مصوبات جلسه 99/7/20

1- نامه شماره 46119-19/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای شفیعی ، مدیرکل محترم اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان در نشست مورخ 20/7/99 کمیسیون
حقوقی و نظارت و همچنین ضرورتی که در احداث یک باب فرهنگسرای ویژة پناهندگان و مهاجران مقیم استان کرمان وجود دارد ، مستند به مفاد قرارداد منعقد فی ما بین بنیاد خیریه بناهای ماندگار شهرداری کرمان و اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری کرمان ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور مشارکت در صدور پروانه ساختمان برای قطعه زمین ردیف 30 از نقشه تفکیکی شماره 4330-24/2/85 با کاربری آموزشی ، در خیابان گلدشت ، خیابان گلبرگ ، به نام بنیاد خیریه بناهای ماندگار
( به نمایندگی از شهرداری ) و شرکا با رعایت کلیة ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2-  نامه شماره 121880-27/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نظر موافقت آمیز شهروند محترم ، آقای محمد زمانی ، در تهاتر 75/43% قدرالسهم متعلق به ملک مورد ادعا با میزان تعریض ، مقرر شد که این اقدام به منظور صدور پروانه ساختمان ، با اخذ تعهد محضری هر گونه کشف فساد و ادعای بعدی از ایشان و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط انجام گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 119889-25/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 118416-23/6/99 منطقه سه شهرداری کرمان در این خصوص که شهروند محترم ، آقای دستیار
( مهرداد بدیعی فر ) از بابت عوارض پروانه ساختمان مبلغ -/642/242/871 ریال ( هشتصد و هفتاد و یک میلیون و دویست و چهل و دو هزار و ششصد و چهل و دو ریال ) اضافه به حساب شهرداری کرمان واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.
تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 132093-10/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور تقسیط 36 ماهه و بدون پیش پرداخت بدهی شهروند محترم ، آقای عبدالله نژاد شاهرخ آبادی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 120640-25/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/800/91 ریال ( نود و یک میلیون و هشتصد هزار ریال ) به آقای ایمان محمدی پور ، امام جماعت شهرداری ، بابت حق الزحمه از تیرماه 99 لغایت اسفند 99 از محــل ردیف  41050303 با عنوان حقوق روحانیون با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه وارده شماره 4087-15/7/99 آقای رضا زارع یزدی مطرح گردید و با توجه به این که هتل مستحدث در خیابان قرنی ، جنب مسجد طالبی ، پروژه ای است که زیر ساخت های مورد نیاز حوزة گردشگری را توسعه و تقویت خواهد بخشید و تخلف ساختمانی مربوط ، عملاً در کمیسیون ماده 100 رسیدگی شده و جرایم پرداخت شده است ، این شورا با محاسبة عوارض متراژ اضافه بر پروانه ، بر مبنای سال وقوع تخلف موافقت دارد. این مصوبه برای سایر پروژه های مشابه حوزة گردشگری قابل تعمیم خواهد بود. تصویر نامه شهروند به همراه سوابق پیوست می باشد.

7- نامه شماره 115226-19/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید ، نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 26/41 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مریم سعدخانزاده ، دارای پلاک ثبتی شماره 0 فرعی از 2067 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان فردوسی ، کوچه شماره 10 ، جنوبی شماره 2 ، به ارزش کارشناسی -/500/112/593 ریال ( پانصد و نود و سه میلیون و صد و دوازده هزار و پانصد ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 238113/3-21/11/98 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی آن میزان از سند به نام شهرداری کرمان ، با تهاتر مبلغ -/000/416/543 ریال ( پانصد و چهل و سه میلیون و چهارصد و شانزده هزار ریال ) ، بستانکاری مشارالیها که با احتساب و کسر ارزش افزودة ناشی از طرح های عمرانی و توسعه شهری برای باقی ماندة ملک مسیری مزبور خواهد بود با عوارض پروانه ساختمانی تا استهلاک مبلغ بستانکاری با رعایت کلیة شرایط و مندرجات توافق نامه و ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 132902-10/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور دریافت بدهی شهروند محترم ، آقای غلامعلی اسدی ، به صورت اقساط و بدون پیش پرداخت و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست
می باشد.

9-  نامه شماره 130791-8/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با پیشنهاد مطرح شده به منظور مشارکت شهرداری در پرداخت هزینه صدور پروانه ساخت مرکز نگهداری دختران بی سرپرست و بد سرپرست در خیابان کارگر ، کوچه شماره 20 ، پلاک 12  ، به منظور صدور پروانه مشترک بنام بنیاد خیریه بناهای ماندگار و شرکاء به ارزش -/000/460/326/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و بیست و شش میلیون و چهار صد و شصت هزار ریال ) با هدف احداث 1180 مترمربع ساختمان موافقت دارد.

  10- نامه شماره 128539-5/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اصلاح ارقام بودجه به شرح ذیل موافقت گردید :

عنوان

مبلغ مصوب ( ریال )

افزایش / کاهش ( ریال )

مبلغ اصلاحیه ( ریال )

طراحی و بهسازی میدان کوثر

-/000/000/000/30

-/000/000/000/10-

-/000/000/000/20

اصلاح و بهسازی جداول خیابان مطهری

-/000/000/280/2

-/000/000/280/2-

0

پیاده رو سازی خیابان شریعتی حد فاصل خیابان چمران تا میدان شهداء

-/000/000/600/2

-/000/000/280/12+

-/000/000/880/14

تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 116617-20/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با فروش لچکی ضلع شرق و جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدرضا دهقان اناری  ، در بلوار شهدای خانوک ، کوچه
شماره 22 ، به مساحت 41/8 مترمربع و به ارزش مبلغ کارشناسی -/000/125/105 ریال ( یکصد و پنج میلیون و صد و بیست و پنج هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12-  نامه شماره 109072-10/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه هزینة چند فقره بلیت هواپیما در سالهای 97-98 به دفتر هواپیمایی ماهان سیر فیروزه پرداخت نشده است ، با پیشنهاد  شهرداری کرمان در خصوص هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/473/45 ریال ( چهل و پنج میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار ریال ) از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل به هواپیمایی مزبور با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 123047-29/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 20/7/99 شورای عمومی ، آقای احمد حسن زاده ، عضو محترم این شورا ، به عنوان نماینده در جلساتی که با عنوان « برنامة راهبردی و عملیاتی پنج سالة شهرداری » برگزار می گردد ، معرفی می شوند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.