اکتبر 28, 2019

مصوبات جلسه 98/7/29

– نامه شماره 154344-98/7/22 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اخذ ریالی قدرالسهم ناشی از تفکیک ... ادامه مطلب