مصوبات جلسه 99/5/5

1- نامه شماره 56836-4/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد شهرداری کرمان در خصوص صد سالگی شهرداری کرمان موافقت گردید. لازم است که این شورا از جزئیات اقدام مطلع گردد و ضمناً مراسم ملی شهید حاج قاسم سلیمانی بصورت پررنگ و خاص در مراسم یک صد سالگی متجلی گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 79185-31/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه آقای مجید مهرعلی زاده میراحمدی از کارگران شهرداری بوده در حین کار دچار خسارت شده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور هزینه کرد  و پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) به خانم عصمت بنیاد ، همسر مشارالیه ، از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 76582-28/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه حق عائله مندی آقای علی اصغر غریب زاده ، کارمند بازنشسته شهرداری کرمان ، از سال 1395 پرداخت نشده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/160/527/69 ریال ( شصت و نه میلیون و پانصد و بیست و هفت هزار و صد و شصت ریال ) عائله مندی به نامبرده ، از سال 95 تا 98 ، از محل ردیف 41060301 با عنوان حق عائله مندی ، اولاد و عیدی ، بازنشستگان و موظفین ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 79350-31/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح حساب جاری نزد بانک قرض الحسنه مهر ایران با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 66636-16/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شش دانگ ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمدمهدی نخعی عبدل آبادی ، دارای پلاک ثبتی طلق و وقف به شماره 455 فرعی از 1783 اصلی از بخش 3 ، در بلوار جهاد ، کوچة شماره 66 ، به مساحت 347 مترمربع با 78 مترمربع مسکونی گنبدی و 10 مترمربع تجاری و 5/129 مترمربع مسکونی تیرآهنی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/756/13 ریال ( سیزده میلیارد و هفتصد و پنجاه شش میلیون ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا با توجه به هماهنگی انجام یافته با ادارة اوقاف و با استناد به مفاد توافقنامه شماره 30985-27/2/99 ، به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان ، با عنایت به موافقت مشارالیه ، با سپرده شدن مبلغ بستانکاری فوق الذکر بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد آن شهرداری موافقت دارد ، نامبرده یا وکیل قانونی ایشان بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار و جرایم کمیسیون ماده صد ، در منطقة دو شهرداری کرمان استفاده نماید. چنانچه نامبرده از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نماید مبنای محاسبات عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق و پس از آن ارزش روز ( زمان تقاضا ) خواهد بود و مابه التفاوت آن از حساب مطالبات ایشان کسر و اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6 نامه شماره 72153-22/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 12/61 مترمربع از ملک مورد ادعای خانم فاطمه نظری ، دارای پلاک ثبتی شماره 3908 اصلی از بخش یک کرمان ، در خیابان شهدای دارلک ، کوچه شماره 8 ، به ارزش کارشناسی -/000/440/733 ریال ( هفتصد و سی و سه میلیون و چهارصد و چهل هزار ریال ) در مسیر طرح مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 66694-16/4/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان و پس از کسر مبلغ -/000/870/186 ریال ( یکصد و هشتاد و شش میلیون هشتصد و هفتاد هزار ریال ) به عنوان عوارض پروانه ساختمانی و مبلغ -/100/815/390 ریال ( سیصد و نود میلیون و هشتصد و پانزده هزار و صد ریال ) ارزش افزوده ، با صدور پروانه ساختمان ، در باقی مانده ملک مزبور به متراژ 91/580 مترمربع در همکف ( 41/271 مترمربع مسکونی و 50/288 مترمربع زیرزمین و 21 مترمربع خر پشته ) با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً در مورد باقی ماندة بستانکاری مشارالیه ، به میزان -/900/754/155 ریال ( یکصد و پنجاه و پنج میلیون و هفتصد و پنجاه و چهار هزار و نهصد ریال ) ، این شورا با سپرده شدن مبلغ بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری کرمان موافقت دارد ، به نحوی که خانم فاطمه نظری یا وکیل قانونی ایشان بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار در منطقه 5 شهرداری کرمان استفاده نماید. چنانچه نامبرده یا وکیل قانونی ایشان از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نمودند مبنای محاسبات عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه و مابه التفاوت آن از حساب مطالبات مالک کسر و اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 70635-21/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 04/230  مترمربع ضلع غرب از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد مرادی ، دارای پلاک ثبتی شماره 5 فرعی از 1838 اصلی بخش سه کرمان ، در خیابان شهید بهشتی ، کوچه شماره 10 ، به ارزش کارشناسی -/000/280/361/7 ریال ( هفت میلیارد و سیصد و شصت و یک میلیون و دویست و هشتاد هزار ریال ) در مسیر طرح مستهلک می گردد ، این شورا مســـتند به توافقنامه  شماره 62523-11/4/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان و پس از کسر -/000/480/282 ریال ( دویست و هشتاد و دو میلیون و چهارصد و هشتاد هزار ریال ) ارزش افزوده ، با تهاتر مابقی طلب به میزان -/000/800/078/7 ریال ( هفت میلیارد و هفتاد و هشت میلیون و هشتصد هزار ریال ) با عوارض پروانه ساختمان به قیمت کارشناسی روز در منطقة 3 در ملک با مالکیت شخصی یا هر ملکی که مشارالیه معرفی نماید ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد.  تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 80889-2/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. این شورا با توجه به توضیح مندرج با کلیت موضوع به منظور خرید ماشین آلات سنگین دسته دوم ، با کیفیت مناسب از طریق لیزینگ تا مبلغ 150 میلیارد ریال به شرط :

 1- کارکرد و عمر ماشین آلات حداکثر هشت سال باشد  2- فهرست ماشین آلات مورد درخواست به این شورا ارسال گردد ، 3- نماینده شورا حضور داشته باشد 4- کارشناس فنی ماشین آلات رسمی دادگستری در قیمت گذاری اعمال نظر کند ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

9- نامه شماره 71468-22/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شش دانگ ملک ، مورد ادعای ورثه مرحوم سکینه ذوالفقاری نژاد ، دارای سند عادی ، در خیابان کمیل ، روبروی کوچه شماره 30 ، به مساحت 86/243 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/360/340/6 ریال ( شش میلیارد و سیصد و چهل میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 68466-18/4/99 و اعلام نظر ادارة اوقاف در خصوص تبدیل به احسن شدن ملک ، به ازای آزادسازی ، تحویل و انتقال رسمی کل ملک اعم از عرصه و اعیان به صورت مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 63 ، به مساحت 250 مترمربع ، ازنقشه تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی ، ضلع غربی دانشکده الزهرا ، اراضی موسوم به حسن آباد ، به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) ، به ورثة قانونی آن مرحوم با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً این شورا با سپرده شدن مبلغ بستانکاری مشارالیهم به میزان -/000/360/340 ریال ( سیصد و چهل میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد آن شهرداری موافقت دارد ، به نحوی که ایشان بتوانند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار در مناطق پنج گانه به صورت شناور استفاده نمایند. چنانچه مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نمودند مبنای محاسبات عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه و مابه التفاوت آن از حساب مطالبات ایشان کسر و اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

10- نامه شماره 71795-22/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 48/61 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم سامیه احمدی نژاد ، دارای پلاک ثبتی شماره 1 فرعی از 2271 اصلی در بخش دو کرمان ، در خیابان میرزا رضا ، کوچه شماره 10 ، به ارزش کارشناسی -/000/760/737 ریال ( هفتصد و سی و هفت میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) در مسیر طرح مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 65733-15/4/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان و پس از کسر مبلغ -/000/999/61 ریال ( شصت و یک میلیون و نهصد و نود و نه هزار ریال )  به عنوان عوارض پروانه ساختمانی و مبلغ -/800/931/53 ریال ( پنجاه و سه میلیون و نهصد و سی و یک هزار و هشتصد ریال ) ارزش افزوده ، با صدور پروانه ساختمان ، در باقی ماندة ملک مزبور 3/170 مترمربع در همکف ( 85/149 مترمربع مسکونی و 50/13 مترمربع بالکن در معبر و 95/6 متر مربع بالکن در حیاط ) با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً در مورد باقی ماندة بستانکاری مشارالیه ، به میزان -/200/829/621 ریال ( ششصد و بیست و یک میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار و دویست ریال ) ، این شورا با سپرده شدن مبلغ بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری کرمان موافقت دارد ، به نحوی که خانم سامیه احمدی نژاد یا وکیل قانونی ایشان بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار در منطقه 5 شهرداری کرمان استفاده نماید. چنانچه نامبرده یا وکیل قانونی ایشان از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نمودند مبنای محاسبات عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه و مابه التفاوت آن از حساب مطالبات مالک کسر و اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

11- نامه شماره 76566-28/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان ، 15/63 مترمربع از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمید پور موسی بزنجانی ، دارای پلاک ثبتی شماره 2548 اصلی از بخش دو کرمان ، در خیابان امام خمینی (ره) ، کوچه شماره 30 ، به ارزش کارشناسی -/000/100/844 ریال ( هشتصد و چهل و چهار میلیون و صد هزار ریال ) در مسیر طرح مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 57145-4/4/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال رسمی و قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان و پس از کسر مبلغ -/575/410/35 ریال ( سی و پنج میلیون و چهارصد و ده هزار و پانصد و هفتاد و پنج ریال ) به عنوان عوارض پروانه ساختمانی و مبلغ -/700/191/349 ریال ( سیصد و چهل و نه میلیون و صد و نود و یک هزار و هفتصد ریال ) ارزش افزوده ، با صدور پروانه ساختمان ، در باقی ماندة ملک مزبور به متراژ 55/157 مترمربع در همکف ( 33/149 مترمربع مسکونی و 22/8 مترمربع بالکن در حیاط ) با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً در مورد باقی ماندة بستانکاری مشارالیه ، به میزان  -/725/497/499 ریال ( چهارصد و نود و نه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و هفتصد و بیست و پنج ریال ) ، این شورا با سپرده شدن مبلغ ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری کرمان موافقت دارد ، به نحوی که آقای حمید پور موسی بزنجانی یا وکیل قانونی ایشان بتواند از تسهیلاتی از قبیل پروانه ، پایان کار و تفکیک در مناطق پنجگانه به صورت شناور استفاده نماید. چنانچه نامبرده یا وکیل قانونی ایشان از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نمودند مبنای محاسبات عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق و پس از آن بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه و مابه التفاوت آن از حساب مطالبات مالک کسر و اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

12- نامه شماره 75625-26/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به سابقة نامه شماره 50313-25/3/99 ، با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای آرمان قلعه خانی و خانم زهرا قلعه خانی ، در سرآسیاب ، خیابان شهدای ماهانی ، روبروی تالار یاس ، به مساحت 71/26  مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/940/373 ریال ( سیصد و هفتاد و سه میلیون و نهصد و چهل هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

13- نامه شماره 53521-31/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اوضیح مندرج و ضرورت تجهیز ناوگان اتوبوسرانی با کلیت موضوع به منظور خرید 20 دستگاه اتوبوس شهری در قالب تهاتر نقدی و زمینی از شرکت ایران خودرو دیزل با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. لازم است که رقم نهایی خرید به این شورا اعلام گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک پیوست
می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *