مصوبات جلسه 98/11/7

نامه شماره 188610-1/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به هدف برون سپاری برخی از فعالیت های شهرداری در اخذ به موقع منافع قانونی خود ، از جمله دریافت عوارض فروش بلیت اتوبوسها از شرکت های مسافربری ، با پیشنهاد استفاده از شرکت وایا داده پرداز ویانا اصفهان از طریق پرداخت 3% از کل وصولی عوارض با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و در صورت صرفه و صلاح شهرداری موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 217975-24/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حمیدرضا بنازاده فرسنگی ، در خیابان نگارستانی ، کوچه شماره 34 ، به مساحت 30/268 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/100/878/1 ریال ( یک میلیارد و هشتصد و هفتاد و هشت میلیون و صد هزار ریال ) با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 217042-23/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان قطعه زمین شماره 183 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان بر اساس صورتجلسة شماره 37163-26/9/90 به ورثة مرحومه خانم بارانی برواتی واگذار گردیده است و اکنون مشخص گردیده که قطعه زمین مذکور در حریم فنس های هوانیروز مستهلک می گردد. لذا بر اساس مفاد دادنامة شماره 9809973410400728-31/5/98 و اجرائیة شماره 9810423410400271-27/8/98 و مستند به مفاد توافقنامة اصلاحی شماره 212991-16/10/98 ، موافقت می شود که به ازای تحویل و انتقال قطعی و رسمی قطعه زمین واگذار شده به ارزش کارشناسی -/000/750/948/4 ریال
( چهار میلیارد و نهصد و چهل و هشت میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) به نام شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 196 از همان نقشه تفکیکی به مساحت 88/289 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/080/638/4 ریال ( چهار میلیارد و ششصد و سی و هشت میلیون و هشتاد هزار ریال ) به مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد و ما به التفاوت ارزش دو قطعه زمین های عوض و معوض به میزان -/000/670/310 ریال ( سیصد و ده میلیون و ششصد و هفتاد هزار
ریال ) که طلب نامبردگان از شهرداری می باشد ، بدون هر گونه افزایش یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و ایشان یا هر شخص دیگری که معرفی نمایند ، بتواند تسهیلاتی در قالب عوارض پروانه ساختمان بر قطعه زمین معوض و یا به صورت شناور در مناطق پنجگانه شهرداری کرمان استفاده نماید. چنانچه ورثه یا وکیل قانونی از تاریخ تنظیم توافقنامه ظرف مدت یک سال به شهرداری مراجعه نماید مبنای محاسبه عوارض ارزش زمان تقاضا خواهد بود و پس از آن تاریخ ، بر اساس ارزش روز ( زمان تقاضا ) محاسبه خواهد گردید 
و سایر عوارض متعلق از قبیل بیمه ، آتش نشانی ، آموزش و پرورش ، راه و شهرسازی ، پارکینگ و غیره بر عهدة آن ورثة محترم خواهد بود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 228390-7/11/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ نقدینة ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور ایراندوست ، در بلوار جمهوری اسلامی ، کوچه شماره 29 ، به مساحت 19/6049 مترمربع و با 7% نسبت به ارزش کارشناسی انجام شده ، به میزان -/176/146/168/210 ریال ( دویست و ده میلیارد و صد و شصت و هشت میلیون و صد و چهل و شش هزار و صد و هفتاد و شش ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 198697-4/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و مقرر شد که از طریق تنظیم توافقنامة جدید و ذکر بهای عوارض حذف پارکینگ در آن ، امکان تسویة طلب شهروند محترم ، آقای محسن سعیدیان ، از شهرداری میسر گردد. ضمناً معادل ریالی آن عوارض ، به حساب پارکینگ واریز شود. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

6- نامه وارده شماره 6008-30/10/98 شهروند محترم ، آقای اکبر باغگلی ، مطرح گردید. نظر به اینکه نامبرده بر اساس محاسبه انجام یافته در ردیف 8 برگ محاسبه ، 35/353 متر مربع اضافه بر 60 % ( اضافه تراکم ) ملک مورد نظر را پرداخت کرده است ، مقرر گردید که به شهرداری اعلام گردد که میزان تراکم محاسبه شده به تاریخ سال پرداخت ، مبنای محاسبة موجود  قرار گیرد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

7- نامه وارده شماره 5377-28/9/98 شهروندان محترم ، آقایان : سید عباس و سید هادی میرصادقی ، مطرح گردید و با عنایت به این که ملک مورد نظر در کوچه زیر 12 متر قرار دارد ، میزان ریالی خسارت وارده به ملک از حیث تعریض با ارزش افزودة مورد محاسبه تهاتر گردد و در خصوص تفکیک ملک به دو قطعه نیز ، اقدام لازم با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی و تفکیک مجدد انجام گیرد. تصویر نامه شهروندان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 180385-23/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به این که ملک مورد نظر در بر کوچه زیر 12 متر قرار دارد ، میزان ریالی خسارت وارده به ملک از حیث تعریض با ارزش افزودة مورد محاسبه تهاتر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه وارده شماره 5376-28/9/98 شهروند محترم ، آقای عباس مرتضی پور ، مطرح گردید و با عنایت به این که ملک مورد نظر  در بر کوچه زیر 12 متر قرار دارد ، میزان ریالی خسارت وارده به ملک از حیث تعریض با ارزش افزودة مورد محاسبه تهاتر گردد. نامه شهروند پیوست می باشد.

10- نامه وارده شماره 5082-14/9/98 شهروند محترم ، آقای جواد پورچنگیز ، مطرح گردید و با عنایت به این که ملک مورد نظر در بر کوچه زیر 12 متر قرار دارد ، میزان ریالی خسارت وارده به ملک از حیث تعریض با ارزش افزودة مورد محاسبه تهاتر گردد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

11- نامه شماره 180503-19/10/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج و در جهت حل مشکل موجود ، با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح توافقنامة منعقد با مضمونی که در بند یک نامه آمده است موافقت گردید. در خصوص مشکل پارکینگ ملک موردنظر شهروند محترم ، خانم فاطمه عرب پور ، به میزانی که در محل امکان تأمین پارکینگ وجود دارد ، انجام گیرد و  ب   رای باقیمانده ، بر مبنای ضوابط شهرداری در جایی دیگر مکان مناسب درنظر گرفته شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *