مصوبات جلسه 99/2/28

1 نامه شماره 31694-28/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به لزوم رعایت پروتکل های بهداشتی مربوط به شیوع ویروس کرونا ، این شورا با تمدید مجوز شماره 7117-19/12/98 تا پایان خرداد ماه سال جاری موافقت دارد. ضمناً اعلام می گردد که این شورا در بند یک نامه ارسالی 7121-19/12/98 با اصل پیشنهاد شهرداری موافقت کرده است که با مخالفت آن هیأت محترم مواجه نشده بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- بند 6 نامه شماره 169780/1/99-23/2/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. اعلام گردد که توافقنامه میان شخص حقیقی ، آقای عباس صادق زاده ، و شخص حقوقی ، شهرداری کرمان ، منعقد شده است و اکنون هر دو طرف توافق ، موافقت در لغو آن و انعقاد قراردادی با رعایت حقوق طرفین داشته و استفاده از این حق ، در حقوق امضاء کنندگان است ، لذا این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارجاع گردد.

3-  بند 2 نامه شماره 169780/1/99-23/2/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. کپی مدارک و مستندات مورد درخواست هیأت محترم تطبیق مصوبات ، ارسال گردد. ( پیوست می باشد ).

4- نامه شماره 14133-6/2/99 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 1094-16/2/99 شهروند محترم ، آقای ابراهیم خدا بنده لو ، مطرح گردید. با توجه به این که نامبرده در تاریخ 12/5/98 به شهرداری مراجعه و فیش مربوطه صادر و تحویل ایشان شده است و پرونده نیز در کمیسیون ماده 77 مطرح و عدم صلاحیت صادر شده است و در هر حال معطل ماندن پرونده در کمیسیون مزبور موجب تأخیر در پرداخت عوارض مشارالیه شده است ، لذا موافقت شد که محاسبات به معیار همان تاریخ ( 12/5/98 ) محاسبه و اخذ گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با مدارک منضم به آن و نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

5- نامه وارده شماره 1014-14/2/99 شهروند محترم ، آقای علی امیرافضلی ، مطرح گردید. با توجه به این که در زیرنویس نقشه تفکیکی شهرک لاله اخذ 5/23 درصد از متقاضیان ذکر شده است ، این شورا با توجه به وضعیت استثنائی این شهروند محترم ، به ویژه از این حیث که ایشان جانباز 75% می باشند ، موافقت شد که درصد جانبازی مشارالیه در محاسبه ملاحظه و کسر گردد. بدیهی است که در اقدام بایستی توجه شود که سند ملک قبل از تاریخ صدور این مجوز به نام ایشان باشد. تصویر نامه شهروند محترم و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

6- نامه شماره 25010-20/2/99 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه شهروند محترم ، آقای محمد پوررضاعلی بافتی ، به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری و به موجب صورتجلسه هیأت عالی معاملات شهرداری به شماره 258517-15/12/98 مربوط به مزایده شماره 74 املاک شهرداری ، برندة اجاره کرد قطعه زمینی در بزرگراه یادگار امام ، حد فاصل تقاطع شهید نیکزاد و پل بازرگانی ( ایثار ) با اجاره بهای پیشنهادی ماهیانه -/000/100/11 ریال ( یازده میلیون و صد هزار ریال ) گردیده است که بعد از انجام مراحل اداری به منظور تحویل و آماده سازی زمین مذکور جهت تأسیس گلخانه شهری مشخص گردید که قسمتی از زمین مذکور قبلاً با سند ثبتی شماره 963035/ج/91-20/10/94 به شرکت مادر تخصصی عمران و بهسازی شهری ایران واگذار گردیده است ، لذا بر اساس دستور هامش درخواست شماره 4454-18/1/99 و درخواست شماره 24000-18/2/99 نامبرده ، با تعیین قطعه زمین جایگزین به مساحت 46/328 مترمربع در بوستان شهید مطهری ، ضلع جنوبی فروشگاه رفاه با همان اجاره بهای پیشنهادی سابق به میزان -/000/100/11 ریال ( یازده میلیون و صد هزار ریال ) از طریق عقد قرارداد یک ساله با مشارالیه موافقت گردید.  تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

7- نامه شماره 20936-14/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در نامه ، در این خصوص که مبلغ -/000/000/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون ریال ) ما به التفاوت املاک عوض و معوض  موضوع مفاد توافق نامة اصلاحی شماره 99644-1/6/97 و مجوز صادرة شماره 2211-12/6/97 این شورا ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ فوق الذکر از محل ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای به شهروند محترم ، آقای فیض الله عراق سلطان ، یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

8- نامه شماره 28208-23/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه قسمتی از ملک مورد ادعاي شهروند محترم ، خانم مریم روح الامینی ، به مساحت 75/228 مترمربع ، داراي سند عادي و پروانه ساختمان بخشداری ، در خیابان کمیل ، کوچه شماره 27 ، به ارزش کارشناسی -/000/250/346/4 ریال ( چهار میلیارد و سیصد و چهل و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) در مسیر امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 265320-25/12/98 و در قبال آزادسازی میزان مسیری و انتقال اسناد آن به نام شهرداری کرمان ، با واگـذاري قطعه زمین شـماره 31 از نقشه تفکیکی شـماره 16446-30/8/90 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، اراضی محمد آباد ، به مساحت 230 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/680/3 ریال ( سه میلیارد و ششصد و هشتاد میلیون ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مبلغ ما به التفاوت ارزش میزان مسیری و معوض آن به ارزش کارشناسی -/000/250/537 ریال ( پانصد و سی و هفت میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) ، بدون هر گونه افزایش و کاهش نزد شهرداری کرمان سپرده شود و خانم مریم روح الامینی یا وکیل قانونی ایشان بتواند از تسهیلاتی همچون پروانه و پایان کار ساختمان در منطقه دو شهرداری استفاده نماید. چنانچه نامبرده از تاریخ تنظیم توافق نامه ظرف مدت یک سال مراجعه نماید ، مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان توافق و پس از آن بر اساس ارزش روز تقاضا محاسبه می گردد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.  

9- نامه شماره 23955-18/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و توضیح مندرج در این خصوص که سهم نیروی انتظامی از عواید گذرنامه های صادر شده در سال 1398 به میزان -/350/699/230 ریال ( دویست و سی میلیون و ششصد و نود و نه هزار و سیصد و پنجاه ریال ) به موقع ثبت سیستم مالی شهرداری کرمان نشده است ، با هزینه کرد و پرداخت مبلغ فوق الذکر از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست
می باشد.

10- نامه شماره 27281-22/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت گرامیداشت روز جهانی کار و کارگر ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخـت ده عدد کارت -/000/000/4 ریالی ( چهار میلیون ریال ) ، جـمعاً به مبلغ -/000/000/40 ریال ( چهل میلیون ریال ) از محـل ردیف 41050304 با عنوان هدایا وپرداخت های تشویقی به ده نفر کارگر شاغل در شهرداری کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

11- نامه شماره 27356-23/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نامه شماره 19716/2-13/2/99 منطقه دو شهرداری کرمان و این که شهروند محترم ، آقای محمد مقدم ، از بابت عوارض پارکینگ مبلغ -/500/262/750 ریال ( هفتصد و پنجاه میلیون و دویست و شصت و دو هزار و پانصد ریال ) و از بابت عوارض تراکم مبلغ -/500/080/392 ریال ( سیصد و نود و دو میلیون و هشتاد هزار و پانصد ریال ) ، جمعاً مبلغ -/000/343/142/1 ریال ( یک میلیارد و صد و چهل و دو میلیون و سیصد و چهل و سه هزار ریال )  اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت مبلغ مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

12- نامه شماره 20934-14/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. بـا پیشنهاد شهرداری بـه منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) به شهروند محترم ، خانم اکرم ابراهیمی ، همسر مرحوم علی رضا نادری صدر ، کـارگر تنظیف منطقه دو ،  از محـل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

13- نامه شماره 27803-23/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه قطعه زمین شماره 3 از نقشه تفکیکی شماره 17518/2-5/10/89 ، در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، ضلع شمالی اداره راهنمایی  و رانندگی ، به مساحت 94/207 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/160/911/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و یازده میلیون و صد و شصت هزار ریال ) ، بر مبنای صورتجلسة شماره 61145-10/8/91 به ورثة مرحوم نصرالله مجردی واگذار گردیده است و قسمتی از ملک مذکور در حریم راه آهن قرار می گیرد و مستهلک می گردد ، بر مبنای توافق نامه اصلاحی شماره 12101-2/2/99 و به ازای قطعه زمین فوق الذکر با واگذاری قطعه زمین شماره 178 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 64521/2-30/4/94 در همان محل به مساحت 17/210 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/363/921/2 ریال ( دو میلیارد و نهصد و بیست و یک میلیون و سیصد و شصت و سه هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان بایستی نقدینة مبلغ -/000/203/10 ریال ( ده میلیون و دویست و سه هزار ریال ) ما به التفاوت دو قطعه عوض و معوض را به حساب شهرداری کرمان واریز نمایند. تصویر نامه شهرداری کرمان و مدارک منضم به آن پیوست می باشد.

 

 

 

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *