مصوبات جلسه 99/8/5

1-  نامه شماره 118652-23/6/99 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید . با توجه به توضیحات مندرج ، نظر به این که ملک مسیری ورثه مرحوم حسین دهقان اناری به آدرس خیابان سده ، کوچه شماره 33 ، قبلاً بر اساس صورتجلسه واگذاری شماره 35464-19/11/67 به آن شهرداری منتقل شده و سپس فردی ثالث قسمتی از آن را به شهروند محترم ، آقای علی فتح اللهی ابراهیم آباد فروخته است و نامبرده موفق به اخذ سند تک برگ گردیده است ، لهذا این شورا در جهت کمک به شهرداری در استیفای حقوق خود ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور واگذاری ملک موصوف ، به مساحت 80/110 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/772/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) به آقای علی فتح اللهی ابراهیم آباد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 141617-22/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس تبصرة بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات قانونی تا سقف دو میلیارد ریال به شهردار محترم کرمان ، بر مبنای ضوابط قانونی تفویض اختیار موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 144897-27/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس پیشنهاد مطرح شده ، با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم شکوه السادات نعمت اللهی ماهانی ، در خیابان بهمنیار ، ابتدای خیابان زهره کرمانی ، به مساحت 60/28 مترمربع و با احتساب 65 درصد افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ، معادل -/000/560/278/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و هفتاد و هشت میلیون و پانصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 140249-20/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با توجه به این که در زمان واگذاری لچکی ضلع جنوب قطعه شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 28684-10/8/79 در خیابان شفا ، بلوار پرستار موضوع مجوز صادرة شماره 7114-19/12/98 این شورا مساحت آن ، به دلیل خطای نقشه برداری سه متر بیشتر ( از 12/2 مترمربع به 12/5 مترمربع ) اعلام گردیده و مجوز نیز بر همان منوال صادر گردیده است ، این شورا با پیشنهاد برگشت اضافه پرداخت شهروند محترم ، آقای غلامرضا حسنی کبوترخانی ، به میزان -/000/000/264 ریال ( دویست و شصت و چهار میلیون ریال ) با رعایت  ضوابط مربوط موافقت دارد.  تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه وارده شماره 4243-22/7/99  شهروند محترم ، آقای حمیدرضا کریمی فر مطرح گردید ، با توجه به استیصال نامبرده در پرداخت پیش پرداخت تعیین شده ، این شورا با اخذ 10% پیش پرداخت تقسیط بدهی ایشان ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهروند محترم  پیوست می باشد.

6- نامه شماره 140229-20/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به توضیحات مندرج در این خصوص که سرمایه گذار پروژة پارکینگ کوچه شماره 12 خیابان شریعتی حاضر به تمدید قرارداد و انجام تعهدات نمی باشد ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور تجدید برگ ارزیابی به نرخ روز و اقاله قرارداد موافقت می گردد. لازم است که این شورا از نتیجة اقدام مطلع گردد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 138135-15/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سعید خلیلی زاده ماهانی ، در خیابان شهدا ( زریسف 15 ) ، کوی استادان ، به مساحت 94/189 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/597/7 ریال ( هفت میلیارد و پانصد و نود و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 146786-30/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز مبرم ناوگان حمل و نقل عمومی و فرصت فراهم شدة موجود ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور واگذاری قطعه زمین های ارزیابی شده ( به شرح جدول پیوست ) به مساحت کل 95/8617 مترمربع ، به ازای خرید 20 دستگاه اتوبوس شهری ، هر دستگاه در حدود مبلغ -/000/000/000/200 ریال ( دویست میلیارد ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 96393-22/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به تقاضای مؤسسة خیریة اسراء که خواهان فسخ قرارداد منعقد  – به علت شیوع ویروس کرونا و تعطیل بودن فعالیت های اقتصادی می باشد و بدین سبب آن شهرداری با پیشنهاد افزایش مدت بهره برداری مؤسسة مزبور به مدت سه ماه خواهان حل مشکل به وجود آمده می باشد ، این شورا در جهت حل مشکل با پیشنهاد مذکور موافقت نمود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 1844/د -24/7/99 دهیار محترم قائم آباد مطرح گردید و با اجرای تفاهم نامه فی مابین شهرداری کرمان و دهیاری قائم آباد موافقت گردید. تصویر نامه دهیاری و دیگر سوابق پیوست می باشد.

 11- نامه شماره 113012-16/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با توجه به پیشنهاد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و در جهت مساعدت به آن شهرداری در تسویة قسمتی از بستانکاری قرارگاه مزبور ، این شورا پس از مطالعة مستندات و مدارک و مشورت بیشتر با نمایندگان شهرداری و قرارگاه ، نظر به اینکه قرارگاه مزبور یک مؤسسه دولتی است و اراضی تعیین شده نیز به نمایندة مورد معرفی قرارگاه ( و در حقیقت امر به خود قرارگاه ) واگذار می گردد ، بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 177080-28/8/98 و ذکر بدهی آن قرارگاه به آقای غلامرضا نخعی و معرفی وی به عنوان طرف سوم ، در خصوص تتمة مبلغ توافقنامه تا سقف مبلغ   -/000/000/000/100 ریال ( یکصد میلیارد ریال ) با واگذاری قطعه زمین های شماره 61 و 207 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 با کاربری مسکونی ، در خیابان کمیل ، کوچة شماره 43 ، اراضی موسوم به محمدآباد بر اساس ارزیابی های صورت گرفته شماره 82593-5/5/99 و 82599-5/5/99 ، جمعاً به مبلغ -/000/680/765/19 ریال ( نوزده میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به نمایندة معرَف قرارگاه ، آقای غلامرضا نخعی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مبلغ -/000/583/612/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار ریال ) ما به التفاوت مبلغ کارشناسی املاک فوق الذکر تا سقف مندرج در توافق نامه موصوف نقداً در وجه شهرداری کرمان پرداخت گردد. همچنین لازم است که ارزش قطعه زمین های مورد واگذاری از حساب بستانکاری نقدی قرارگاه نزد شهرداری کرمان کسر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

 

 

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *