مصوبات جلسه 99/5/12

1- نامه شماره 70069-21/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج ، نظر به اینکه شهروند محترم ، خانم مهدیه نامجو ، در تاریخ 28/12/96 مبلغ -/022/311/64 ریال ( شصت و چهار میلیون و سیصد و یازده هزار و بیست و دو ریال ) با هدف اخذ پروانه ساختمان به منطقه سه شهرداری کرمان پرداخت کرده و پروانه ساختمان به موقع صادر نگردیده است ، این شورا با محاسبة متراژ آن میزان از محاسبات به نرخ زمان پرداخت و کسر آن از محاسبة روز صدور پروانه ساختمان ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدرک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 74845-25/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه ششدانگ ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مینا صلواتی زاده ، دارای پلاک ثبتی شماره 47 فرعی از 2982 اصلی مفروز و مجزی شده از 4 بخش 3 کرمان در جاده تهران روبروی سه راه بلوار کشاورز ، به مساحت 14/223 مترمربع ، با احتساب خاکبرداری ، شفته و بتن به ارزش کارشناسی -/000/600/215/9 ریال ( نه میلیارد و دویست و پانزده میلیون و ششصد هزار ریال ) و پروانه ساختمانی شماره 98003168-1/5/98 به ارزش کارشناسی -/237/019/123 ریال ( یکصد و بیست و سه میلیون و نوزده هزار و دویست و سی و هفت ریال ) ، مجموعاً به ارزش -/237/619/338/9 ریال ( نه میلیارد و سیصد و سی و هشت میلیون و ششصد و نوزده هزار و دویست و سی و هفت ریال ) در مسیر پروژه امتداد بلوار 45 متری مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس توافقنامۀ شماره 74123-25/4/99 ، به ازاي آزادسازي ، تحویل و انتقال قطعی و رسمی ملک مسیری به نام شـهرداري کرمان ، با واگذاري قطعه زمین ردیف 58 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 70066/2-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی (ع) ضلع غربی دانشکده الزهرا (س) از اراضی موسوم به حسن آباد به ارزش کارشناسی-/000/000/500/8 ریال ( هشت میلیارد و پانصد میلیون ریال ) با کاربری مسکونی به ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمنًا ما به التفاوت ارزش قطعه زمین های مسیری و پروانه ساختمان و معوض به مبلغ -/237/619/838 ریال ( هشتصد و سی و هشت میلیون و ششصد و نوزده هزار و دویست و سی و هفت ریال ) ، بدون هر گونه کاهش یا افزایش نزد شهرداری کرمان سپرده گردد و مشارالیها یا هر شخصی که ایشان معرفی نماید بتواند تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایانکار ساختمانی در هر یک از مناطق پنجگانه شهرداری برای املاک خود ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و پس از پرداخت عوارض متعلق از قبیل بیمه ، پارکینگ ، نوسازی ، آتش نشانی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی اخذ نماید. چنانچه نامبرده از تاریخ توافقنامه ظرف مدت یک سال مراجعه نماید مبنای محاسبات عوارض ارزش کارشناسی زمان توافق و پس از آن ارزش روز ( زمان تقاضا )خواهد بود و مابه التفاوت آن از حساب مطالبات ایشان کسر و اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 84240-6/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به این که ششدانگ ملک مورد ادعای ورثة مرحوم احمد رحمانی با شماره پلاک ثبتی 46 فرعی از 3551- اصلی بخش 2 کرمان در خیابان شهدا کوچة شماره 24 ، به مساحت 334 مترمربع و 177 مترمربع بنای تیرآهنی به ارزش کارشناسی  -/000/500/148/10 ریال ( ده میلیارد و صد و چهل و هشت میلیون و پانصد هزار ریال ) در محدودة پروژة قلاع اردشیر و دختر با کاربری P5 شامل پارک سازی و محوطه سازی و ایجاد فضای فرهنگی اجتماعی در عرصة قلعه اردشیر در طرح مستهلک می گردد ، این شورا مستند به مفاد توافقنامه شماره 82380-5/5/99 و به ازای آزادسازی میزان مسیری و انتقال قطعی سند آن میزان به نام شهرداری کرمان با واگذاری چهار قطعه زمین با کاربری مسکونی : زمین شماره 26 ، به مساحت 83/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/620/811/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد یازده میلیون و ششصد و بیست هزار ریال ) ، زمین شماره 48 ، به مساحت 10/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/801/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و یک میلون و چهارصد هزار ریال ) ، زمین شماره 49 ، به مساحت 10/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/801/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و چهارصد هزار ریال ) و زمین شماره 50 ، به مساحت 10/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/801/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و چهارصد هزار ریال ) جملگی از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/820/215/11 ریال ( یازده میلیارد و دویست و پانزده میلیون و هشتصد و بیست هزار ریال ) به مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. آن ورثه بایستی مابه التفاوت ارزش ملک عوض و قطعه زمین های معوض را به میزان -/000/320/067/1 ریال ( یک میلیارد و شصت و هفت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) ، به صورت نقد به حساب شهرداری کرمان واریز  نمایند. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 87302-11/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تجهیز و تکمیل وسایل موردنیاز در ساختمان شهرداری خیابان سپه ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور کسر مبلغ -/000/000/000/15 ریال ( پانزده میلیارد ریال ) از محل ردیف 150210006 با عنوان مطالعات ، طراحی و نظارت ساختمان جدید شورای اسلامی شهر و افزودن مبلغ مزبور به ردیف 150320007 با عنوان تعمیر ، بازسازی و تجهیز ساختمان مزبور با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم است که مبلغ در متمم بودجة سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 51329-26/3/99 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 1774-22/3/99 شهروند محترم ، آقای محمدرضا قربانی ، از پرسنل بازنشستة شهرداری کرمان ، مطرح گردید و با توجه به زحمات نامبرده در طول دوره خدمت ، این شورا استثنائاً با اجرای مفاد بند 12 آیین نامه رفاهی شماره 2133-9/4/99 در مورد ایشان ، با کسر مبلغی که مشارالیه در جریان صدور پروانه قبلاً استفاده کرده است ، موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 79927-1/5/99 و نامه شماره 12068/99/02/168-2/5/99 رئیس محترم بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه در بند 7 لایحه مربوط به سازمان مدیریت پسماند با عنوان هزینه جمع آوری ، حمل و دفن زباله های شبه خانگی ، علی رغم مباحث مطرح شده و تعامل نمایندگان آن شهرداری و شورا ، افزایش نرخ 20 درصدی از 216 تومان به 260 تومان ، به اشتباه 700 تومان ذکر شده است ، با اصلاح مبلغ موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و رئیس محترم بیمارستان پیامبر اعظم (ص) به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 88000-11/5/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به پیشنهاد قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء و در جهت مساعدت به شهرداری کرمان در تسویة قسمتی از بستانکاری قرارگاه مزبور ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 66088-15/4/99 و ذکر بدهی -/000/000/000/175 ریال ( یکصد و هفتاد و پنج میلیارد ریال ) آن قرارگاه به آقای عبدالرضا عامری و معرفی وی به عنوان طرف سوم ، با واگذاری قطعه زمین هایی از نقشه تفکیکی شماره 115735-30/5/98 ، 3938-17/1/99 و 22412-16/2/99 واقع در بلوار بلدالامین با کاربریهای مندرج در نقشه های تفکیکی و به ارزش کارشناسی کل -/000/236/749/171 ریال ( یکصد و هفتاد و یک میلیارد و هفتصد و چهل و نه میلیون و دویست و سی و شش هزار ریال ) به نامبرده و رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. لازم است که مبلغ کارشناسی زمین های مذکور از حساب بستانکاری نقدی قرارگاه نزد شهرداری کرمان کسر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 26212/99/16020-22/4/99 رئیس محترم اداره بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان کرمان و نامه وارده شماره 2452-21/4/99 شهروند محترم ، آقای حسین فلاح لاله زاری ، مطرح گردید. با توجه به اعتراض مکرر همسایة مجاور و مفاد صورتمجلس پلیس 110 مورخ 5/5/99 ، مقرر گردید که به نامبرده ابلاغ گردد که تا پایان شهریور ماه سال جاری در خصوص سد معبر از پیاده روی محل کسب اقدام نماید و در اقدام ، کلیة موازین قانونی الزامی رعایت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *