مصوبات جلسه 99/4/29

1- نامه شماره 57337-4/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با کلیت پیشنهاد شهرداری کرمان موافقت گردید و مقرر شد که شهرداری در خصوص چگونگی اجرای طرح ، احداث ، نگهداری و بهره برداری اتاق مادر و کودک در پارکها و مراکز تفریحی ، نظریة کارشناسانه به این شورا ارسال گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 63492-11/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور پرداخت ماهیانه -/000/000/5 ریال ( پنج میلیون ریال ) به آقای حاجی زاده ، نماینده محترم دادگستری ، از محل ردیف اعتباری خدمات قراردادی اشخاص از ابتدای سال 1399 تا پایان آن ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 50282-25/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شرکت داربست فلزی کهکشان در سال های 96 و 97 بعد از اجاره و نصب داربست ویژة ایام روز قدس و عید فطر ، دو فقره فاکتور به مبلغ -/000/880/209 ریال ( دویست و نه میلیون و هشتصد و هشتاد هزار ریال ) بدون درخواست خرید ارایه داده و تأمین اعتبار نگردیده اند ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور هزینه کرد و پرداخت هزینة آن دو فقره فاکتور به میزان فوق الذکر به شرکت مذکور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

4- نامه شماره 53529-31/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه سه فقره فاکتور پخش مطبوعات شاهین جمعاً به مبلغ -/000/605/67 ریال ( شصت و هفت میلیون و ششصد و پنج هزار ریال ) بدون درخواست خرید در سال های 96 و 97 و 98 نشریات محلی را تحویل داده ، اما در زمان خود تأمین اعتبار نگردیده است ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ فوق الذکر به پخش مطبوعات شاهین ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

5-  نامه شماره 59461-7/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مفاد مندرج در نامه شماره 160222-1/8/98 شهرداری کرمان و نظر به اینکه کلیة اقدامات مربوط به تفکیک در سال 1395 انجام شده است ، این شورا بر اساس توافقنامه شماره 150901-8/9/96 با محاسبه و اخذ بهای 33/24 متر مربع وااُفتاده از قطعه زمین های شماره 13 و 14 از نقشة تفکیکی مربوط به شش دانگ پلاک های ثبتی شماره 99 ، 100 ، 101 ، 103 و 4388 فرعی از 10 اصلی بخش 4 کرمان در بلوار امام حسن مجتبی ، کوچة شماره 24 ، به نام شهروندان محترم ، آقایان محسن و عماد و امین ممیند کرمانی ، به مـیزان   -/000/104/214 ریال ( دویست و چهارده میلیون و صد و چهار هزار ریال ) – که در کــارشناسی مــورخ 26/7/95 مــجموع قدرالسهم تفکیک به مبلغ -/000/976/527/2 ریال ( دو میلیارد و پانصد و بیست و هفت میلیون و نهصد و هفتاد و شش هزار ریال ) ، به حساب آمده است – با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست
می باشد.

6-  نامه شماره 63663-12/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پرداخت پنجاه درصد از مبلغ کل فیش شماره 18800-9/7/98 ادارة راه و شهرسازی استان کرمان ، به میزان -/617/565/124 ریال ( یکصد و بیست و چهار میلیون و پانصد و شصت و پنج هزار و ششصد و هفده ریال ) ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. بدیهی است که پرداخت باقیماندة مبلغ بر عهدة ذی نفع ، آقای افضل خصالی یا وکیل قانونی ایشان ، می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست
می باشد.

7- نامه شماره 63665-12/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پرداخت پنجاه درصد از مبلغ کل فیش شماره 9575/99-11/4/99 ادارة راه و شهرسازی استان کرمان به میزان -/518/723/30 ریال ( سی میلیون و هفتصد و بیست و سه هزار و پانصد و هیجده ریال ) ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. بدیهی است که پرداخت باقیماندة مبلغ بر عهدة ذی نفع ، خانم  کشور رحیمی پور چترودی ، می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 73999-24/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای توافقنامه پیشنهادی بنیاد بناهای ماندگار شهرداری کرمان – موضوع نامه شماره 60126-8/4/99 شهرداری کرمان – با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، از جمله رعایت کلیة شرایط بهداشتی ، از طریق اخذ نظر از مراجع ذی ربط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- پیرو نامه شماره 1386-30/2/99 ، به پیوست تصویر نامه شماره 73993-24/4/99   شهرداری کرمان ، تصویر کلیة مدارک و مستندات جهت استحضار به فرمانداری محترم کرمان ارسال گردد.

10 در خصوص بند 9 نامه شماره 2230/1/6843-24/4/99 فرمانداری محترم کرمان ، این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. لطفاً پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارجاع شود. 

11- در خصوص بند یک نامه شماره 2230/1/6843-24/4/99 فرمانداری محترم کرمان ، یک نسخه از مدارک و مستندات جهت طرح در هیأت محترم تطبیق ارسال گردد.

 

12- نامه شماره 71848-22/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور کسر مبلغ -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) از محل ردیف 150210006 با عنوان مطالعات ، طراحی و نظارت ساختمان جدید شورای اسلامی شهر و افزودن مبلغ مزبور به ردیف 150320007 با عنوان تعمیر ، بازسازی و تجهیز ساختمان شهرداری خیابان سپه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً لازم است مبلغ فوق الذکر در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *