مصوبات جلسه 99/4/15

1- نامه شماره 45795-26/3/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که پس از بررسی و در صورت وجود بدهی ، بر اساس نرخ زمان توافقنامة تنظیمی به شماره 20886-2/7/88 ، ماندة بدهی شهروند محترم ، خانم زهرا طالبی زاده ، محاسبه و اخذ شود. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 65605-15/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای دستورالعمل برگزاری المپیاد ورزش محلات شهر کرمان موافقت گردید.تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

3- نامه شماره 64549-14/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و موافقت شد که جدول ضرایب تبصره 11  ماده صد از قانون شهرداری ها در سال 99 جایگزین جدول ضرایب سال 1398 گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 60719-9/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/573/708/49 ریال ( چهل و نه میلیون و هفتصد و هشت هزار و پانصد و هفتاد و سه ریال ) از بابت خرید 245/89 تن قیر ام سی 250 از شرکت همیار جی یزد – که در سال 1395 خریداری و به هزینه منظور نشده است – از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، به شرکت مزبور با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

 5- نامه شماره 57331-4/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در این خصوص که کار شرکت مهندسین پیمانکار ارج سازه بر اساس صورتجلسة مورخ 3/10/98 کمیسیون ماده 38 ، مربوط به سالهای گذشته می باشد ، با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) به شرکت مزبور از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، با رعایت مقررات و ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

6- نامه شماره 58246-5/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس طرح تفصیلی جدید ، نظر به اینکه قبلاً شهروند محترم ، آقای منصور مقدمی نیا ، بخشی از ملک خود را در مجاورت خیابان شهید قدوسی با هدف اجرای طرح تعریض بر اساس توافقنامة منعقد به شهرداری کرمان واگذار کرده است و اکنون در اجرای طرح ، تجدیدنظر شده است ، لذا این شورا با فروش لچکی ( وااُفتاده ) ضلع شمال و غرب ملک موردنظر ،  حد فاصل کوچه شماره 24 و 26 ، به مساحت 88/265 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/320/722/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و بیست و دو  میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

7- نامه شماره 61591-10/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان در خصوص پرداخت و به هزینه منظور نمودن مبلغ -/880/901/82 ریال ( هشتاد و دو میلیون و نهصد و یک هزار و هشتصد و هشتاد ریال ) بابت هزینه عائله مندی به خانم طاهره اتوت ، همسر مرحوم علی ضیاء سیستانی کارمند بازنشسته شهرداری از سال 1394 تا 1398 با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

8- نامه شماره 61279-9/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/073/923/111 ریال ( یکصد و یازده میلیون و نهصد و بیست و سه هزار و هفتاد و سه ریال ) حق سنوات و ذخیره مرخصی آقای محمدجواد پورشیرعلی ، از پرسنل قراردادی تا پایان سال 1394 ، از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

9- نامه شماره 61354-9/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری کرمان به منظور هزینه کرد و خرید پنج عدد کارت هدیه پنج میلیون ریالی از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی و پرداخت به آقایان : محمدعلی سلیمانی ، حسن سلطانی نژاد ، حسین رئیسی ، سینا بنی اسد ، سروان مرتضی سفید بر ، از پرسنل شهرداری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 62497-10/4/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه 39/100 مترمربع از عرصة ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سیدمحمد افتخارافضلی ، در خیابان پروین اعتصامی شرقی ، کوچة شماره 5 ، به ارزش کارشناسی -/080/950/994/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و پنجاه هزار و هشتاد ریال ) ، در مسیر طرح تعریض مستهلک می گردد و این میزان در تفکیک مجدد ملک به چهار قطعة مسکونی
– که مورد تقاضای ایشان است – محاسبه و کسر گردیده است و بر این اساس مشارالیه مبلغ -/000/168/371/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هفتاد و یک میلیون و صد و شصت و هشت هزار ریال ) بستانکار گردیده است. این شورا مستند به مفاد توافقنامه شماره 214954/3-19/10/98 و اصلاحیة آن به شماره 51800-26/3/99 ، موافقت دارد که آقای سیدمحمدرضا افتخار افضلی در هر ملکی در مناطق پنجگانه که معرفی نماید ، بتواند مبلغ بستانکاری خود را به میزان فوق الذکر با رعایت ضوابط و مقررات مربوط با پروانه ساختمان ، قدرالسهم تفکیک و جرایم کمیسیون ماده صد تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان به همراه مدارک منضم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *