مصوبات جلسه 99/8/11

1-  بند 6 نامه شماره 382/1/6843-5/8/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. اعلام گردد که این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارجاع شود.

2- نامه شماره 1023/99/م/1-11/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/8/99 شورای عمومی و ملاحظات مرقوم در نامه شماره 1007/99/م/1-24/7/99  شهرداری کرمان ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور افزایش نرخ کرایه تاکسی ها به شرح جدول پیوست موافقت گردید. تصویر نامه های شهرداری کرمان به همراه جداول پیوست می باشد.

3-  نامه شماره 152871-8/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به خانوادة محترم آقای محمد رحیمی آخوند زاده ، از پرسنل بازنشسته شهرداری ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

4-  نامه شماره 152775-8/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/50 ریال ( پنجاه میلیون ریال ) به خانم عبدلی نژاد ، همسر آقای ایرج عبدلی نژاد ، از پرسنل منطقه چهار شهرداری ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5نامه شماره 144580-27/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور فروش قبر در آرامستان جدید با قیمت هر طبقه -/000/000/8 ریال ( هشت میلیون ریال ) و در صورت تقاضای هم زمان خرید طبقه فوقانی به مبلغ پانزده میلیون ریال با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 149084-3/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با توجه به توضیحات مندرج در نامه و مطالب مسموع در جلسه ، در این خصوص که بنیاد شهید شهرستان کرمان قطعه زمین متصرفی در بوستان رحمان را قبلاً به خانواده خاندان پور واگذار کرده است ، مقرر گردید هزینه قبر از خانواده مذکور اخذ نگردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7-  نامه شماره 149198-3/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور فروش و هزینه کرد قبور پیش ساختة سه طبقه در مسجد صاحب الزمان جنب مقبرة خانوادگی موصوف به صاحب الزمانی به ارزش کارشناسی -/000/000/420 ریال ( چهارصد و بیست میلیون ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 146785-30/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در نامه شماره 32189-29/2/99 سرپرست محترم معاونت حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری کرمان ، در این خصوص که کار انجام شده مربوط به مجوز عبور تقاطع غیرهمسطح شهید بادپا از روی خط راه آهن ، در سال 1398 به هزینه منظور نگردیده است ، این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/320 ریال ( سیصد و بیست میلیون ریال ) از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای به اداره کل راه آهن کرمان مطابق با مفاد قرارداد منعقد و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 134474-12/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت حمایت از فعالیت مشاغل خانگی به ویژه بانوان تولید کننده در قالب پروژة مشارکتی با صندوق کارآفرینی امید ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور راه اندازی اولین فروشگاه و بازارچه با عنوان « دست آفرین » مطابق پیش نویس توافقنامه ( پیوست می باشد ) و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه همکاری به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 138138-15/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با توجه به بررسی شواهد و اعلام نظر شهرداری کرمان در این خصوص که قطعه زمین مورد نظر در خیابان شهید دادبین در تصرف شهروند محترم ، آقای ماشاالله عباس زاده می باشد ، مقرر گردید که قطعه زمین مزبور با قیمت کارشناسی روز و تأیید کارشناس در این شورا ، به ایشان واگذار شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

11- نامه شماره 148181-1/8/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به ضرورت طراحی میدان
اول هفت باغ ، بر اساس مفاد صورتجلسة ارسالی ، با حضور سه مشاور صاحب صلاحیت و کارکرده در پروژه های ملی ، به انتخاب کارگروه معماری و شهرسازی و با پرداخت سه میلیارد ریال به هر یک آن ها ، به منظور شرکت در فرآیند طراحی ، بر اساس شرح خدمات مورد ابلاغ کارگروه مزبور موافقت دارد. ضمناً در صورتی که شرکت عمران علوی ماهان متولی انعقاد قرارداد باشد ، مبلغ مورد پرداخت در قدرالسهم طرفین ملاحظه و تهاتر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *