت به کلیة کارمندان و کارگران شهرداری اعم از رسمی و قراردادی ، که متقاضی عضویت در شرکت تعاونی مصرف مشترک کارگران شهرداری و اتوبوسرانی کرمان باشند و پرداخت 5/2 سهم به ارزش -/000/500/2 ریال ( دو میلیون و پانصد هزار ریال ) را متقبل گردند ، شهرداری نیز بدان میزان  ( 5/2 سهم به ازای هر نفر) به ارزش -/000/500/2 ریال ( دو میلیون و پانصد هزار ریال ) از محل ردیف 41060212 با عنوان هزینه های رفاهی هزینه نموده و در وجه شرکت تعاونی مذکور تا سقف بودجه مصوب پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9-  نامه شماره 4678-19/8/99 شهروند محترم ، آقای فرود بهرآسمانی ، از جانبازان معزز جنگ تحمیلی ، مطرح و مقرر گردید که بدهی نامبرده به شهرداری بر مبنای دستورالعمل تقسیط و بدون محاسبة کارمزد و پیش پرداخت اخذ گردد. تصویر نامه شهروند محترم به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10-  نامه شماره 4861-1/9/99 تعدادی از ساکنان شهرک هشت بهشت مطرح و مقرر گردید که کوچه های شهرک مزبور ، صرفاً به ازای دریافت دو میلیون و دویست هزار تومان از هر خانواده ، آسفالت گردد. تصویر نامه ساکنان پیوست می باشد.

11-  نامه شماره 162569-24/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نزدیکی فصل سرما و شیوع کرونا و نیازی که ساکنان محله صنعتی جنب دانشگاه شهید باهنر ، به اخذ پاسخ شهرداری کرمان به شرکت های خدماتی ، از جمله شرکت گاز دارند ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور تقسیط بدهی ایشان ، در اقساط 36 ماهه ، بدون دریافت پیش پرداخت و با کارمزد 18% و صدور پاسخ به
شرکت های ذیربط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12-  نامه شماره 156914-15/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، با پیشنهاد شهرداری کرمان در نامه شماره 92074-16/5/99 به منظور واگذاری زمین های مورد توافق ، در قالب ترک تشریفات مزایده تا سقف اختیار قانونی با قیمت کارشناسی زمان تحویل اجناس ، با رعایت حقوق شهرداری کرمان موافقت می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13-  نامه شماره 164045-26/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 7/149 متر مربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احسان بهرامپور ، دارای پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 2632 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان مطهری ، کوچه جوی مؤیدی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/660/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و شصت میلیون ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 145190/4-28/7/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی آن میزان از سند به نام شهرداری کرمان ، با سپرده شدن مبلغ نهایی بستانکاری مشارالیه به میزان -/568/519/394/2 ریال ( دو میلیارد و سیصد و نود و چهار میلیون و پانصد و نوزده هزار و پانصد و شصت و هشت ریال ) نزد شهرداری کرمان ، بدین مقصود که آقای احسان بهرامپور بتواند از این مبلغ در قالب عوارض پروانه ساختمان شناور در پنج منطقه شهرداری کرمان برای ملک یا املاکی که به نام خود یا دیگری معرفی نماید ، استفاده کند ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً در صورتی که مشارالیه از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نماید ، مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق و پس از آن بر اساس روز ( زمان تقاضا ) محاسبه خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

14-  نامه شماره 165514-28/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور اجاره یک باب ملک در بلوار جهاد ، ابتدای خیابان عطار ، به مساحت حدود 300 مترمربع جهت استقرار شرکت تعاونی مصرف مشترک کارگران شهرداری و اتوبوسرانی کرمان ، با مبلغ یک میلیارد ریال رهن و ماهیانه مبلغ نود میلیون ریال اجاره ، به مدت یک سال با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15-  نامه شماره 166294-29/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/245 ریال ( دویست و چهل و پنج میلیون ریال ) به آقای غلامعلی حسین زاده ، پیمانکار نقاشی ساختمان مؤسسة خیریه مشیز در شهرک ایرانمنش ثارالله 5  ( محل نگهداری کودکان بی سرپرست ) ، از محل ردیف 41050204 با عنوان کمک به سازمان های مردم نهاد (NGO) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16-  نامه شماره 165456-28/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس بند 10 از ماده 55 قانون شهرداری ها ، این شورا با هدف راه اندازی و تجهیز سایت نگهداری و حفاظت از حیوانات ، به ویژه سگهای بلاصاحب ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور افتتاح حساب اختصاصی برای سازمان مدیریت پسماند ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17-  نامه شماره 165282-28/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تهیه 200 عدد سردیس شهید سلیمانی به قیمت هر عدد یک میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ، جهت هدیه به میهمانان در برنامه های مختلف ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18-  نامه وارده شماره 4798-27/8/99 شهروند محترم ، خانم منوره السادات حسینی ، مطرح گردید و با توجه به مستأصل بودن مشارالیها در پرداخت بدهی خود به شهرداری کرمان ، این شورا با پرداخت کمک به میزان -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) و اخذ مابقی بدهی بر اساس دستورالعمل تقسیط بدون دریافت پیش پرداخت و کارمزد موافقت دارد. تصویر نامه شهروند محترم به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

19- نامه شماره 138135-15/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سعید خلیلی زاده ماهانی ، در خیابان شهدا ( زریسف 15 ) ، کوی استادان ، به مساحت 94/189 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/000/600/597/7 ریال ( هفت میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت
می شود
.  این مجوز بر اساس مدارک موجود در پرونده و مستند به دلایل ذیل صورت گرفت :

1-19- حد شرق لچکی ، مطوّل و زیاد است ( 82/45 متر ) و بدین علت مساحت مورد واگذاری بالای حد نصاب جلوه می کند ، حال آنکه عرض لچکی بیش از 4 متر نمی باشد و بدین علت قابلیت قانونی بهره مندی ، به عنوان یک قطعه زمین از آن سلب است. ( عرض قطعه کمتر از 6 متر نمی تواند باشد. )

2-19- حد شرق ملک بر مبنای سند مالکیت رسمی به معبر تحدید شده و بر این اساس امکان واگذاری به غیر ، ممکن نمی باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

20- نامه شماره 113012-16/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به پیشنهاد قرارگاه
سازندگی خاتم الانبیاء و در جهت مساعدت به آن شهرداری در تسویة قسمتی از بستانکاری
قرارگاه مزبور ، این شورا پس از مطالعة مستندات و مدارک و مشورت بیشتر با نمایندگان شهرداری و قرارگاه ، نظر به اینکه قرارگاه مزبور یک مؤسسه دولتی است و اراضی تعیین شده نیز به نمایندة مورد معرفی قرارگاه ( و در حقیقت امر به خود قرارگاه ) واگذار می گردد ، بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 177080-28/8/98 و ذکر بدهی آن قرارگاه به آقای غلامرضا نخعی و معرفی وی به عنوان طرف سوم ، در خصوص تتمة مبلغ توافقنامه تا سقف مبلغ -/000/000/000/100 ریال ( یکصد میلیارد ریال ) با واگذاری قطعه زمین های شماره 61 و 207 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 با کاربری مسکونی ، در خیابان کمیل ، کوچة شماره 43 ، اراضی موسوم به محمدآباد بر اساس ارزیابی های صورت گرفته شماره 82593-5/5/99 و 82599-5/5/99 ، جمعاً به مبلغ -/000/680/765/19 ریال ( نوزده میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به نمایندة معرَف قرارگاه ، آقای غلامرضا نخعی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مبلغ -/000/583/612/4 ریال
( چهارمیلیارد و ششصد و دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار ریال ) ما به التفاوت مبلغ کارشناسی املاک فوق الذکر تا سقف مندرج در توافق نامه موصوف نقداً در وجه شهرداری کرمان پرداخت گردد. همچنین لازم است که ارزش قطعه زمین های مورد واگذاری از حساب بستانکاری نقدی قرارگاه نزد شهرداری کرمان کسر گردد
. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *