مصوبات جلسه 98/7/8

1- در خصوص تقاضای شماره 3605-28/6/98 شهروند محترم ، آقای مصطفی نامدار محمدی و بررسی مجددی که صورت گرفت ، با توجه به اینکه شهرداری کرمان باعث توقف اقدامات نامبرده در طول چند سال گذشته بوده است ، در جهت جبران این خسارت ، با عنایت به توافق شفاهی با آن شهرداری ( و نظر داشت به صرفه و صلاح آن شهرداری ) ، با اصلاح نقشه تفکیکی ، بر اساس قیمت سال 1391 ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت می گردد. ضمناً شهرداری از نامبرده تعهد لازم در این خصوص که ادعایی از حیث ضرر و زیان نداشته باشد ، اخذ نماید. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

2- نامه شماره 116297-31/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم محبوبه بنی اسدی در تقاطع بلوار پزشک و خیابان همتی فر ،  به مساحت 18/21 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/680/609/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و نه میلیون و ششصد و هشتاد هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور و با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 88223-12/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به مجوز شماره 2407-26/4/98 ، با فروش امتیاز حق انتفاع قسمت وقف و ملک لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ابراهیم هوشمندپناه در بلوار شیراز ، خیابان بوستان ، بین کوچه شماره 15 و 17 ، به مساحت 08/10 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/080/262 ریال ( دویست و شصت و دو میلیون و هشتاد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 116257-31/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سعید مرادی زاده دهوئی در بزرگراه آیت الله خامنه ای ، 20 متری امام سجاد (ع) ، کوچه فرهنگسرا ، به مساحت 80/34 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 131271-20/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای اصغر رضایی استخروئیه و خانم منوره رضایی استخروئیه در پانصد دستگاه ، مجاور میدان قدس ، به مساحت 20/31 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/320/268 ریال ( دویست و شصت و هشت میلیون و سیصد و بیست هزار ریال ) به نامبردگان به صورت نقد ، با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربـری و رعایت دیــگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور و با اخذ تعهد محضری ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 120162-5/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه 11/93 مترمربع از عرصه ملک مورد ادعای ورثة مرحوم علیرضا محیط کرمانی( آقایان : معین ، آرین و آرش همگی محیط کرمانی و خانم افسانه شیخ علی بابایی ) دارای پلاک ثبتی شماره 7707 فرعی از 6 اصلی بخش 4 کرمان در خیابان بهمنیار ، کوچة شماره 8 ، به ارزش کارشناسی -/000/425/251/20 ریال ( بیست میلیارد و دویست و پنجاه و یک میلیون و چهارصد و بیست و پنج هزار ریال ) در مسیر تعریض معبر مستهلک می گردد ، این شورا  منطبق با مفاد توافقنامة شماره 102176-12/5/98 ، به ازای آزادسازی میزان مسیری و تحویل و انتقال رسمی به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی شماره 34682/2/9729/2/97 در خیابان 24 آذر امتداد بلوار نصر ، به ارزش کارشناسی -/000/200/211/8 ریال ( هشت میلیارد و دویست و یازده میلیون و دویست هزار ریال ) به نامبردگان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت دارد. همچنین در خصوص کل مبلغ بستانکاری به میزان -/000/225/040/12 ریال ( دوازده میلیارد و چهل میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال ) ، مبلغ -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) ، نقداً تا پایان سال 98 در وجه نامبردگان یا وکیل قانونی ایشان پرداخت گردد و باقیماندة آن به مبلغ
-/000/225/040/9 ریال ( نه میلیارد و چهل میلیون و دویست و بیست و پنج هزار ریال ) به حساب بستانکاری نامبردگان منظور گردد به نحوی که بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده گردد و مشارالیهم بتوانند تسهیلاتی از قیبل پروانه ، پایانکار و تفکیک به نرخ روز برای املاک دیگر در محدودة منطقه 2 شهرداری کرمان استفاده نمایند. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 120158-5/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید ، نظر به اینکه قسمتی از ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای محمد احمدی گوهری ، در ضلع غربی خیابان قرنی ، جنب عکاسی هنر ، از پلاک ثبتی شماره 2370 مکرر بخش 3 کرمان ، به مساحت 5/504 متر مربع با 196 متر مربع اعیانی تجاری و محاسبه 15% ممر اعاشه ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/500/132/069/22 ریال ( بیست و دو میلیارد و شصت و نه میلیون و صد و سی و دو هزار و پانصد ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا منطبق با مفاد توافقنامه شماره 108880-20/5/98 به ازای آزادسازی و انتقال رسمی و قطعی میزان مسیری سند به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین شماره 7 ، به مساحت 26/178 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/804/9 ریال
( نه میلیارد و هشتصد و چهار میلیون و سیصد هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 244 ، به مساحت 17/163 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/250/079/4 ریال ( چهار میلیارد و هفتاد و نه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 205 ، به مساحت 210 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/200/4 ریال ( چهار میلیارد و دویست میلیون ریال ) ، هر سه از نقشه اصلاحی تفکیکی شماره 70066/2/97-21/4/97 در بلوار امام حسن مجتبی (ع) ، ضلع غربی دانشکده الزهرا (س) اراضی موسوم به حسن آباد ، جمعاً به مبلغ -/000/550/083/18 ریال
  (
هجده میلیارد و هشتاد و سه میلیون و پانصد و پنجاه هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت دارد. ضمناً مبلغ ما به التفاوت ارزش میزان مسیری ملک مذکور و قطعات واگذاری به مبلغ -/500/582/985/3 ریال ( سه میلیارد و نهصد و هشتاد و پنج میلیون و پانصد و هشتاد و دو هزار و پانصد ریال ) به حساب بستانکاری نامبرده منظور گردد که بدون هر گونه افزایش یا کاهش نزد شهرداری سپرده گردد و مشارالیه یا وکیل قانونی ایشان بتواند پروانه ساختمان به نرخ کارشناسی روز و با رعایت دیگر مقررات مربوط ، به نام خود یا شخص دیگر در ملک دیگر در هر یک از چهار منطقه شهرداری کرمان معرفی نماید ، استفاده گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 124045-9/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه شرکت کرمان ریسه ، پروژة عملیات زیرسازی و آسفالت بلوار پزشک و خیابان های منتهی به آن را به انجام رسانده
و گزارش لازم به مبلغ
-/878/294/481/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هشتاد و یک میلیون و دویست و نود و چهار هزار و هشتصد و هفتاد و هشت ریال ) را ، هم اکنون ارایه نموده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ مذکور به شرکت نامبرده از محل اعتبار ردیف 1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک دارایی های سرمایه ای ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 121706-6/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به تبصرة 23 لوایح عوارضی سال 98 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/198/277/166
( یکصد و شصت و شش میلیون دویست و هفتاد و هفت هزار و صد و نود و هشت ریال )
عوارض قبض شماره 39803002207-12/5/98 مجتمع آموزشی نیکوکاری رعد کرمان ، از محل اعتبار ردیف 41050207 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

10- نامه شماره 124634-9/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع قطعه زمین مورد ادعای شرکت توزیع نیروی برق شمال استان کرمان در بزرگراه شرقی ، روبروی باغ بیرم آباد ، به مساحت 30 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/900 ریال ( نهصد میلیون
ریال ) به شرکت مذکور ، با هزینة متقاضی و با شرط احداث پست برق و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

11- نامه شماره 138709-31/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه پرداخت بدهکاری شهروند محترم ، آقای مصطفی مرادی پور ، به میزان -/000/000/535 ریال ( پانصد و سی و پنج میلیون ریال ) در سال 96 به هزینه منظور نشده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ مزبور ، از محل ردیف 41070204 با عنوان دیون بلامحل ، پس از بررسی دقیق اسناد و با رعایت قوانین و مقررات مالی مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

12- نامه شماره 138728-31/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه پرداخت  بدهکاری شهروند محترم ، آقای مصطفی ضیاء عزیزی ، به میزان -/000/000/200 ریال ( دویست میلیون ریال ) در سال 96 به هزینه منظور نشده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد مبلغ مزبور ، از محل ردیف 41070204 با عنوان دیون بلامحل ، پس از بررسی دقیق اسناد و با رعایت قوانین و مقررات مالی مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

13- نامه شماره 126214-31/6/98 شهرداری کرمان مطرح گردید ، با توجه به استیصال مالی افراد موردنظر در بزرگراه شرقی و سابقة اخذ پروانه ساختمان و در جهت گشایش حل مشکل ، با پیشنهاد آن شهرداری به منظور ارزیابی املاک موردنظر بر اساس نرخ سال واگذاری و اخذ
ما به التفاوت وجه از تاریخ مذکور تا سال جاری بر اساس شاخص ریالی بانک مرکزی ، با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست
می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *