مصوبات جلسه 99/6/23

1- در خصوص بند 10 نامه شماره 3069/1/6843-17/6/99 فرمانداری محترم شهرستان کرمان ، در جهت حل مشکل و عنایت به نظریة هیأت محترم تطبیق مصوبات ، به مصوبة مطروحه جمله « با عنایت به عدم ابلاغ ضریب کاهشی توسط هیأت دولت » نیز اضافه و بر تصویب آن اصرار می گردد.

2- نامه شماره 115193-19/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور
هزینه کرد و پرداخت خرید یک عدد کارت هدیه -/000/000/6 ریالی ( شش میلیون ریال ) به استاد ارجمند جناب آقای دکتر نوروزی ، از محل ردیف 41050304  با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 116123-19/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به تایید اداره درآمد در خصوص وصول عوارض خدمات شهری از ابتدای سال 95 تا پایان سال 98 توسط امور اتباع و مهاجرین خارجی با پرداخت و به هزینه منظور نمودن مبلغ -/000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) بابت حق الزحمه از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل به اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 116188-20/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان با تأکید بر اینکه پس از وصول مبلغ تعیین شده از سوی استانداری اقدام لازم جهت واگذاری ( صرفاً برای استفاده کاربری مذهبی ) موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5-  نامه شماره 115292-19/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) به شهروند محترم ، خانم سکینه نقیبی جوشانی ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.  تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 103272-1/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت تعداد 19 عدد کارت هدیه -/000/000/5  ریالی ( پنج میلیون ریال ) ، جمعاً به مبلغ -/000/000/95 ریال ( نود و پنج میلیون ریال ) به خبرنگاران ، از محل ردیف 41050304  با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

 7- نامه شماره 113018-16/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ -/000/549/533 ریال ( پانصد و سی و سه میلیون و پانصد و چهل و نه هزار ریال ) بستانکاری شهروند محترم ، خانم مریم خجسته چترودی ، موضوع توافقنامة شماره 81602-16/5/99 ، به صورت نقد با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 95448-21/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان در خصوص هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) به مجمع شهرداران کلان شهرهای ایران با هدف تأمین بخشی از هزینه های مرتبط در سال 99 از محل ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.  تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 97273-25/5/99 شهرداری کرمان مطرح و با توجه به این که قطعه زمین ردیف 23 از نقشه تفکیکی شماره 11534-7/4/78 در خیابان شهدای خانوک ، کوچه شماره 13 ، به مساحت 160 مترمربع که طی صورتجلسه شماره 37715-25/10/79 به شرکت راهسازی و ساختمانی 115 کرمان واگذار و متعاقباً شرکت مذکور اختیارات خود را طی وکالتنامه شماره 225790-19/8/98 در دفترخانه اسناد رسمی شماره 40 کرمان به آقای محسن مظفری مقدم تفویض نموده و پس از بررسی و در هنگام مراجعه نامبرده جهت اخذ پروانه ساختمانی مشخص گردیده میزان 20 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/000/240 ریال ( دویست و چهل میلیون ریال ) از مساحت قطعه موردنظر کسر گردیده است و از آن جا که ایشان متقاضی خرید لچکی ضلع شرق ملک مورد اشاره به مساحت 20 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/000/240 ریال ( دویست و چهل میلیون ریال ) و با احتساب ارزش افزوده ناشی از اصلاح هندسی ملک طی برگ شماره 94123-20/5/99 هیأت ارزیابی به مبلغ -/000/000/120 ریال
( یکصد و بیست میلیون ریال ) و جمعاً به ارزش -/000/000/360 ریال ( سیصد و شصت میلیون ریال ) در راستای تهاتر و به عنوان معوض متراژ کسر شده از قطعه موصوف می باشد ، موافقت می گردد در قبال تهاتر با 20 متر مربع کسر شده از ملک مورد ادعای ایشان ، لچکی فوق الذکر به نامبرده واگذار و -/000/000/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون ریال ) ناشی از ارزش افزوده اصلاح هندسی توسط مشارالیه به حساب شهرداری واریز گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10 – نامه شماره 100004-275/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 96/106 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین لنگری ، دارای پلاک ثبتی شماره 147 فرعی از 3982 اصلی بخش دو کـــرمان ، در خیابان مدرس ، خیـــابان شهید اخلاقی ، به ارزش کـارشناسی -/000/040/567/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و شصت و هفت میلیون و چهل هزار ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره

 4/69680-19/4/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان ، موافقت می نماید مبلغ -/017/385/094/1 ریال ( یک میلیارد و نود و چهار میلیون و سیصد و هشتاد و پنج هزار و هفده ریال ) از بابت بهای قدرالسهم شهرداری و عوارض بر ارزش افزودة ناشی از اجرای طرح های عمرانی و توسعه شهری که بایستی توسط مالک در وجه شهرداری پرداخت گردد ، از بستانکاری ایشان بابت بهای مسیری کسر و مابقی طلب نامبرده به مبلغ -/983/654/472/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفتاد و دو میلیون و ششصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد و هشتاد و سه ریال ) به صورت عوارض بر پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه روز بر روی املاک به نام خود مالک یا هر شخص دیگری که ایشان معرفی نمودند به صورت شناور در سطح شهر کرمان تهاتر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

11- نامه شماره 103654-1/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 83/25 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای محبوب صفاری و خانم معصومه معاذالهی ، دارای پلاک ثبتی شماره 178 فرعی از 3980 اصلی بخش دو کرمان ، در خیابان شهید اخلاقی ، به ارزش کارشناسی -/000/260/568 ریال ( پانصد و شصت و هشت میلیون و دویست و شصت هزار ریال ) در مسیر طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 4/93803-20/5/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان موافقت می نماید پس از کسر مبلغ -/553/197/145 ریال ( یکصد و چهل و پنج میلیون و صد و نود و هفت هزار و پانصد و پنجاه و سه ریال )  به عنوان عوارض پروانه ساختمانی باقیمانده طلب به میزان -/447/062/423 ریال ( چهارصد و بیست و سه میلیون و شصت و دو هزار و چهارصد و چهل و هفت ریال ) با عوارض صدور پروانه ساختمانی بر اساس تعرفه روز بر روی املاک به نام خود مالک یا هر شخص دیگری که ایشان معرفی نماید ، در سطح منطقه چهار تهاتر گردد.  تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12 – نامه شماره 100508-28/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه شهروند محترم ، آقاي مصطفی خواجه بافقی ، در مزایده شماره 73 شهرداری به شماره 146593-10/7/98 ، برندة قطعه زمین ردیف 62 از نقشه تفکیکی شماره 79073/2-12/6/93 در بلوار غدیر دو ، بلوار رضوان ، چهارراه حسینی ، به ارزش کارشناسی پیشنهادی -/000/600/266/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و شصت و شش میلیون و ششصد هزار ریال ) گردیده است و قطعه مورد اشاره بعد از پرداخت بدهی و تسویه حساب نهایی توسط مالکین اولیه ، از رهن شهرداری خارج شده و اشتباهاً در لیست مزایده قرار گرفته است و نظر به درخواست شماره 11409-2/2/99 نامبرده مبنی بر معوض قطعه زمین مذکور ، موافقت می گردد به ازای قطعه موصوف قطعه زمین شماره 182 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 از قسمت اصلاحیه طبق رأی اجرای مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 11/6/94 با کاربری مسکونی به مساحت 220 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/860/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و شصت میلیون ریال ) ( بر مبنای شهریورماه 1398 ) به ایشان واگذار گردد و در ضمن مبلغ -/000/600/406 ریال ( چهارصد و شش میلیون و ششصد هزار ریال ) تحت عنوان طلب نامبرده از شهرداری منظور گردد که بدون هر گونه کاهش و یا افزایش نزد آن شهرداری سپرده و مشارالیه یا هر شخصی که ایشان معرفی نماید می تواند تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار ساختمانی وفق ضوابط و مقررات مربوط در سطح منطقه دو استفاده نمایند. بدیهی است چنانچه از تاریخ تنظیم توافق نامه ظرف مدت یک سال به شهرداری منطقه دو مراجعه شود مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد .

13- نامه وارده شماره 2287-14/4/99 نماینده محترم هیأت امنای مسجد حضرت فاطمه مطرح گردید و با توجه به بازدید انجام شده توسط نمایندگان شورا آقایان خدادادی و چناریان از محل احداث بنای مسجد حضرت فاطمه  و تأکید هیأت امنا مبنی بر وجود خیّر آماده برای ساخت مسجد ، با درخواست هیأت امنای مذکور بر مبنای مصوبه شماره 682-25/3/95 این شورا با احداث دویست مترمربع ساختمان تجاری موافقت و تأکید می گردد با هماهنگی و تعامل هیأت امنای مسجد و شهرداری کرمان نسبت به تأمین پارکینگ در نزدیکی مسجد اقدام شود. تصویر نامه هیأت امنای مسجد مزبوربه همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

14–  به پیوست تصویر نامه وارده شماره 2286-14/4/99 آقای حسن عامری ، نماینده محترم هیأت امنای مسجد النبی ارسال می گردد. بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 22/6/99 کمیسیون برنامه و بودجه و تصویب در شورای عمومی مورخ 23/6/99 و با توجه به بازدید انجام شده توسط نمایندگان شورا آقایان خدادادی و چناریان از محل احداث بنای مسجدالنبی و تأکید هیأت امنا مبنی بر وجود خیّر آماده برای ساخت مسجد ، با درخواست هیأت امنای مذکور بر مبنای مصوبه شماره 682-25/3/95 این شورا با احداث دویست مترمربع ساختمان تجاری موافقت و تأکید می گردد با هماهنگی و تعامل هیأت امنای مسجد و شهرداری کرمان نسبت به تأمین پارکینگ در نزدیکی مسجد اقدام شود. تصویر نامه هیأت امنای مسجد مزبوربه همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

15- نامه شماره 111473-13/6/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور احداث 1500 صورت قبر دو طبقه پیش ساخته در زمین واقع در جنب بلوار عاشورا ، مسجد صاحب الزمان از طریق ترک تشریفات به مبلغ -/000/650/432/15 ریال ( پانزده میلیارد و چهارصد و سی و دو میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ) با شرکت پیمانکاران آلتون پردیس که دارای گواهینامه ثبت طرح صنعتی در این خصوص می باشد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *