مصوبات جلسه 98/11/13 (1)

نامه شماره 5124/1/6843-12/11/98 فرمانداری محترم شهرستان کرمان مطرح گردید.

در خصوص بندهای 1 و 2 : استفاده از ضریب P در محاسبة عوارض و M در محاسبات مربوط به تراکم و جرایم کمیسیون ماده صد اصلاح می گردد. ( نحوه جایگزینی ضریب P را شهرداری کرمان به نحو کارشناسانه برای سال آینده بررسی نموده و به این شورا گزارش خواهد کرد. )

در خصوص بند 3 : طبق دادنامه شماره 98099709058112987-1124/10/98 مصوبة مذکور ابطال نگردیده است و به قوه خود باقی و صرفاً در غیر از عوارض تغییر کاربری ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری ابطال گردیده است که این موضوع در تعرفه سال 99 لحاظ و رعایت گردیده است.

در خصوص بند 4 : متأسفانه علی رغم این که تعرفة پارکینگ شهرداری کرمان بر اساس نامة وزیر محترم کشور و بخشنامه وزارت محترم کشور به شماره 34/3/1/2331-7/2/71 و مصوبه شماره 1603-12/2/71 رئیس جمهور محترم وقت و با هدف بازنگری و اصلاح مصوبه 1318-8/8/91 شورای شهر وقت شهر کرمان صورت گرفته است و با شکایت شخصی ، تعرفة پارکینگ شهرداری کرمان با نگاه غیر شهرسازانه و غیرکارشناسانه بدون توجه به بخشنامه وزارت کشور از سوی دیوان عدالت اداری با شماره رأی 9809980905802320-24/10/98 ابطال گردیده است و به همین دلیل از تعرفة شهرداری کرمان حذف گردیده است ، بدیهی است کلیة املاک متقاضی صدور پروانه ملزم به تأمین پارکینگ طبق ضوابط در محل ملک یا شعاع 200 متری ملک مورد درخواست می باشند.

در خصوص بند 5 : در خصوص عوارض ورود به محدوده اقدام شهرداری قانونی و منطبق بر تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 با اصلاحات بعدی با رعایت سقف حداکثر 20 درصد اقدام گردیده است و درآرای دیوان عدالت اداری مدنظر در مفاد نامه فوق الذکر در مواردی منجر به ابطال گردیده است که درصد های تعرفه های آن شهرها بالاتر از سقف 20 درصد و خلاف قانون مذکور بوده است که رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به شهر مشهد به شماره دادنامه 215 الی 220 مورخ 16/3/96 نیز با رعایت سقف 20 درصد حاکی از قانونی بودن تعرفه می باشد. ضمناً آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های 2159-21/12/97 و 1818-6/11/93 و 1958-11/12/93 که حاکی از عدم رعایت سقف مجاز 20 درصد در تدوین تعرفه ها می باشد که در مقابل تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهری طبق قانون فوق الذکر تا 20 درصد قید شده که در صد تا 20 درصد در جدول تعیین شده است و بر اساس تعرفه 2-23 صفحه 53 ، مقرر گردید دستورالعمل اجرایی برای این تعرفه ارایه گردد.

در خصوص بند 6 : با توجه به این که بعضی از گودبرداری ها در همان مرحله اجرای گود رها می شوند و منجر به بروز مشکلات عدیده ای به لحاظ شهری برای کلیه ساکنین می گردند ، صرفاً در اجرای تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی وعمران شهری در جهت تشویق مالکین به ادامه ساخت و ساز از مرحله گودبرداری تا اجرای فونداسیون و سایر مراحل ساخت ، شروع عملیات ساختمانی اجرای فونداسیون لحاظ گردیده است و مشمول موارد مرتبط با ماده 100 نمی گردد و صرفاً مربوط به تمدید پروانه ساختمان می باشد ، بدیهی است اجرای فونداسیون نیز بایستی با اخذ پروانه ساختمان صورت پذیرد.

در خصوص بند 7 : ایراده وارده فرمانداری محترم مورد تأیید است ، شهرداری کرمان ، ضریب k را در طبقات اعمال نخواهد کرد.

در خصوص بند 8 : نظر فرمانداری محترم کرمان در تعرفه شهرداری کرمان ملاحظه شده است.

در خصوص بند 9 : نظریة فرمانداری محترم کرمان در تعرفه های مرتبط مورد عنایت خواهد بود.

در خصوص بند 10 : این شورا در تصویب وصول کلیة عناوین و ردیف های عوارضی و درآمدی شهرداری کرمان رعایت سیاست های عمومی دولت ، آئین نامه اجرایی مصوب هیأت محترم وزیران ، قوانین و مقررات مربوط به هر گروه از عناوین و ردیف ها و آرای مرتبط صادره از هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری رعایت نموده است. در صورتی که فرمانداری محترم مورد خاصی مدنظر دارد که رعایت نشده است ، با مدارک و مستندات لازم و متقن و به طور مصداقی به این شورا اعلام نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.