مصوبات جلسه 99/2/7

نامه شماره 258425-15/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور جمع آوری سازه ها پرتابل موجود و جایگزین کردن سیصد عدد تابلوی پرتابل تبلیغاتی ، با قابلیت نصب بنر از طریق جذب سرمایه گذار ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 11226-1/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت حل مشکل شهروند محترم ، خانم مهرافروز نادری ، مادر محترم شهید ، موافقت شد که :

الف- با عنایت به مجوز صادرة شماره 4-2/2/1382 این شورا ، قطعه زمین مورد اشاره به قیمت کارشناسی سال 82 محاسبه شود.

ب- کلیه پرداخت های نامبرده از قیمت محاسبه شده در سال 82 کسر گردیده و ماندة بدهی بر مبنای شاخص بانک مرکزی تا به امروز محاسبه و اخذ شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد. به استحضار
می رساند که قبلاً در بند 15 مصوبات ارسالی شماره 1719-11/3/98 ، موضوع ملک مطرح شده و در بند 15 از نامه شماره 1100/1/6843-23/3/98 ، اظهارنظر شده است.

3- نامه شماره 232312-26/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور صرف نظر کردن از اخذ ماندة بدهی شهروند محترم ، خانم طبیه کریمی ، مستأجر سابق دکة فروش آش در جنگل قائم ، به میزان -/800/554/91 ریال ( نود و یک میلیون و پانصد و پنجاه و چهار هزار و هشتصد ریال ) موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

4- نامه شماره 265858-26/12/98  شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه  مدتی مجموعة باغ وحش بر اساس پروتکل های بهداشتی تعطیل بوده است ، موافقت شد که از مستأجر آن مجموعه ، آقای محمدرضا اشرف گنجویی ، در مدت زمان تعطیلی کرایه اخذ نگردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 9803-30/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامة شماره 8844/3-28/1/99 و سابقة اشتباه در اقدامات شهرداری و ممانعت از اِضرار شهروند محترم ، آقای احمد محمدمحسنی ، با محاسبه و پرداخت عوارض باقیمانده بر اساس نرخ سال 1397 موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6-  نامه شماره 8602-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در این خصوص که شهروند محترم ، آقای عباس صادق زاده ، تاکنون از میزان بستانکاری خود به مبلغ -/000/190/401/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و یک میلیون و صد و نود هزار ریال ) استفاده ننموده است ، این شورا با عنایت به تغییر در طرح تفصیلی و کاهش مساحت زمین موردنظر از 5/1136 مترمربع به 33/936 مترمربع با تهاتر ملک ، بر اساس ارزش زمان توافق ، یعنی تاریخ 21/5/96 با رعایت دیگر ضوابط و مقررات موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 252665-25/12/98 شهرداری کرمان و نامه وارده شماره 6963-11/12/98 شرکت تعاونی تولیدی توزیعی شرکت شهر و خدمت  مطرح گردید. با توجه به توضیح مندرج و این واقعیت که شرکت مزبور متشکل از پرسنل زحمتکش شهرداری می باشد با پیشنهاد واگذاری تعدادی از تابلوهای تبلیغاتی به شرکت شهر و خدمت در قبال بستانکاری شرکت از شهرداری ، بر اساس نرخ سالهای 94 و 96 و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه های شهرداری کرمان و شرکت شهر و خدمت پیوست می باشد.

8- نامه شماره 8695-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان و بر اساس مجوز شماره 1448-9/8/90 این شورا ، قطعه زمین شماره 190  از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به شهروند محترم ، خانم آفاق ادهمی چهارفرسخی ، واگذار شده و اکنون مشخص گردیده است که قطعه زمین مذکور در حریم فنس های هوانیروز مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامة اصلاحی شماره 268712-28/12/98 ، با واگذاری قطعه زمین شماره 191 از همان نقشه تفکیکی ، به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/410/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال ) به مشارالیها با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً خانم آفاق ادهمی چهارفرسخی بایستی ما به التفاوت ارزش املاک مسیری و معوض را به میزان -/000/575/65 ریال ( شصت و پنج میلیون و پانصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) به صورت نقد به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 9- نامه شماره 263509-24/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و سابقة مجوز صادرة شماره 1382-22/8/91 ، با عنایت به اینکه سازمان اوقاف و امور خیریه قطعه زمین شماره 18 از نقشه تفکیکی شماره 746/2-82 را ، مورد ادعاي شهروند محترم ، آقای آرش احمدی پور ، به مساحت 209 مترمربع ، داراي سند عادي ، در اراضی کاظم آباد ، به ارزش کارشناسی -/000/000/553/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و پنجاه و سه میلیون ریال ) به صورت رسمی به شرکت تعاونی مسکن کارکنان صدا و سیما واگذار کرده است ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 253198-10/12/98 و در قبال دریافت اسناد ، با واگـذاري قطعه زمین شـماره 15 از نقشه تفکیکی شـماره 64521-30/4/94 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، به مساحت 21/211 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/570/590/3 ریال ( سه میلیارد و پانصد و نود میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً آقای

آرش احمدی پور بایستی مبلغ ما به التفاوت ارزش املاک عوض و معوض را به میزان -/000/570/37 ریال ( سی و هفت میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال ) در وجه شهرداري کرمان پــرداخت نــماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 4435-18/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج در خصوص صدور قبض شماره 33656-6/12/98 اداره کل محترم راه و شهرسازی به مبلغ -/560/683/129 ریال ( یکصد و بیست و نه میلیون وششصد و هشتاد و سه هزار و پانصد و شصت ریال )  ، جهت صدور سند برای قطعه زمین موردنظر در بلوک 13 شهرک الغدیر ، این شورا با پرداخت مبلغ -/120/473/31 ریال ( سی و یک میلیون و چهارصد و هفتاد و سه هزار و صد و بیست ریال ) از طریق شهرداری و عهده دار شدن شهروند محترم ، آقای مرتضی جعفری ، در پرداخت مابقی مبلغ ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 8647-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شش دانگ ملک محصور ، دارای سند عادی ، مورد ادعای شهروند محترم ، آقای عباس رمضانی ، در خیابان ابوذر جنوبی ، کوچه شماره 38 ، به مساحت 324 مترمربع با 110 مترمربع اعیانی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/350/5 ریال ( پنج میلیارد و سیصد و پنجاه میلیون ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا با استناد به مفاد توافقنامه شماره 1594-5/1/99 ، به ازای آزادسازی ، تحویل و انتقال رسمی کل ملک اعم از عرصه و اعیان به صورت مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 4 ، به مساحت 230 مترمربع ، ازنقشه تفکیکی شماره 203/3-14/1/91 در بلوار شهید صدوقی ( جاده تهران ) ، خیابان چاپ علوی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/600/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد میلیون ریال ) ، به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً آقای عباس رمضانی می تواند مبلغ ما به التفاوت ارزش میزان مسیری املاک عوض و معوض را به میزان -/000/000/750 ریال ( هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) ، با عوارض پروانة ساختمانی به قیمت کارشناسی روز به صورت شناور بر املاک به نام خود و یا هر شخصی که ایشان معرفی نماید در هر یک از مناطق شهرداری و همچنین عوارض تفکیک با قیمت کارشناسی روز در منطقه سه در املاک خود با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 12185-3/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد کمک هزینه رفاهی پرسنل شهرداری مربوط به ماه مبارک رمضان ، به مبلغ -/000/000/750/3 ریال ( سه میلیارد و هفتصد و پنجاه میلیون ریال ) از محل ردیف 41060212 با عنوان سایر هزینه های رفاهی کارکنان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *