مصوبات جلسه 98/2/15

1-  نامه شماره 10805-24/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در اختصاص تخفیف به عوارض زیربنای مسکونی و پذیره تجاری و تراکم در صدور پروانه ساختمان ، در صورت پرداخت نقدینه به شرح ذیل موافقت گردید :

1- فروردین ماه و اردیبهشت ماه 20%  ، 2- خرداد ماه 20 % ، 3- تیرماه 18 % ، 4-مرداد ماه 16% ، 5- شهریور ماه 14% ، 6-مهرماه 12% ، 7- آبان ماه 10% ، 8- آذر ماه 8% ، 9- دی ماه 6% ، 10- بهمن ماه 4% ، 11- اسفندماه 2 % ، ضمناً در خصوص اعمال تعرفة 2-14 حصارکشی ، قیمت نبایستی از هر متر مربع ، -/000/80 ریال ( هشتاد هزار ریال ) بیشتر باشد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 15398-29/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور افتتاح حساب جاری ، نزد بانک رسالت به نام شهرداری کرمان و انتقال ماندة حساب پارکینگ بانک ملی به حساب بانک مزبور ، با توجه به هدف مرقوم در نامه و با رعایت ضوابط و مقررات قانونی موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 203765/2/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز لچکی ضلع شمال غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احمد آهنگران ، در بلوار هوشنگ مرادی کرمانی ، نبش کوچه شماره 3 ، به مساحت 56/10  مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/528 ریال ( پانصد و بیست و هشت میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با شرط رعایت کاربری و با رعایت دیگر ضوابط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

4- نامه شماره 15404-29/1/98 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای غلامرضا برومند فر ، در خیابان پاسداران ، شهرک ارتش ، کوچة شماره 6 ، به مساحت 62/97 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/060/269/1 ریال ( یک میلیارد و دویست و شصت و نه میلیون و شصت هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط از جمله توجه به حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 253039-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که شرکت آب بندان گواشیر پروژه زیرسازی و آسفالت ادامه میدان کوثر را مطابق با قرارداد شماره 78664-19/5/95 انجام داده است و گزارش کار خود را به مبلغ -/275/134/343/5  ریال ( پنج میلیارد و سیصد و چهل و سه میلیون و صد و سی و چهار هزار و دویست و هفتاد و پنج ریال ) هم اکنون ارایه نموده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط از ردیف دیون عمرانی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 253026-23/12/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که شرکت آب بندان گواشیر پروژه جدول گذاری ادامه میدان کوثر را مطابق با قرارداد شماره 78691-19/5/95 انجام داده است و گزارش کار خود را به مبلغ -/237/902/181 ریال ( یکصد و هشتاد و یک میلیون و نهصد و دو هزار و دویست و سی و هفت ریال )  هم اکنون ارایه نموده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت و هزینه کرد مبلغ مزبور با رعایت ضوابط مربوط از ردیف دیون عمرانی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 10774-24/1/98  شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه در این خصوص که شرکت آب بندان گواشیر پروژه پارک خیابان شیخ احمد کافی ویژه بانوان را مطابق با قرارداد شماره 107027-26/6/96 انجام داده است و گزارش کار خود را به مبلغ -/134/509/489 ریال ( چهارصد و هشتاد و نه میلیون و پانصد و نه هزار و صد و سی و چهار ریال ) هم اکنون ارایه نموده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت به پیمانکار مزبور با رعایت ضوابط مربوط از ردیف دیون عمرانی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *