مصوبات جلسه 99/1/31

نامه شماره 259180-25/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات شهروند محترم ، خانم طاهره ضیغمی نژاد ، در این خصوص که هزینه های پروانه ساختمان در سال 1397 پرداخت گردیده است ، مقرر شد که به شهرداری اعلام گردد که میزان پرداختی علی الحساب ، به ارزش زمان آن در محاسبات منظور گردیده و چنانچه مساحت مورد تقاضای فعلی بیشتر گردد ، این میزان به نرخ روز محاسبه گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و مشارالیها پیوست می باشد.

2- نامه شماره 251840-7/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و در جهت توسیع و ترویج فعالیت های فرهنگی در شهر ، با پیشنهاد مطرح شده ، از طریق ایجاد خانه ها و مراکز فرهنگی با استفاده از منازل مسکونی تملک شده ، با قراردادهای مشخص و به صورت رایگان و با استفاده از اشخاص مورد تأیید و در دیگر موارد ، با اجاره کرد خانه های مسکونی مناسب موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 263497-24/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به توضیح مندرج ، بدین شرح که در اجرای طرح تعریض ناشی از طرح های تفصیلی ، میزانی از مساحت بخشی از املاک واقع در شهر کرمان ، بدون سابقة اخذ هر گونه امتیاز ، با تدوین توافق نامه هایی یا صرفاً با تأیید شفاهی مالک ، به صورت رایگان از سند کسر ، یا بدون کسر از سند از حیّز انتفاع ساقط شده است و هم اکنون بر اساس آخرین طرح تفصیلی مصوب ، برخی از این گونه تعریض ها به طور کلی حذف یا کاهش پیدا کرده اند و  ذی نفعان ، متقاضی الحاق آن میزان تعریض به ملک ، بدون پرداخت وجه می باشند ، این شورا با پیشنهاد مرقوم و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 5796-24/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور راه اندازی در ایجاد خانه های فرهنگ مشارکتی بر مبنای آئین نامة مدون ارسالی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان همراه با آیین نامه پیوست می باشد.

5- نامه شماره 261679-98/12/21 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر اساس پیشنهاد کمیتة نامگذاری شهری با اطلاق نام معابر ، به شرح ذیل موافقت گردید :1- کوچـه شمـاره 2 خیابان هجرت واقع در شهرک مطهـری بـولوار ابـوالفضل به نام « شهید مهدی زرین دوست » ،  2- کوچه شماره 12 خیابان چمران به نام « شهید یدالله کافی نژاد » ، 3- کوچه شماره 11 خیابان سده به نام « شهید علی تیر شهاب » ،4- کوجه شماره 24 خیابان شهید زینلی به نام « شهید محمد حسن قهاری » ، 5- کوچه شماره 26 خیابان گلدشت به نام « شهید علی معاذالهی » ، 6- کوچه بین کوچه های شماره 43 و 45 خیابان شهید مصطفی خمینی (ره) به نام « شهید محمدرضا عبدلی نژاد » ،  7- معبر انتهای خیابان فاتح خیبر منشعب از خیابان باب الحوائج به نام « شهیدان حسنی سعدی » ، 8- معبر انتهای خیابان خیبر به نام « شهید علی شفیعی » ، 9- معبر واقع در انتهای خیابان فاتح خیبر موازی با بولوار ابوالفضل به نام
« شهید طایی » ،
10- دو معبر همجوار واقع در بولوار شهدای ذغال سنگ به نام های « سرو » و « کاج » ، 11- معبر بالاتر از بولوار عفاف حد فاصل بولوار صبا و بولوار هشت بهشت به نام « نسیم » ، 12- معبر واقع در بزرگراه امام رضا (ع) روبروی بولوار شیراز به نام « اصفهان » ، 13- با پیشنهاد مطرح شده در بند ده مخالفت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 257849-15/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به نیاز شـهرداري با تغییرات پیشنهادي در بودجه سالجاري و هزینه کرد آن به شـرح جدول پیوست و پایدار کردن آن ارقام در متمم بودجة سال جاری ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 9725-30/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشـــنهاد شهرداری به منظــور تخصیص بسته تشویقی به آن گروه از مشاغلی که بر اثر شیوع ویروس کرونا ، لطمه خورده اند و اتاق اصناف نیز در تشخیص ، تأییدنظر داشته است به شرح ذیل موافقت گردید :
1- بسته تشویقی برای کلیه مشاغل صنفی که بر اساس مصوبه مدیریت ستاد مقابله با کرونا استان تعطیل گردیده اند ( به غیر از 12 رستة فعال ) ، مشروط به اینکه در پرداخت بدهی معوق ، به شرح جدول ذیل اقدام نمایند :

مهلت پرداخت بدهی ها

تا پایان مهر ماه 1399

تا پایان دی ماه 1399

تا پایان اسفند ماه1399

میزان پرداختی عوارض سال 1399

صفر

25 %

50 %

2- بسته تشویقی دوازده رستة صنفی ، مشمول مصوبة مدیریت ستاد ملی مقابله با کرونای استان ، در پرداخت بدهی های معوق خود به شرح جدول ذیل اقدام نمایند :

 

مهلت پرداخت بدهی ها

تا پایان مهر ماه 1399

تا پایان دی ماه 1399

تا پایان اسفند ماه 1399

میزان پرداختی

20 %

40 %

60 %

 3- بستة تشویقی کلیة مشاغل غیر صنفی و خاص ، در صورت پرداخت بدهی های معوق خود به شرح جدول پیوست اقدام گردد :

مهلت پرداخت بدهی ها

تا پایان مهر ماه 1399

تا پایان دی ماه 1399

تا پایان اسفند ماه 1399

میزان پرداختی

صفر

25 %

50 %

 

 

4- در صورتی که مشاغل موضوع این نامه بر اثر مراجعه نکردن شاغل ، بدهی همچنان تا پایان سال جاری معوق باقی بماند ، آن شهرداری موظف خواهد بود که در سال بعد با رعایت ضوابط و مقررات ، طلب خود را به طور کامل مطالبه نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 8- نامه شماره 6188-24/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به مطالبات قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا از شهرداری و با توجه به این که قرارگاه مزبور ارگانی دولتی محسوب می شود ، با استناد به مفاد توافق نامه شماره 255129-12/12/98، با واگذاری 331 قطعه زمین ، با مساحت کلی 66/96402 مترمربع ، شامل 107 قطعه زمین با کاربری تجاری ، به مساحت کل 77/35327 مترمربع و 224 قطعه زمین با کاربری مسکونی ، به مساحت کل 89/61074 مترمربع از پلاک ثبتی شماره 879 فرعی از 2975 اصلی بخش سه کرمان ، از نقشه تفکیکی شماره 242651/3-28/11/98 ، به ارزش کارشناسی کل -/500/003/141/807/1 ریال ( یکصد و هشتاد میلیارد و هفتصد و چهارده میلیون و یکصد هزار و سیصد و پنجاه تومان ) ، به شرح جداول مندرج در نظریة کارشناسی شماره 599د98-3/10/98 در بلوار
شاهد ، روبروی ترمینال جدید ، ملک موسوم به زمین کارگاه تجهیز پروژه احداث تقاطع های غیرهمسطح کرمان ، به مدیرعامل محترم مؤسسة نور ، شهروند محترم ، آقای مهدی کشاورز ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. لازم است که مبلغ فوق الذکر از سهم طلب غیر نقدینة قرارگاه خاتم الانبیا نزد شهرداری کرمان کسر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه پیوست می باشد.

9- نامه شماره 251790-7/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه تعدادی از پیمانکاران بدون هر گونه قرارداد اقداماتی برای شهرداری در سنوات گذشته انجام داده و مطالباتی دارند این شورا به منظور رفع مشکل این گروه از پیمانکاران ، صرفاً با پرداخت صورت هزینه ها بر اساس فهرست بهای زمان انجام کار و بدون اعمال هر گونه ضریب ، در اسرع وقت و با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً لازم است که نامبردگان در صورتجلسه ای ، تعهد نمایند که پس از اخذ مطالبات ، هیچ گونه ادعایی از شهرداری نداشته باشند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 6853-25/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت هزینة مکالمات تلفن همراه شهرداری به شرح :

– اعضای شورای معاونین از مبلغ -/000/700 ریال ( هفتصد هزار ریال ) به -/000/850 ریال ( هشتصد و پنجاه هزار ریال ) ،

– مدیران عامل سازمان ها و مدیران شهرداری مرکز از مبلغ -/000/550 ریال ( پانصد و پنجاه هزار ریال ) به -/000/650 ریال ( ششصد و پنجاه هزار ریال ) ،

 – معاونین سازمان ها و مناطق و مدیران حراست سازمان ها و مناطق از مبلغ -/000/400 ریال ( چهارصد هزار ریال ) به -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) موافقت گردید. ضمناً هزینة مکالمات تلفن شهردار محترم ، آقای مهندس عالم زاده ، نیز از محل ردیف همین اعتبار پرداخت گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 264576-25/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید با پیشنهاد شهرداری به منظور استفاده از دفترچه قیمت پایه کارشناسی اراضی شهر کرمان ، ملاک عمل در انجام محاسبة ردیف هایی از تعرفة عوارض ساخت و ساز در سال 1399 ، موافقت شد. ضمناً در محاسبة تراکم نیز با پیشنهاد مطرح شده به صورت محاسبة 70% از قیمت های مندرج در دفترچة مذکور ، به نحوی که ضریب R از میزان تراکم محاسبه شده بر اساس 1398 کمتر نگردد موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 6230-24/1/99 شهرداری مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تقسیط بدهی شهروند محترم ، خانم نرگس الهی ، به صورت 20% نقد و مابقی در اقساط 24 ماهه با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و مشارالیها پیوست می باشد.

13- نامه شماره 7460-26/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ نقدینة قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی ثمره گلستانی ، در شهرک صنعتی ، به مساحت 11/7272 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/798/789/13 ریال ( سیزده میلیارد و هفتصد و هشتاد و نه میلیون و هفتصد و نود و هشت هزار ریال ) با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 6852-25/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور تهیة 4000 بسته مواد غذایی با هدف توزیع در خانواده های بی بضاعت ، به ویژه در حاشیة شهر ، از طریق هزینه کرد مبلغ سه میلیارد ریال از محل ردیف 41050301 با عنوان کمک به خسارت دیدگان حوادث غیرمترقبه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. ضمناً در جهت توزیع دقیق بسته ها ، با سازمان های خیریه و نهادهای مردمی معتبر هماهنگی لازم صورت گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

15- نامه شماره 255578-12/12/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم ستاره مهدوی ، در بلوار سجادیه ، کوچه شماره 10 ، به مساحت 20/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/122 ریال ( یکصد و بیست و دو میلیون و چهارصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 9868-30/1/99 شهرداری کرمان مطرح گردید و به استناد تبصره بند 6 ماده 11 از فصل 5 و بند 9 ماده 6 فصل سه اساسنامه سازمان فرهنگی ، اجتماعی و ورزشی شهرداری کرمان ، با پیشنهاد مرقوم به منظور افتتاح 3 فقره حساب ، هزینه ، درآمد و سپرده برای آن سازمان و انتصاب آقای علی ایلاقی به عنوان مسئول و رئیس ادارة مالی و اقتصادی سازمان ، با رعایت دیگر ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *