مصوبات جلسه 98/9/18

– نامه شماره 128458-23/8/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامة شماره 40528-29/2/98 شهرداری ، نظر به اینکه شهرداری کرمان در نظر دارد که در قبال مطالبات شرکت عمران و مسکن سازان استان کرمان به میزان -/835/497/403/2 ريال ( دو میلیارد و چهارصد و سه میلیون و چهارصد و نود و هفت هزار و هشتصد و سی و پنج ریال ) قطعه زمین شماره 32 ، به مساحت 99/225 متر مربع و به ارزش کارشناسی -/000/530/088/3 ریال
( سه میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد و سی هزار ریال ) به شرکت مذکور واگذار نماید ، این شورا مستند به توافقنامه اصلاحی شماره 170848-20/8/98 با واگذاری قطعه زمین فوق الذکر از نقشه تفکیکی شماره 16446/2-30/8/90 ، در بلوار جمهوری اسلامی ، خیابان کمیل ، ضلع شمال اداره راهنمایی و رانندگی ( از اراضی محمد آباد ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً مطابق با مفاد توافقنامه ، شرکت مزبور بایستی مابه التفاوت ارزش ریالی قطعه زمین مزبور و مبلغ مورد مطالبه به میزان -/165/032/685 ريال ( ششصد و هشتاد و پنج میلیون و سی و دو هزار و صد شصت و پنج ریال ) را در وجه شهرداری کرمان پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 182185-5/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه بر اساس توافقنامه شماره 753-24/6/90 قطعه زمین شماره 187 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان ، به شهروند محترم ، آقای عباس گزستانی کوهپایه ، واگذار شده و اکنون مشخص گردیده است که  در حریم فنس های هوانیروز مستهلک می گردد ، با استناد به مفاد توافقنامة اصلاحی شماره 174976-26/8/98 و به ازای ارزش کارشناسانة فعلی به میزان
-/500/737/372/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و هفتاد و دو میلیون و هفتصد و سی و هفت هزار و پانصد ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 193 از اصلاحیة همان نقشه تفکیکی به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/388/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و هشتاد و هشت میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. ضمناً آقای عباس گزستانی کوهپایه می بایست ما به التفاوت ارزش ریالی املاک  مسیری و معوض  را به مبلغ -/500/262/15 ریال (پانزده میلیون و دویست و شصت و دو هزار و پانصد ریال) به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 182709-6/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد مبلغ -/636/211/448/10 ریال ( ده میلیارد و چهارصد و چهل و هشت میلیون و دویست و یازده هزار و ششصد و سی و شش ریال ) از محل ردیف 430101 با عنوان دیون عمرانی ، مربوط به بدهی سنوات قبل شهرداری به شرکت توزیع نیروی برق شمال استان و منظور نمودن آن در حساب فی ما بین ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4-نامه شماره 157170-2/9/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد نامه شماره 145936-9/7/98 نظر به این که قرارگاه مسکن فرماندهی انتظامی استان کرمان متقاضی اضافه متراژ ملک مورد ادعای خود در بلوار جمهوری اسلامی ، بلوار امام رضا (ع) ، کوچه شماره 9 ، دارای سند ثبتی به شماره پلاک 4066 فرعی از 11 اصلی مفروز و مجزی شده از 2259 بخش 4 کرمان می باشد و بر اساس توضیحات مندرج ، سند بدون اعمال پخ صادر گردیده است و مطابق با
دستور العمل اصلاحی پخ ، اضافه متراژ ملک مذکور به مساحت 81/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/330/373/135 ریال ( یکصد و سی و پنج میلیون و سیصد و هفتاد و سه هزار و سیصد و سی ریال ) برآورد گردیده است ، این شورا با پیشنهاد فروش مساحت ذکر شده به شهروند محترم ، خانم مطهره نظری ، به وکالت از طرف قرارگاه مسکن فرماندهی انتظامی استان کرمان ، به ارزش کارشناسی فوق الذکر ، به صورت نقد و به شرط ادغام در ملک و با رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله رعایت حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می گردد.

5- نامه شماره 182176-5/9/98 شهرداری محترم کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه بر اساس صورتجلسه شماره 27216-17/7/90 قطعه زمین شماره 185 از نقشه تفکیکی شماره 17707/2-30/10/88 در انتهای بلوار رضوان به شهروند محترم ، آقای حسین عبداللهی مزارعی ، واگذار شده و اکنون مشخص گردیده است که در حریم فنس های هوانیروز مستهلک می گردد ، با استناد به مفاد توافقنامة اصلاحی شماره 173457-23/8/98 این شورا پس از واگذاری ، تحویل و انتقال قطعی و رسمی قطعه زمین مزبور به نام شهرداری کرمان به عنوان ما به ازاء ارزش کارشناسانة آن به میزان -/000/660/366/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و شصت و شش میلیون و ششصد و شصت هزار ریال ) ، با واگذاری قطعه زمین شماره 190 از اصلاحیة همان نقشه تفکیکی به مساحت 220 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/410/3 ریال ( سه میلیارد و چهارصد و ده میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. ضمناً آقای حسین عبداللهی مزارعی می بایست ما به التفاوت ارزش ریالی املاک  مسیری و معوض را به مبلغ -/000/340/43 ریال ( چهل و سه میلیون و سیصد و چهل هزار ریال ) به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.