مصوبات جلسه 98/2/22

– نامه وارده شماره 1130-18/2/98 آقای غلامرضا انجم شعاع ، نماینده محترم هیأت امنای مسجد جواد الائمه مطرح گردید و نظر به اینکه مساحت قطعه زمین موردنظر زیر یکصد مترمربع می باشد ، مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که سند قطعه زمین مزبور به نام مسجد باشد ، از پرداخت عوارض حق مشرفیت معاف گردد. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

2- نامه وارده شماره 790-29/1/98 شهروند محترم ، آقای رسول یوسفی ، در این خصوص که شهرداری از ملک موردنظر وی تقاضای قدرالسهم کرده است ، حال آن که در توافقنامة منعقد چنین وجهی درخواست و پیش بینی نشده بود مطرح گردید و با توجه به این که در توافق نامة منعقد به شماره 1134-24/1/89 که مجوز صادرة شماره 118-8/2/89 بر همان مبنا صادر شده است در خصوص اخذ قدرالسهم اظهارنظر نگردیده است ، بر این اساس به ملک مذکور قدرالسهم تعلق نگیرد. تصویر نامه شهروند و مجوز این شورا و توافقنامه پیوست می باشد.

3- نامه شماره 98/4ص.ک-98/2/18 انجمن محترم صرع شاخه کرمان مطرح گردید و مقرر شد تا سازمان اتوبوسرانی از بیماران مبتلا به صرع که دارای کارت انجمن صرع شاخة کرمان می باشند بهای بلیت اتوبوس درخواست ننمایند ( رایگان محسوب گردند ) و رانندگان محترم در آمد و شد این عزیران ، رعایت و عنایت ممکن مبذول دارند. تصویر نامه انجمن مزبور پیوست می باشد.

4- نامه شماره 28194-98/2/15 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای قراردادی که پیش نویس آن به شورا ارسال گردیده است با شرط این که تا زمانی که از ساختمان موردنظر در میدان بسیج ، ابتدای خیابان فلسطین ، ساختمان کارمانیا ، بر مبنای مفاد قرارداد مشارکت صرفاً جهت امور مربوط به ستاد مردمی دیه استفاده شود با رعایت ضوابط و مقررات  موافقت شد و در صورت خدشه در شیوة مشارکت ، شهرداری موظف خواهد بود که در ایفاد حقوق کامل خود اقدام نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5-  نامه شماره 10761-24/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد آن شهرداری در جهت مساعدت به مراجعین و همچنین وصول بخشی از مطالبات شهرداری ، با تقسیط جرایم و عوارض کمیسیون ماده 100 و 77 با جایگزینی 15% نقد به جای 30% با اختیار و نظر شهردار محترم تا پایان سال جاری و با رعایت ضوابط مربوط ، از جمله اخذ ضمانت های لازم موافقت می شود ، همچنین در صورت تقاضای متقاضی ، قابلیت تهاتر در توافق نامه های تنظیمی وجود داشته باشد. ضمناً در اجرای بند 4-3 ، با تدبیر لازم مدیر محترم و معاون مالی اقتصادی منطقه بتوانند بدهی های کمتر از مبلغ 5،000،000،000 ریال ( پنج میلیارد ریال ) را مطابق با شرایط مندرج در آئین نامه تقسیط نمایند.  قبلاً همراه با نامة شماره 3186-23/8/97 ( موضوع بند 2 صورتجلسة پیوست آن ) نسخة اصل دستورالعمل اجرایی تقسیط عوارض و مطالبات شهرداری کرمان ارسال گردیده است. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

 6- نامه شماره 32615-98/2/19 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج با پیشنهاد شهرداری در مورد معرفی آن گروه از واجدان بازنشستگی در شهرداری کرمان که به کارهای سخت و زیان آور مشغولند به بانـک ، به منظور دریــافت وام با تحسیب حق سـنوات و 4%

سختی کار با شرط تعهد آن شهرداری در پرداخت وجوه و نرخ سود آن از محل ردیف های هزینه ای حق سنوات کارکنان و سود و کارمزد وامهای داخلی به صورت ماهیانه و دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید. ضمناً این اقدام شامل افراد بازنشسته ای که هنوز تسویه حساب نگردیده اند نیز بشود. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 33711-22/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به رأی صادرة شماره 9509983870100127-97/11/25 شعبه 8 دادگاه عمومی شهرستان کرمان با پرداخت مبالغ محکومیت که در نامة شماره  4/31198-98/2/18 منطقة چهار شهرداری ذکر شده است و  پایدار کردن آن در بودجه سال 98 با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری و منطقة چهار پیوست می باشد.

8- نامه شماره 220283-97/11/16 شهرداری کرمان مطرح گردید و در خصوص توافق نامة منعقد با ادارة پست به شماره 32547-95/3/3 و توضیحات مندرج در این خصوص که توزیع پاکات پسماند شهرداری ، با توجه به این که صورت وضعیت مربوط ، در هزینه های سال 95 منظور نشده و اکنون سازمان آمار و فن آوری اطلاعات مربوط به صورت وضعیت را تأیید کرده است ، با هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/120/443 ریال ( چهارصد و چهل و سه میلیون و صد و بیست هزار ریال ) از محل ردیف دیون عمرانی پروژه های عمرانی به اداره کل پست استان با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

9- نامه شماره 30864-18/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکراتی که با نمایندة محترم شهرداری در نشست مورخ 21/2/98 کمیسیون برنامه ، بودجه و امور حقوقی در این خصوص که در مبلغ کارشناسی اولیة لچکی ملک واقع در خیابان شهاب ، خیابان شهید نگارستانی ، کوچة شماره 23 ، اشتباه صورت گرفته است انجام یافت و تصویب در شورای عمومی مورخ 22/2/98 ، با پیشنهاد مطرح در نامه شماره 169427-13/9/97 موافقت گردید. تصویری از سابقة نامه شهرداری پیوست می باشد.

10- نامه شماره 15205-28/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه 65/204 مترمربع از ملک شرکت خانه سازی ایران دارای پلاک ثبتی باقی مانده 8 فرعی از 2976 اصلی مفروز و مجزی از 2216-2741 بخش سه کرمان ، در شهرک اروند شهر ( پانصد دستگاه ) ، به ارزش کارشناسی -/000/200/637/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و سی و هفت میلیون و دویست هزار ریال ) در طرح تعریض گذر مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 262980-28/12/97 و به ازای الحاق میزان مسیری از پلاک مزبور به معبر و انتقال رسمی آن به نام شهرداری کرمان با واگذاری قطعه زمین محصور متعلق به شهرداری که در تملک شرکت
خانه سازی می باشد   به مساحت 78/140 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/407/1 ریال ( یک میلیارد و چهارصد و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال ) به شرکت مزبور یا وکیل قانونی آن ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت می نماید. در خصوص ما به التفاوت ارزش بخش ملک مسیری و قطعه زمین واگذاری که به میزان -/000/400/229 ریال ( دویست و بیست و نه میلیون و چهارصد هزار ریال ) می باشد ، شرکت خانه سازی ایران این مبلغ را از طریق اخذ پروانة ساختمان در هر یکاز املاک خود در منطقة 3 با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تهاتر نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

11- نامه شماره 28860-16/2/98 شهرداری کرمان مـطرح گردید و صورتجلسة نامگذاری معـــابر شهری مورخ 10/2/98 ، با کلیة بندها به جز بند 2 موافقت گردید. در مورد بند 7 نیز ، هیأت محترم نامگذاری بعد از اخذ نظر از بنیاد شهید و امور ایثارگران و با امعان نظر به آئین نامة نام گذاری اعلان نظر نماید. تصویر نامه شهرداری آیین نامة نامگذاری پیوست می باشد.

12- نامه شماره 27305-18/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با تفاهم نامه شهرداری کرمان با آموزش و پرورش موافقت شد. تصویر نامه شهرداری و یک نسخه از تفاهم نامه پیوست می باشد.

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.