مصوبات جلسه 99/2/14

در پاسخ به نامه شماره 599/1/6843-6/2/99 فرمانداری محترم کرمان ، با توجه به سابقة مصوبه در بند 6 صورتجلسة ارسالی شماره 547-18/1/99 در فرمانداری محترم ، مجدداً درخواست گردد که در ارسال پرونده به شورای محترم حل اختلاف تعجیل گردد.

2- با توجه به گذشت بیش از 14 روز از گذشت زمان ارسال مصوبات مربوط به نامه شماره 637-26/1/99 و بلااقدام ماندن پرونده های موضوع بند 16 مصوبة مزبور ، از فرمانداری محترم مجدداً درخواست گردد که با توجه به مراجعة مکرر شهروندان ذی نفع ، آن پرونده ها ( موضوع بندهای 3 ، 4 و 5 نامه شماره 109/1/6843-20/1/99 آن فرمانداری ) جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارسال گردد.

3- بند 10 نامه شماره 716/1/6843-8/2/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید ، به آن فرمانداری محترم اعلام گردد که این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارجاع شود.

4- در خصوص بند 11 نامه شماره 716/1/6843-8/2/99 فرمانداری محترم کرمان اعلام گردد که این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارجاع شود.

5- بند 7 نامه شماره 716/1/6843-8/2/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. با توجه به همة نکات و جوانبی که در مصوبه ذکر گردیده است و با ذکر اینکه کاربری اراضی موصوف مسکونی می باشد ، این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای محترم حل اختلاف ارجاع شود.

6- بند 3 نامه شماره 716/1/6843-8/2/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید. اعلام می گردد که این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده به شورای محترم حل اختلاف ارجاع شود.

7- نامه شماره 4717-19/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع قسمت وقفی و ملکی لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم فرشته فرحبخش ، در خیابان کمیل ، نبش کوچه شماره 32 ، به مساحت 30/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/214 ریال ( دویست و چهارده میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 8666-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش قسمت ملکی و امتیاز حق انتفاع قسمت وقفی لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم فرشته حاجی زاده ، در بزرگراه آیت الله خامنه ای ( کمربندی شرقی ) ، انتهای بلوار باستانی پاریزی ، به مساحت 40/23 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/468 ریال ( چهارصد و شصت و هشت میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة املاک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 8597-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نامه شماره 196353-24/9/98 شهرداری ، با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سیدولی موسوی قوام ، در بلوار جمهوری ، خیابان کمیل ، کوچه شماره 21 ، به مساحت 64/9 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/320/125 ریال ( یکصد و بیست و پنج میلیون و سیصدو بیست هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 7752-26/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به شرایط مالی ورثة مرحوم ضیاالدینی ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اجتناب از اخذ ماندة بدهی مربوط به خسارت وارد به اتوبوس سازمان حمل و نقل شهرداری موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 13837-6/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان کل عرصه ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم زهرا انجم شعاع ، دارای پلاک ثبتی شماره 3017 فرعی از 13 اصلی در بلوار جمهوری اسلامی ، کوچة شماره 55 ، به مساحت 463 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/466/19 ( نوزده میلیارد و چهارصد و شصت و شش میلیون ریال ) در مسیر معبر مستهلک می گردد ، این شورا مستند به توافقنامه شماره 11163-1/2/99 و به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری سه قطعه زمین به شماره های 78 ، 77 و 75 با کاربری تجاری مسکونی ، در بلوار امام حسن مجتبی ، ضلع غربی دانشکدة الزهرا از اراضی موسوم به اراضی حسن آباد ، همگی از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 70066/2/97-21/4/97 ، به ارزش کارشناسی جمعی -/000/500/555/20 ریال ( بیست میلیارد و پانصد و پنجاه و پنج میلیون و پانصد هزار ریال ) به شرح قطعة شماره 75 ، به مساحت 71/134 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/082/8 ریال ( هشت میلیارد و هشتاد و دو میلیون و ششصد هزار ریال ) ، قطعه شماره 77 ، به مساحت 42/103 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/650/946/5 ریال ( پنج میلیارد و نهصد و چهل و شش میلیون و ششصد و پنجاه هزار
ریال ) و قطعة شماره 78 ، به مساحت 5/113 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/250/526/6 ریال ( شش میلیارد و پانصد و بیست و شش میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) به مشارالیها یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مـوافقت دارد. نظر به اینــکه ما به التفاوت ارزش امـــلاک مسیری و معوض مبلغ 
-/000/500/109/1 ریال ( یک میلیارد و صد و نه میلیون و پانصد هزار ریال ) می باشد که مبلغ -/000/120/267 ریال ( دویست و شصت و هفت میلیون و صد و بیست هزار ریال ) از آن میزان بابت بستانکاری از نامبرده با توافقنامه شماره 165161/2/95-25/12/95 تهاتر گردیده ، خانم زهرا انجم شعاع بایستی باقیمانده مبلغ را به میزان -/000/380/842 ریال ( هشتصد و چهل و دو میلیون و سیصد و هشتاد هزار ریال ) به حساب شهرداری کرمان واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 8662-28/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که شهروند محترم ، آقای غلامحسین محمود ملایی کرمانی ، به طرفیت شهرداری کرمان با خواستة مطالبه بهای متراژ 86 مترمربع از ملک موردنظر در طرح تعریض خیابان استقلال از پلاک ثبتی شماره 2161 فرعی از 6 اصلی بخش 4 کرمان در شعبة هفتم محاکم حقوقی کرمان طرح دعوی نموده ، با استناد به مفاد دادنامة دادگاه شعبة 2 تجدیدنظر کرمان به شماره 9809973413201189-11/8/98 و محکومیت شهرداری به پرداخت مبلغ
-/000/000/040/12 ریال ( دوازده میلیارد و چهل میلیون ریال ) با کلیه خسارت ها و تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان اجرای حکم و بر اساس مفاد توافقنامه شماره 263349-22/12/98 با واگذاری : 1- قطعه زمین شماره 82 از نقشه تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 به مساحت 91/88 مترمربع به مبلغ کارشناسی -/000/960/978/4 ریال ( چهار میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد و شصت هزار ریال )  ، در ضلع غربی دانشکده الزهرا ، بر بلوار امام حسن ، 2- قطعه زمین شماره 5 از نقشه تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 به مساحت 61/226 مترمربع به مبلغ کارشناسی -/000/940/236/12 ریال ( دوازده میلیارد و دویست و سی و شش میلیون و نهصد و چهل هزار ریال ) در اراضی موسوم به حسن آباد ، ادامه بلوار کوثر ، 3- قطعه زمین شماره 84 از نقشه تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 به مساحت 91/88 مترمربع به مبلغ کارشناسی -/000/960/978/4 ریال ( چهار میلیارد و نهصد و هفتاد و هشت میلیون و نهصد و شصت هزار ریال ) در ضلع غربی دانشکده الزهرا بر بلوار امام حسن ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/860/194/22 ریال ( بیست و دو میلیارد و صد و نود و چهار میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت می شود. در مورد مبلغ ما به التفاوت محکوم به و قطعه زمین های واگذار شده به میزان -/270/105/166/3 ریال ( سه میلیارد و صد و شصت و شش میلیون و صد و پنج هزار و دویست و هفتاد ریال ) ، این شورا با سپرده شدن مبلغ مزبور نزد شهرداری کرمان ، بدون هر گونه کاهش یا افزایش موافقت داشته و آقای غلامحسین محمود ملایی کرمانی بتواند پروانه ساختمان در هر یک از مناطق پنجگانه شهرداری برای املاک خود یا فردی که معرفی نماید ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و بر اساس نرخ روز دریافت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 13- نامه شماره 20040-13/2/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد آن شهرداری موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست می باشد.

14- نامه شماره 10483-31/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت حل مشکل شهروندان محترم که با مانع محاسبة عوارض حذف پارکینگ مواجهه شده اند ، با کلیت پیشنهاد شهرداری موافقت گردید. مقرر شد به شهرداری اعلام گردد که جزییات اقدام پس از بررسی کارشناسانه دقیق به این شورا ارسال شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- بند 14 نامه شماره 716/1/6843-8/2/99 فرمانداری محترم کرمان مطرح گردید به فرمانداری محترم اعلام گردد که این شورا بر مصوبه خود تأکید دارد. پرونده جهت اخذ تصمیم به شورای حل اختلاف ارجاع شود.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *