مصوبات جلسه 99/7/13

1-  بند 13 نامه شماره 99/1/228425-8/7/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. بر اساس مصوبات سابق این شورا به شماره 682-25/3/95 و 3362-8/9/83 ، به فرمانداری محترم اعلام گردد که این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای حل اختلاف ارجاع شود. تصویر مجوزها به پیوست ارسال می گردد.

2- بند 14 نامه شماره 99/1/228425-8/7/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. بر اساس مصوبات سابق این شورا  شماره 682-25/3/95 و 3362-8/9/83 ، به فرمانداری محترم اعلام گردد که این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای حل اختلاف ارجاع شود. تصویر مجوزها به پیوست ارسال می گردد.

3- نامه شماره 105346-3/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اهمیت پلاک کوبی و شناسنامه دار کردن درختان شهر ، مقرر شد که اقدام لازم در قالب فاز بندی و با اولویت درختان پردیسان قائم انجام گیرد و برنامه ریزی شود تا یکی از شرکت های ذی صلاحیت ، جهت ارایه گزارش نحوة اقدام به این شورا معرفی شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 103825-2/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که به شهرداری کرمان اعلام گردد که شهرداری در این مورد ، در چارچوب مقررات و ضوابط بنیاد خیریه بناهای ماندگار عمل نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5- نامه شماره 113253-16/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سابقة امر ، از آن جا که ملک مسیری موردنظر از سند شهروند محترم ، آقای رضا طاهری ، کسر گردیده و نامبرده وجه یا امتیازی به عنوان معوض میزان مسیری از شهرداری کرمان اخذ نکرده است و بعد از انتقال سند ملک به نام شهرداری کرمان ، طرح تغییر یافته و ملک مسیری نیز از طرح خارج گردیده است ، موضوع از موجبات اقاله سند می باشد و شهرداری باید با معرفی نماینده به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند ، آن سند را اقاله نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 128327-5/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سابقة امر ، از آن جا که ملک مسیری موردنظر از سند شهروند محترم ، آقای محمود کاظمی ، کسر گردیده و نامبرده وجه یا امتیازی به عنوان معوض میزان مسیری از شهرداری کرمان اخذ نکرده است و بعد از انتقال سند ملک به نام شهرداری کرمان ، طرح تغییر یافته و ملک مسیری نیز از طرح خارج گردیده است ، موضوع از موجبات اقاله سند می باشد و شهرداری باید با معرفی نماینده به دفتر اسناد رسمی تنظیم کننده سند  ، آن سند را اقاله نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه وارده شماره 3744-26/6/99 تعدادی از ساکنان و کسبة محدودة زیرگذر و کوچة شماره 4 خیابان بهمنیار مطرح گردید. با توجه به ضرورت تملک املاک مسیری مجاور خیابان بهمنیار تا کوچة شماره 4 ، مقرر شد که در این خصوص اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد. تصویر نامه شهروندان محترم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 114465-18/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و این شورا با پیشنهادهای مطرح شده به منظور واگذاری قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی 210239/5-11/10/98 با کاربری مسکونی در خیابان مشتاقیه ، جنب دبیرستان شریعتی به مساحت 87/261 مترمربع ، به منظور احداث مجموعه دفتر مرکزی مؤسسة خیریه کمک رسانی حضرت زهرا (س) جهت ارایه خدمات مددکاری نقدی و غیرنقدی و خدمات اجتماعی ، آموزشی و تأمین سرمایه اولیه اشتغال زایی به شهروندان بی بضاعت و محروم و ایتام تحت پوشش ، مستند به مفاد قانونی مذکور در نامه و با حفظ مالکیت آن شهرداری با اخذ همکاری متقابل و مشارکت مؤسسة مزبور در پرداخت عوارض صدور پروانة ساختمان متعلق و صدور پروانه مشترک بنام بنیاد خیریة بناهای ماندگار ( به نمایندگی از شهرداری ) و شرکا با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. اما لازم است که شهرداری کرمان من بعد این اقدام را بر مبنای آیین نامه ای که به تصویب این شورا خواهد رسید ، به انجام رساند. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 130592-7/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف حمایت از تور دو امدادی رهپویان مکتب ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/130 ریال ( یکصد و سی میلیون ریال ) به شرکت کنندگان مسابقة مزبور ، از طریق خرید البسه ورزشی با آرم شهرداری کرمان و هیأت دو و میدانی ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 128874-6/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تقدیر از 182 نفر آتش نشان زحمتکش ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/637 ریال ( ششصد و سی و هفت میلیون ریال ) از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

11- نامه شماره 130693-7/7/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان در خصوص تقسیط 36 ماهه جریمة مربوط به رأی کمیسیون ماده صد ، با اخذ پیش پرداخت مبلغ -/000/000/40 ریال ( چهل میلیون ریال ) از شهروند محترم ، آقای مسعود سالاری ، با رعایت ضوابط  مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12- نامه شماره 102714-1/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 59/39 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم فخری زمانی پورحسین آباد ، دارای پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 3206 اصلی بخش دو کرمان ، در خیابان هفده شهریور ، کوچه شماره 24 ، به ارزش کارشناسی -/000/850/593 ریال ( پانصد و نود و سه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 4/77187-29/4/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی آن میزان از سند به نام شهرداری کرمان ، با سپرده شدن مبلغ -/000/932/436 ریال ( چهارصد و سی و شش میلیون و نهصد و سی و دو هزار ریال ) ، بستانکاری مشارالیها که با احتساب و کسر ارزش پروانة ساختمانی برای باقی ماندة ملک مسیری مزبور خواهد بود نزد شهرداری کرمان با رعایت کلیة شرایط و مندرجات توافق نامه و ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 118837-23/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در نامه در خصوص لغو قرارداد شماره 51/35718-13/5/98 و منتفی شدن احداث مجموعه ورزشی بوچیا در قطعه زمین خیابان 17 شهریور ، بوستان قلعه دختر و اردشیر ، با واگذاری قطعه زمین ردیف 29 از نقشه تفکیکی شماره 4330-24/2/85 در خیابان گلدشت ، خیابان گلبرگ ، به مساحت 71/1954 مترمربع ، با حفظ مالکیت شهرداری به هیأت ورزش های جانبازان و معلولین استان کرمان ، از طریق مشارکت هیأت مزبور در پرداخت عوارض مورد محاسبة شهرداری برای صدور پروانه ساختمان احداث مجموعة تفریحی ، ورزشی و فرهنگی بوچیا ویژة ارایه خدمات تفریحی ، ورزشی ، آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی به معلولین جسمی – حرکتی هیأت ورزشهای جانبازان و معلولین استان کرمان ، به صورت مشترک به نام بنیاد خیریه بناهای ماندگار و شرکا با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

14-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 13/7/99 شورای عمومی و با توجه به ضرورت و بهبود فعالیت کمیسیون ها ، با ادغام کمیسیون های فرهنگی « فرهنگی ، هنری و بانوان » ، اجتماعی « اجتماعی ، ورزش و جوانان » و گردشگری « گردشگری و اصناف » موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *