1 بهمن 1398

لوایحی برای سیاستگذاری های کلان مدیریت شهری؛ ارتقای آموزش ملی، دینی و شهروندی/ توسعه فضای ورزش همگانی/ تقویت بازار صنایع دستی/ تنوع بخشی درآمد پایدار

لوایحی برای سیاستگذاری های کلان مدیریت شهری؛ ارتقای آموزش ملی، دینی و شهروندی/ توسعه فضای ورزش همگانی/ تقویت بازار صنایع ... ادامه مطلب