مصوبات جلسه 98/9/3

– نامه شماره 174842-25/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هزینه کرد و خرید بیست و دو عدد کارت هدیه یک میلیون ریالی ، به مبلغ -/000/000/22 ریال ( بیست و دو میلیون ریال ) به منظور تقدیر از دانش آموزان و مربیان مدرسه نابینایان جابربن عبدالله از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 174862-26/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت پاداش به 80 نفر از پرسنل آن شهرداری که در سفر اربعین به شهر کربلا ، از محل ردیف 41050304 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. فهرست اسامی و نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 172342-22/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اجراییة صادره از شعبة هشتم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان به شماره 9710423870100242-25/11/97 ، شهرداری منطقه چهار محکوم به پرداخت مبلغ -/000/200/290/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست و نود میلیون و دویست هزار ریال ) به عنوان اصل خواسته به علاوة پرداخت هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق محکوم له ، آقای محمودرضا شجاعی باغینی ، در خصوص ملک مورد ادعای ایشان در خیابان شهید مصطفی خمینی ، بین کوچه های 43 و 45 جنب ساختمان گرجی گردیده است ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامه شماره 156894-25/7/98 و به ازای تحویل و انتقال مساحت ملک مسیری به صورت مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، با پرداخت مبلغ -/000/000/000/1 ریال ( یک میلیارد ریال ) به صورت نقد به نامبرده و همچنین واگذاری قطعه زمین شماره 192 ، به مساحت 160 مترمربع با کاربری مسکونی به ارزش کارشناسی -/000/000/840/3 ریال ( سه میلیارد و هشتصد و چهل میلیون ریال ) ، از نقشه اصلاحی تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی (ع) جنب دانشکده الزهرا از اراضی موسوم به حسن آباد به مشارالیه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً آقای محمودرضا شجاعی باغینی می بایست مبلغ -/400/219/312 ریال ( سیصد و دوازده میلیون و دویست و نوزده هزار و چهارصد ریال ) ما به التفاوت بستانکاری و قطعه زمین معوض را نقداً به حساب شهرداری پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.وارده 4602

4- نامه شماره 173288-23/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه قطعه زمین شماره 208 از نقشه تفکیکی شماره 18648/2-4/6/78 در انتهای بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، کوچة شماره 6 ، به مساحت 300 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/000/800/12 ریال ( دوازده میلیارد و هشتصد میلیون ریال ) ، بر اساس صورتجلسة شماره 33378-4/9/76 به شهروند محترم ، آقای امیرمحمد نیکان ، و به اشتباه به آقــای محمدحسیـن زنگی آبادی واگــذار شــده است ، این شــورا با استناد به مفاد توافقنامه اصلاحی شماره 170874-20/8/98 ، به عنوان ما به ازاء با واگذاری قطعه زمین شماره 56 به مساحت 250 متر مربع به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) و قطعه زمین شماره 57 به مساحت 250 متر مربع به ارزش کارشناسی -/000/000/000/6 ریال ( شش میلیارد ریال ) به ارزش کل -/000/000/000/12 ریال ( دوازده میلیارد ریال ) از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 70066/2-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی (ع) ضلع غربی دانشکده الزهرا از اراضی موسوم به حسن آباد با کاربری مسکونی به آقای محمدحسین زنگی آبادی با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. همچنین ما به التفاوت ارزش املاک عوض و معوض به میزان -/000/000/800 ریال ( هشتصد میلیون ریال ) طلب نامبرده بدون هیچگونه کاهش یا افزایش نزد شهرداری سپرده گردد و مشارالیه یا هر شخصی که ایشان معرفی نماید بتواند از  تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایانکار ساختمان به صورت شناور در مناطق چهارگانه شهرداری استفاده نماید. چنانچه ایشان از تاریخ اخذ مجوز ظرف مدت یکسال به هر یک از مناطق مزبور مراجعه نماید ، مبنای محاسبة عوارض ارزش زمان توافق خواهد بود و پس از آن ، بر اساس ارزش روز ( ارزش زمان تقاضا ) عمل گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامه و سابقة آن پیوست می باشد.

5- نامه شماره 172316-22/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجرای پروژة قلاع تاریخی دختر و اردشیر ( محدودة  4 P  پارک سازی و محوطه سازی عرصة قلعه دختر ) ، شش دانگ پلاک ثبتی شماره 3 ، 5 ، 6 ، 7 و 8 فرعی از 3538 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهداء ، کوچة شماره 14 ، متعلق به ورثه های مرحوم  اشرف تبریزیان ، علی تبریزیان و سکینه کلانتری زاده ، به مساحت 65 مترمربع عرصه و اعیان تجاری مشتمل بر 4 دهنه مغازة قدیمی ، به ارزش کارشناسی -/000/000/910 ریال ( نهصد و ده میلیون ریال ) با احتساب حق کسب و پیشه و دیگری 351 مترمربع عرصه با 360 مترمربع اعیان شامل ( 336 مترمربع ساختمان تیرآهنی در دو طبقه و 24 مترمربع ساختمان گنبدی در باریک سازی ) ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/400/442/5 ریال ( پنج میلیارد و چهارصد و چهل و دو میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، در مسیر اجرای طرح مزبور قرار می گیرد ، بر مبنای مفاد توافقنامه شماره 162298-6/8/98 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تحویل ، واگذاری و انتقال قطعی و رسمی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، به ازای واگذاری قطعه زمین  های شماره 164 به مساحت 50/184 مترمربع  ، به ارزش کارشناسی -/000/900/619/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و نوزده میلیون و نهصد هزار ریال ) و 170 به مساحت 25/182 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/875/824/2 ریال ( دو میلیارد و هشتصد و بیست و چهار میلیون و هشتصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/775/444/5 ریال ( پنج میلیارد و چهار صد و چهل و چهار میلیون و هفتصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) ، از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 64521/2-30/4/94 در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، اراضی موسوم به محمد آباد به  مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش ملك مسیری و قطعه زمین های معوض ، ورثة نامبرده موظف اند مبلغ -/000/375/2 ریال ( دو میلیون و سیصد و هفتاد و پنج هزار ریال ) در وجه شهرداری کرمان پرداخت نمایند.

6- نامه شماره 172317-22/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینــکه شـهروند محترم ، آقای مرتضی کارآموزیان ، متقاضی خرید 36/49 مترمربع اضافه متراژ ملک مورد نظر خود ، قطعه زمین شماره 78 از صورتجلسه واگذاری 82600-13/10/91 ، در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، به ارزش کارشناسی   -/000/960/542 ریال ( پانصد و چهل و دو میلیون و نهصد و شصت هزار ریال ) میباشد ، با پیشنهاد فروش اضافه متراژ مزبور ، به ارزش فوق الذکر به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 171453-21/8/98 شهرداری کرمان با توجه به مصوبه شماره 916-9/2/98 این شورا مطرح گردید. نظر به اینکه شرکت نیارش آرمان سازه با مدیرعاملی آقای داوود خزائی متقاضی خرید 44/47 مترمربع اضافه متراژ ملک مورد ادعای خود در بلوار هوانیروز ، انتهای غدیر 3 ( قطعه ردیف شماره 66 از نقشه تفکیکی اصلاحی شماره 153298-21/8/97 ) ، به ارزش کارشناسی -/000/920/853 ریال ( هشتصد و پنجاه و سه میلیون و نهصد و بیست هزار ریال ) میباشد ، با پیشنهاد فروش اضافه متراژ مزبور ، به ارزش فوق الذکر به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط ، از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 170704-20/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مفاد مندرج در نامه ، نظر به اینکه شهرداری به ازای واگذاری قطعه زمین های ردیف 110 و 111 شهرک الغدیر به آقای سیدمجید میرزادی گوهری ، موضوع صورتجلسة شماره 18909-23/5/70 و فیش صادرة شماره 25812/96/ص-22/9/96 اداره کل راه و شهرسازی استان کرمان ملزم به پرداخت مبلغ -/090/518/50 ریال ( پنجاه میلیون و پانصد و هجده هزار و نود ریال ) گردیده است ، با پرداخت مبلغ فوق الذکر به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ،  به عنوان پرداخت کنندة وجه با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری و فیش صادره ضمیمه می باشد.

9- نامه شماره 174852-26/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ -/200/879/19 ریال ( نوزده میلیون و هشتصد و هفتاد و نه هزار و دویست ریال ) مربوط به مدارک آقای بهروز ایمان زاده در مورد فاکتورهای شارژ ساختمان شماره 6 صادقیه و کارهای محول که کلیتاً در سال 1396 به هزینه منظور نشده است ، از محل ردیف 41070203 با عنوان دیون با محل ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و درخواستها پیوست می باشد.

10- نامه وارده شماره 3982-17/7/98 شهروند محترم ، آقای غلامرضا انجم شعاع ، مطرح گردید و با توجه به سابقه مصوبه شماره 2270-2/10/94 این شورا ، مقرر شد که معادل میزان دریافتی سال پرداخت ، در هر مکانی که مالک پیشنهاد دهد با رعایت دیگر ضوابط مربوط پروانه ساختمان صادر گردد. بدیهی است که ما به التفاوت ارزش پروانه ساختمان بر عهدة ذی نفع خواهد بود. تصویر نامه فوق الذکر و سابقة مصوبه پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *