مصوبات جلسه 98/6/3

1  در اجرای ماده 18 قانون شوراها مصوب 1/3/75 و اصلاحات بعدی آن مصوب 20/4/94 ، ابتدای جلسه مورخ 3/6/98 به انتخاب رئیس ، نایب رئیس ، خزانه دار و منشی اختصاص یافت.

در این جلسه که با حضور 10 تن اعضای شورا و سرکار خانم عبدی ، نمایندة محترم فرمانداری کرمان ، تشکیل یافت ،

آقای محمد فرشاد ، کاندیدای ریاست شورا گردیدند که بر اساس رأی مخفی با ورقه ، مشارالیه  با 6 رأی مثبت و یک نفر مخالف و سه نفر ممتنع ، به سمت رئیس شورا در یکسال آینده انتخاب شدند.

آقای رامین ارجمند کرمانی ، کاندیدای نایب رئیسی شورا گردیدند که ایشان نیز بر اساس رأی مخفی با ورقه ، با 6 رأی موافق و 4 رأی سفید بدین سمت برای یکسال انتخاب گردیدند.

آقای سیدمحمدرضا معین زاده میرحسینی ، کاندیدای خزانه داری شورا گردیدند که با رأی مخفی ، با ورقه با 6 رأی موافق و یک نفر مخالف و 3 ممتنع بدین سمت برای یکسال انتخاب گردیدند.

آقای علی خدادادی کاندیدای منشی اول شورا گردیدند که بر همان منوال ، آقای علی خدادادی با 6 رأی موافق و یک نفر مخالف و 3 ممتنع به سمت منشی اول شورا در یکسال آینده انتخاب شدند.

2- نامه شماره 112751-26/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید ، نظر به اینکه در اجرای مجوز صادرة شماره 542-10/4/92 این شورا اقدام لازم صورت پذیرفته ، اما در ثبت اسناد مربوط به بدهی آن شهرداری به شهروند محترم ، آقای محمود نژاد اکبری راوری ،  اقدام به موقع انجام نشده است ، با پیشنهاد مطرح شده به منظور تامین اعتبار و هزینه کرد مبلغ -/000/160/329 ریال
( سیصد و بیست و نه میلیون و صد و شصت هزار ریال ) از محل ردیف
1701001 با عنوان دیون عمرانی تملک داراییهای سرمایه ای با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً در این ارتباط ، با تهاتر عوارض پروانه ساختمان مورد تقاضای شهروند محترم ، خانم فاطمه رهنمای راوری نژاد به میزان -/000/548/182 ریال ( یکصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد و چهل و هشت هزار ریال ) نیز موافقت می گردد. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 9670/4/68-31/5/98 معاون هماهنگی امور عمرانی و دبیر محترم هیأت حل اختلاف و رسیدگی به شکایات شوراهای اسلامی استان مطرح گردید و مقرر شد که بر اساس تبصرة ذیل ماده 85 قانون شوراها با جناب آقای دکتر فدایی ، استاندار محترم کرمان ، مکاتبه شود و پیشنهاد اصلاح بند 109 لایحة بهای خدمات مربوط به سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی و ردیف های 14 تا 17 لایحة مصوب سازمان پسماند از طریق موافقت با 50% کاهش ایفاد گردد.

4- در خصوص نامه وارده شماره 3069-28/5/98 شهروند محترم ، آقای محمد رضا شیخ زاهدی ، مقرر گردید که پروندة مشارالیه نیز در زمرة چهار پروندة دیگر که قبلاً در شورای محترم حل اختلاف رد گردیده است ، با استاندار محترم کرمان مکاتبه گردد.

5- نامه شماره 102670-13/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت تا سقف مبلغ یک میلیون تومان از محل ردیف 41050305 با عنوان کمک و اعانات به مستمندان ، به مؤسسة آشیانة علی و موارد مشابه با تشخیص شخص شهردار محترم ، تا پایان سال جاری و با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. به شهرداری اعلام گردد که این اقدام در مورد مؤسساتی انجام گیرد که صد در صد درآمدشان صرف امور خیر می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 103318-13/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور کسر 80% از عوارض محلی انجمن نیکوکاری امید کمال و دیگر مؤسسات مشابه ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. به شهرداری اعلام گردد که این اقدام در مورد مؤسساتی انجام گیرد که صد در صد درآمدشان صرف امور خیر می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 116597-31/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منطور اصلاح و انتقال سر فصل حساب بستانکاری پروانه ، شهروند محترم ، آقای ناصر کمالی ، در منطقه چهار شهرداری ، به مبلغ -/630/597/38 ریال ( سی و هشت میلیون و پانصد و نود و هفت هزار و ششصد و سی ریال ) به سرفصل حساب بستانکاری نقدی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 116320-31/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک قطعه زمین مورد ادعای شرکت تعاونی مسکن کارکنان حمل و نقل و پایانه های استان کرمان به نمایندگی خانم نفیسه پور سروری در بلوار هوانیروز ، کوچة شماره 60 ، خیابان شب بو ، کوچة جنوبی یک ، به مساحت 78/1039 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/360/477/12 ریال ( دوازده میلیارد و چهارصد و هفتاد و هفت میلیون و سیصد و شصت هزار ریال ) ،با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- نامه شماره 100791-10/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه در اجرای طرح تفصیلی شهر کرمان اجرای پروژه آزاد سازی خیابان شهید ایرانمنش قسمتی ( درنظریة کارشناسی 225 مترمربع ذکر گردیده است ) از شش دانگ پلاک ثبتی شماره 2579 اصلی در بخش یک کرمان بنام شهروندان محترم ، ورثه ربابه کریم نژاد در مسیر تعریض خیابان مزبور قرار می گیرد و آن شهرداری بر اساس حکم صادرة شعبه اول دادگاه عمومی ، موظف به پرداخت مبلغ
-/029/054/369/4 ریال ( چهار میلیارد و سیصد و شصت و نه میلیون و پنجاه و چهار هزار و بیست و نه ریال ) به ورثه مرحوم ربابه کریم نژاد ، آقای حمید توکلی و خانم ها بتول ، انیس و زهره توکلی می باشد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره
88942-29/4/98 و پیشنهاد مطرح شده در نامه ، با واگذاری قطعه زمین شماره 28 ، به مساحت 18/257 و قطعه زمین شماره 29 به مساحت 89/254 متر مربع  از نقشه تفکیکی شماره 64040-26/4/98 در کمربنــدی جنب

 

 

کارخانه کارتن سازی جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/038/741/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و چهل و یک میلیون و سی و هشت هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و مشروط به انتقال رسمی مساحت مسیری به نام آن شهرداری موافقت دارد. ضمناً با توجه به تحسیب مبلغ
-/000/600/12
ریال ( دوازده میلیون و ششصد هزار ریال ) هزینة کارشناسی قطعه زمینهای معوض و مبلغ -/000/587/186/2 ریال ( دو میلیارد و یکصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد و هشتاد و هفت هزار ریال ) عوارض پروانه ساختمانی بر باقیمانده ملک مزبور ، لازم است که در خصوص تسویة مبلغ ما به التفاوت به میزان -/029/829/428 ریال ( چهارصد و بیست و هشت میلیون و هشتصد و بیست و نه هزار و بیست و نه ریال ) نیز که طلب نامبردگان میباشد ، بر اساس تقاضای ایشان ، پروانه ساختمان شناور در هر یک از مناطق شهرداری با رعایت ضوابط مربوط صادر گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

10- نامه شماره 114017-27/5/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای صورتجلسة مورخ 18/2/98 معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی تا پایان سال جاری با رعایت مقررات مربوط ، از جمله اخذ نظر از دستگاه های ذی ربط ، به ویژه دانشگاه علوم پزشکی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و صورتجلسه پیوست می باشد.

11- نامه وارده شماره 3152-31/5/98 شهروند محترم ، خانم مهناز سالاری نژاد ، مطرح گردید . با توجه به جانبازی همسر ایشان و مشکلات بسیار زیادی که دارند ، مقرر شد که بدهکاری ایشان به شهرداری بدون دریافت پیش پرداخت و کارمزد ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به صورت اقساط ماهیانه دریافت گردد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

12- نامه شماره 2978-23/5/98 ، شهروند محترم ، آقای مسعود اسدی فر مطرح گردید و با توجه به اینکه نامبرده معلول قطع نخاع از گردن می باشند ، به شهرداری کرمان اعلام گردد که میزان بدهکاری ایشان به آن شهرداری ، حدود 5 میلیون تومان ، بدون دریافت پیش پرداخت و کارمزد و با رعایت دیگر ضوابط مربوط تقسیط گردد. تصویر نامه شهروند محترم پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *