مصوبات جلسه 99/8/18

1- نامه شماره 155913-12/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور معافیت از پرداخت اجاره بهای غرفة شرکت های مسافربری در اسفند ماه 98 ، فروردین و اردیبهشت ماه 1399 با توجه به ضرر و زیان مالی ناشی از تعطیلی این غرفه ها موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 152733-7/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 40/488 متر مربع با 23 متر مربع اعیان از ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، خانم ها صدرالسادات و صالحه السادات میررشیدی ،  دارای سند عادی ، در بلوار شاهد ، کوچه شماره 12 ، به ارزش کارشناسی -/000/344/707/11 ریال ( یازده میلیارد و هفتصد و هفت میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 148918-1/8/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال آن میزان به نام شهرداری کرمان طی مبایع نامه ، با سپرده شدن مبلغ بستانکاری مذکور نزد شهرداری موافقت دارد. مشارالیهما یا وکیل قانونی ایشان می تواند برای املاکی بنام خود یا هر شخصی که معرفی نماید به صورت شناور در مناطق پنچ گانة شهرداری کرمان تسهیلاتی در قالب پروانه ساختمانی یا تفکیک استفاده نماید. چنانچه متقاضی ظرف مدت یک سال از تاریخ تنظیم توافقنامه مراجعه نماید ، مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق و پس از آن ارزش روز ( زمان مراجعه با مدارک تکمیل شده ) خواهد بود و سایر عوارض از قبیل بیمه ، آتش نشانی ، نوسازی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی ، پارکینگ و غیره مشمول این توافقنامه نگردیده و  بایستی پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 157653-17/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح شده در نامه شماره 157224-15/8/99 شهرداری ، به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون ریال ) در تقدیر از 75 نفر از پرسنل سازمان آرامستان ها از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 153710-10/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای وحید ابوسعیدی ، بهره بردار اتوبوس 1144 بخش خصوصی مبلغ -/473/908/123 ریال ( یکصد و بیست و سه میلیون و نهصد و هشت هزار و چهارصد و هفتاد و سه ریال ) به سازمان حمل و نقل بار و  مسافر بدهکار می باشد و در پرداخت دچار مشکل است ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده ، بدین شرح که در صورتی که نامبرده مبلغ -/000/000/35 ریال ( سی و پنج میلیون ریال )  از بدهی را پرداخت نماید ، مابقی به میزان -/473/908/88 ریال ( هشتاد و هشت میلیون و نهصد و هشت هزار و چهار صد و هفتاد و سه ریال ) از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان ، به هزینه منظور و به سازمان حمل و نقل و بار و مسافر با رعایت ضوابط مربوط پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 156607-14/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور
هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/100 ریال ( صد میلیون ریال ) از محل ردیف 41050201 با عنوان کمک به بودجه شورای اسلامی و -/000/000/100 ریال ( صد میلیون ریال ) از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان از طرف شهرداری و مبلغ -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان به نیابت از همکاران شهرداری ، به مبلغ کُل -/000/000/400 ریال ( چهارصد میلیون ریال ) به جامعة هدف بهزیستی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 119884-25/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای جواد اسداللهی کوثرریزی و خانم فاطمه عسکری نیا ، به جز پخ ضلع شرقی ، در بلوار قدس ، کوچه شماره 13 ، پلاک 1 و با احتساب 50% درصد افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ، معادل -/000/835/407 ریال (چهارصد و هفت میلیون و هشتصد و سی و پنج هزار ریال ) ( پس از کسر ارزش پخ ضلع شرق از کل مبلغ ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد.تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 130585-7/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب غرب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای اسماعیل تولایی و خانم الهه خجسته قناتغستانی ، در خیابان امام خمینی ( ره ) ، خیابان قلعه محمود شرقی 4 ، به مساحت 35/13 مترمربع و با احتساب 50% درصد افزایش نسبت به مبلغ کارشناسی ، معادل -/000/250/200 ریال ( دویست میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.3929

8- نامه شماره 133613-10/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی پیله ور زاده ماهانی ، در خیابان شهید نگارستانی ، کوچــه شماره 23 ، به مســاحت 04/112 مترمربع ، به ارزش کــارشناسی  -/334/229/136/2 ریال  ( دو میلیارد و صد و سی و شش میلیون و دویست و بیست و نه هزار و سیصد و سی و چهار ریال ) به نامبرده در قبال اخذ مبلغ مذکور بر حسب آئین نامه های مالی و تقسیط شهرداری به صورت اقساط تا پایان مهلت شش ماهه کارشناسی  با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 141325-21/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مرتضی عابدی فریزنی ، در خیابان دستغیب ، کوچه شماره 48 ( خیابان اسدآبادی ، کوچه شماره 17 ) ، به مساحت 76/11 مترمربع ، به مبلغ کارشناسی -/000/952/119 ریال ( یکصد و نوزده میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک
مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 156175-14/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/75 ریال ( هفتاد و پنج میلیون ریال ) ، تخصیص یافته به منظور تجلیل و تکریم از خانواده های معزز شهدای خارج از مجموعة شهرداری مطابق با فهرست پیوست ، از محل ردیف 41050307 با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

11- نامه وارده شماره 4546-12/8/99 شهروند محترم ، آقای امیرعلی ناظری زاده ، مطرح گردید و با درخواست نامبرده بر مبنای دستورالعمل تقسیط بدون اخذ پیش پرداخت و کارمزد با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

12- نامه وارده شماره 2577-29/4/99 شهروند محترم ، آقای عباس قهاری ، مطرح گردید و مقرر شد  که بدهی نامبرده به شهرداری کرمان بر اساس دستورالعمل تقسیط و بدون پیش پرداخت اخذ گردد. تصویر نامه شهروند محترم به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 156172-14/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و مستند به نامه شماره 18812-22/5/99 وزارت محترم کشور ، با کلیت پیشنهاد مطرح شده به منظور استفاده از ظرفیت بند « د » تبصره 5 قانون بودجه سال 1399 برای توسعة ناوگان حمل و نقل شهری ( اتوبوسرانی ) موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *