مصوبات جلسه 99/7/6

1-  نامه شماره 3332/1/6843-31/6/99 فرماندار محترم شهرستان کرمان مطرح گردید. با توجه به این که مجوز پرداخت مابه التفاوت مبلغ ، در شورای قبل و بر اساس مجوز شماره 1777-3/9/93 انجام گرفته است ، این شورا صرفاً بر اجرای مجوز صادره تأکید و ابرام داشته است.

2- نامه شماره 116605-20/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه ملک مورد ادعاي ، شهروند محترم ، آقای عباس نخعی سرودانی ، به مساحت 238 مترمربع ، داراي سند عادی و سند اجارة اوقاف ، در بلوار امیرکبیر ، کوچه شماره 4 ، شمالی 7 ، به ارزش کارشناسی -/000/000/044/9 ریال ( نه میلیارد و چهل و چهار میلیون ریال ) در مسیر تعریض بلوار امیرکبیر مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 99287-27/5/99 و در قبال آزادسازي میزان مسیري و انتقال اسناد آن به نام شهرداري کرمان ، با واگـذاري قطعه زمین شـماره 45 از نقشه تفکیکی شـماره 231027-30/11/97 در جاده قدیم زرند ، روبروی بلدالامین ، به مساحت 29/184 مترمربع و به ارزش کارشناسی-/000/045/935/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و سی و پنج میلیون و چهل و پنج هزار ریال ) با کاربری مسکونی و قطعه زمین شماره 22 از نقشه تفکیکی شماره 231027-30/11/97 در جاده قدیم زرند ، روبروی بلدالامین ، به مساحت 63/199 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/930/195/2 ریال
( دو میلیارد و صد و نود و پنج میلیون و نهصد و سی هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 41 از نقشه تفکیکی شماره 16446-30/8/90 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، کوچه شماره 24 ، به ارزش کارشناسی -/000/000/005/5 ریال ( پنج میلیارد و پنج میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. آقای عباس نخعی سرودانی می بایست مبلغ ما به التفاوت ارزش املاک عوض و معوض به میزان -/000/975/91 ریال ( نود و یک میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) را در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید
. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 96311-22/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور تقسیط مبلغ بدهی مهمان پذیر امید کرمان ، بدون دریافت پیش پرداخت ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4-  نامه شماره 119906-25/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که موافقت نامه شماره 34264-12/11/88 مربوط به سال 88 بوده و در سیستم مالی شهرداری کرمان ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/173 ریال ( یکصد و هفتاد و سه میلیون ریال ) از محل ردیف 41020904 با عنوان هزینه های قضایی به خانم ندا نعمت الله زاده ، وکیل دادگستری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست
می باشد.

5- نامه شماره 113012-16/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به پیشنهاد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و در جهت مساعدت به شهرداری در تسویة قسمتی از بستانکاری قرارگاه مزبور ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 177080-28/8/98 و ذکر بدهی آن قرارگاه به شهروند محترم ، آقای غلامرضا نخعی و معرفی وی به عنوان طرف سوم ، در خصوص تتمة مبلغ توافقنامه تا سقف مبلغ -/000/000/000/100 ریال ( یکصد میلیارد ریال ) با واگذاری قطعه زمین های شماره 61 و 207 از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 با کاربری مسکونی ، در خیابان کمیل ، کوچة شماره 43 ، اراضی موسوم به محمدآباد بر اساس ارزیابی های صورت گرفته شماره 82593-5/5/99 و 82599-5/5/99 ، جمعاً به مبلغ -/000/680/765/19 ریال ( نوزده میلیارد و هفتصد و شصت و پنج میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به آقای غلامرضا نخعی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت می گردد. ضمناً  مبلغ -/000/583/612/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و دوازده میلیون و پانصد و هشتاد و سه هزار ریال ) ما به التفاوت مبلغ کارشناسی املاک فوق الذکر تا سقف مندرج در توافق نامه موصوف نقداً در وجه شهرداری کرمان پرداخت گردد. همچنین لازم است که ارزش قطعه زمین های مورد واگذاری از حساب بستانکاری نقدی قرارگاه نزد شهرداری کرمان کسر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 99581-27/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و توضیح مندرج در این خصوص که قبلاً بر اساس صورتجلسة شماره 156024-1/10/95 قطعه زمین شماره 66 بلوک 3 با کاربری صنعتی در محله صنعتی ، به شهروند محترم ، آقای حامد رجایی کرمانی ، واگذار گردیده و هم اکنون مشخص گردیده است که قطعه زمین مذکور در تصرف شخص دیگری می باشد ، با واگذاری قطعه زمین شماره 5 از نقشه تفکیکی شماره 14859/4-31/1/95 در همان محدوده به مساحت 110 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/188/1 ریال ( یک میلیارد و صد و هشتاد و هشت میلیون ریال ) به ایشان به عنوان ما به ازاء با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. ضمناً مشارالیه می بایست مبلغ -/000/540/33 ریال ( سی و سه میلیون و پانصد و چهل هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش قطعه زمین های عوض و معوض را به صورت نقد در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 118834-23/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که شهروند محترم ، خانم فروغ شمس الدینی ، فرزند جانباز 25% می باشند ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط بدهی ایشان در منطقه سه با کارمزد 4% موافقت می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

 8- نامه شماره 106347-4/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در این خصوص که تعدادی از مالکان اراضی حسن آباد 360 مترمربع از املاک متعلق به شهرداری را در محدودة نقشه تفکیکی شهرک لاله تصرف نموده اند ، این شورا در جهت استیفای حقوق شهرداری کرمان با اجرای توافقنامة شماره 104248-2/6/99 با رعایت ضوابط مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 95610-22/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت تسویة ماندة بدهی بیمة درمان بازنشستگان و موظفین شهرداری ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/032/561/081/2 ریال ( دو میلیارد و هشتاد و یک میلیون و پانصد و شصت و یک هزار و سی و دو ریال ) ، 2% سهم بیمه گذار سال های 97 و 98 از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 103655-1/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 28/44 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم صدیقه پور کرمانی ، دارای پلاک شماره 12879 فرعی از 2787 بخش سه کرمان ، در خیابان ادیب ، کوچه شماره 4 نبش غربی 1 ، به ارزش کارشناسی -/000/920/619 ریال ( ششصد و نوزده میلیون و نهصد و بیست هزار ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 4/35435-1/3/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان موافقت می نماید که پس از کسر مبلغ -/000/783/68 ریال ( شصت و هشت میلیون و هفتصد و هشتاد و سه هزار ریال ) از بابت بهای عوارض بر ارزش افزودة ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری ، از بستانکاری ایشان بابت بهای مسیری کسر و مابقی طلب نامبرده به مبلغ -/000/137/551 ریال ( پانصد و پنجاه و یک میلیون و یکصد و سی و هفت هزار ریال ) به صورت عوارض بر پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه روز بر املاک به نام خود مالک یا هر شخص دیگری که ایشان معرفی نماید در منطقه چهار شهرداری تهاتر گردد. لازم است مبنای محاسبه عوارض پروانه ساختمان در باقی ماندة ملک ، تاریخ کارشناسی میزان تعریض قرار گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.3301

11-  نامه شماره 120600-25/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با پیشنهاد شهرداری در خصوص اهدای تعداد 200 جلد کتاب به شرکت کنندگان و میهمانان جشنواره فیلم کرمان به مبلغ -/000/000/100 ریال ( یکصد میلیون ریال ) و هزینه کرد مبلغ مزبور از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12- نامه شماره 124320-30/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/71 ریال ( هفتاد و یک میلیون ریال ) هدایای جشنواره شهروندی کرمان گرام ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 20906-22/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که مقداری از ملک مورد ادعای ، شهروند محترم ، آقای علی شیروانی در طرح تعریض قرار دارد ، موافقت می شود که میزان تعریض با ارزش افزوده در یک تاریخ محاسبه و  از طریق تهاتر ، تسویه شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

14- نامه شماره 92077-16/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور بازپس دادن وجوه پرداختی شهروند محترم ، آقای بهزاد گنجعلی زاده ، به ایشان بر اساس نامه شماره 91383-15/5/99 منطقه یک شهرداری ، با شرط ابطال پروانة صادرة حصارکشی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *