مصوبات جلسه 97/11/13

 1- نامه شماره 204116-26/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 202229/3-24/10/97 منطقه سه شهرداری ، انجمن خیریة مسکن ساز کرمان بابت عوارض پروانة ساختمان ، مبلغ -/160/356/805 ریال ( هشتصد و پنج میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزار و صد و شصت ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت این وجه به خیریة مزبور ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 200839-23/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که بر اساس بررسی شهرداری ، مشخص گردیده که قطعه زمین شماره  36 تفکیکی خاتم الانبیاء موضوع صورتجلسه واگذاری شماره 141871-1/8/97 20 مترمربع اضافه متراژ داشته است ، با پیشنهاد فروش این مساحت به شهروندان محترم ، خانم مهناز سالاری و آقای مجتبی ملک پور افشار ، مالکان قطعه زمین مورد ادعا ، به ارزش کارشناسی -/000/000/240 ریال ( دویست و چهل میلیون ریال ) با هدف اصلاح مساحت قطعه مذکور و دریافت وجه به صورت اقساط 6 ماهه و به شرط ادغام در ملک و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 207749-1/11/97 شهرداری کرمان به منظور تنفیذ امضای اسناد پرداختی غیرتعهدآور به معاون مالی و اقتصادی آن شهرداری در حدود قوانین و مقررات مربوط ، از جمله آیین نامة مالی شهرداری ها و قانون محاسبات عمومی کشور مطرح گردید و با پیشنهاد مذکور به استناد تبصره ذیل بند سی ماده 80 قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی کشور و و با شرط کلیة ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 199876-22/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب و غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی شریفی در بزرگراه امام ، نبش قدوسی ، به مساحت 63/45 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/040/365 ریال ( سیصد و شصت و پنج میلیون و چهل هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد .

5- نامه شماره 203421-25/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال غرب و غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای ابوذر یزدان پناه احمدآبادی ، در خیابان کمیل ، کوچه شماره 12 ، به مساحت 02/77 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/160/616 ریال ( ششصد و شانزده میلیون و صد و شصت هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد.  تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 194771-22/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح مجوز صادرة شماره 3947-11/10/97 این شورا ، به شرح ذیل :

 الف – ردیف پروژه 3010402117 با عنوان تهیه و استقرار سامانه یکپارچه اداری و مالی ، به مبلغ -/000/000/7 هزار ریال ( هفت میلیارد ریال ) ،

ب ردیف پروژه 3010402118 با عنوان تهیه و استقرار سامانه های شهرداری الکترونیک کرمان ، به مبلغ -/000/000/15 هزارریال ( پانزده میلیارد ریال ) ، با رعایت ضوابط مربوط مربوط موافقت شد. لازم است که مبلغ کل در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة مجوز شورا پیوست می باشد.

7- نامه شماره 206398-30/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد افزایش مبلغ -/000/000/8 هزار ریال ( هشت میلیارد ریال ) به ردیف درآمدی 702002 با عنوان درآمد فروش اموال منقول و اسقاط ( ماشین آلات ) و به ردیف 312201 با عنوان خرید ماشین آلات با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم است که مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 206405-30/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در این خصوص که شهرداری به شرکت پیمانکار ، پارس شهسوار ایرانیان ، مبالغی بدهکار بوده و آن شرکت ، برندة قطعه زمین شماره 217 در اراضی حسن آباد ، به ارزش -/000/000/150/4  ریال ( چهار میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال ) شده است و مطابق اسناد مزایده ، مبلغ مورد تهاتر نمی تواند از -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) بیشتر باشد ، لذا موافقت گردید که ما به التفاوت ارزش زمین به میزان -/000/000/150/1 ریال ( یک میلیارد و صد و پنجاه میلیون ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از حساب بستانکاری شرکت مزبور کسر گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 106689-17/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید با توجه به مفاد دادنامة شماره 870000215 شعبة 7 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان کرمان و تعهدنامة شماره 222508-20/4/97  ، شهروند محترم ، آقای حمید وزیری مجد ، با پیشنهاد شهرداری با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. توضیح اینکه قبلاً یک قطعه زمین لچکی در خیابان شفا به شخص نامبرده واگذار گردیده و بخشی از قیمت آن لچکی به صورت نقد و مابقی تقسیط گردیده بود ، که مبلغ تقسیط شده وصول نگردیده و ایشان خواهان برگشت دادن زمین به شهرداری گردیده است. بر اساس تعهد محضری ، شهرداری متقاضی برگشت اصل مبلغ نقد به مشارالیه گردیده است. تصویر نامه شهرداری کرمان و تعهد محضری پیوست می باشد.

10- نامه وارده شماره 4111-22/10/97 شهروند محترم ، آقای حمید خردمند ، مطرح گردید و با توجه به هدف خیرخواهانه ای که بر اساس محتوای نامه در اقدامات نامبرده در جهت احداث درمانگاه مستتر است ، موافقت شد که قبض صادرة شماره 3574-30/5/97 به میزان -/145/019/684 ریال ( ششصد و هشتاد و چهار میلیون و نوزده هزار و صد و چهل و پنج ریال ) به صورت علی الحساب مبنای محاسبه قرار گیرد و به آقای حمید خردمند تفهیم گردد که چنانچه ظرف مدت یکسال مجوزهای موردنیاز کاربری درمانی به شهرداری ارایه نشود ، مبنای محاسبه نرخ روز خواهد بود. تصویر نامه شهروند پیوست می باشد.

 11- نامه شماره 110385-15/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه شماره 193082/3-12/10/97 منطقه 3 شهرداری و استماع توضیحات آقای مهندس عالم زاده ، شهردار محترم کرمان ، در نشست شورای عمومی مورخ 14/11/97 ، در خصوص اشکالاتی که اجرای توافقنامة منعقدة شهرداری کرمان با آقای دکتر هدایت برای تعدادی از صاحبان املاک در خیابان گلدشت به وجود آورده است ، با پیشنهاد مرقوم به منظور تعلق معافیت 10% قدرالسهم به املاکی که دارای سند مالکیت بوده و کمتر از مساحت 500 مترمربع باشند و همچنین تنفیذ مفاد آخرین مصوبات مربوط به ماده 101 به املاک دارای سند عادی یا بیشتر از پانصد مترمربع با سند ثبتی در آن محدوده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و در صورت نبود هر گونه مانع قانونی موافقت شد. تصویر نامه های شهرداری کرمان و منطقة 3 پیوست می باشد.

12- نامه شماره 206423-30/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص ثبت مبلغ -/500/636/861/4 ریال ( چهار میلیارد و هشتصد و شصت و یک میلیون و ششصد و سی و شش هزار و پانصد ریال ) هزینه های مربوط به ملک شهروند محترم ، آقای عبدالرضا فخری زاده کرمانی ، در هزینه های دیون عمرانی سال جاری و پرداخت آن ، با در نظر گرفتن ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. ضمناً مبلغ فوق الذکر در متمم بودجه سال 1397 پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 217850-13/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تجهیز و تکمیل ترمینال مسافربری آدینه ، با پیشنهاد کسر مبلغ -/000/000/3 هزار ریال ( سه میلیارد ریال ) از ردیف پروژه 3031002127 با عنوان « تجهیز و راه اندازی مرکز پایش تصویری شهر کرمان » و افزودن به ردیف پروژه 3070802101 با عنوان« تکمیل ، تجهیز و نگهداری ترمینال مسافربری آدینه » با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. لازم است که مبلغ مزبور در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 213426-8/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی به منظور اهدای 30 عدد تابلو برجسته به 30 نفر از مدعوین سایر شهرها در نمایشگاه فناوری های نوین در روابط عمومی با رعایت ضوابط و مقررات موافقت می گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 214603-9/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/510 ریال ( پانصد و ده میلیون ریال ) از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی به منظور اهدا 300 عدد تابلو نقش برجسته در مراسم های مختلف که توسط شهرداری برگزاری می گردد ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 212343-7/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با هدف تقدیر از تعدادی از پرسنل شهرداری در نمایشگاه فن آوری های نوین در روابط عمومی ، با پیشنهاد هزینه کرد و پرداخت 18 عدد کارت هدیه دو میلیون ریالی از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی به آن افراد ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 17-  پیرو نامه شماره 4338-2/11/97 ، نامه وارده شماره 4506-11/11/97 شهروند محترم ، آقای محمدحسین وحیدی ، مطرح گردید و با توجه به این که نامبرده بر اساس نامه شماره 6326/820/160-3/4/97 مدیرکل محترم بنیاد شهید و امور ایثارگران از خانواده معظم شهدا می باشند ، مقرر گردید که در جهت کمک به ایشان ، با استناد به متن توافقنامة شماره 213302/2/95-24/12/95 استثنائاً تهاتر انجام شود و نامبرده ما به التفاوت مبلغ قدرالسهم را به صورت نقد به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

18- نامه شماره 127866-11/8/96 شهرداری کرمان و نامه شماره 16732/12/68-3/10/97 مدیرکل محترم دفتر مدیریت عملکرد ، بازرسی و امور حقوقی استانداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مرقوم استاندار محترم کرمان در هامش برگ شماره 26291/97-28/9/97 ( تصویر آن پیوست می باشد ) با واگذاری قطعه زمین شماره 136 بلوک 2 محلة صنعتی به شهروند محترم ، آقای جواد روانگرد ، با 50% تخفیف در ارزش کارشناسی روز مشروط به اقدام نامبرده حداکثر ظرف مدت 6 ماه با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت گردید. بدیهی است که در صورت بی توجهی ایشان ، شهرداری در اقدامات آتی ، بر اساس مقررات جاری عمل خواهد نمود. تصویر نامه شهرداری کرمان و دستور استاندار محترم کرمان پیوست می باشد.

19- نامه شماره 203651-26/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در خصوص موانعی که در اجرای مصوبة شماره 422-31/3/96 از حیث تعهدات مربوط به قطعه زمین های معوض به ورثة مرحوم یدالله فرج پور پیش آمده است ، بر اساس مفاد توافقنامة شماره 12989/3-28/1/96 و اصلاحی شماره 172028-17/9/97 با پیشنهاد جایگزین کردن قطعه زمین شماره 3 به مساحت 91/277 مترمربع از نقشه تفکیکی شماره 223965/3-24/12/96 به ارزش -/000/100/779/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و هفتاد و نه میلیون و صد هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 6 به مساحت 65/228 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/500/286/2 ریال ( دو میلیارد و دویست و هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 7 به مساحت 59/210 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/900/105/2 ریال ( دو میلیارد و صد و پنج میلیون و نهصد هزار ریال ) از نقشه تفکیکی شماره 223965/3-24/12/96 و قطعه زمین شماره یک از نقشه تفکیکی شماره 88981/2/93-1/7/93 به مساحت 6/238 مترمربع در بلوار پزشک اراضی کاظم آباد ، به ارزش کارشناسی -/000/100/221/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و بیست و یک میلیون و صد هزار ریال ) با قطعه زمین های معوض ، موضوع مصوبه فوق الذکر ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. همچنین بر این اساس ، مبلغ ما به التفاوت قطعه زمین های واگذاری و ملک مسیری از مبلغ -/000/900/789/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد هزار ریال ) به مبلغ -/000/760/053/3 ریال ( سه میلیارد و پنجاه و سه میلیون و هفتصد و شصت هزار ریال ) از محل عوارض پارکینگ ها تغییر می یابد که با توجه به مبلغ پرداختی -/000/900/789/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و هشتاد و نه میلیون و نهصد هزار ریال ) ، مشارالیهم مبلغ -/000/860/263 ریال ( دویست و شصت و سه میلیون و هشتصد و شصت هزار ریال ) بستانکار می شوند که می بایست شهرداری در وجه ورثة مزبور با رعایت ضوابط مربوط پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

20-  نامه شماره 218060-13/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به استماع توضیح آقای مهندس عالم زاده ، شهردار محترم کرمان ، و استناد به دادنامة قطعی شماره 211-19/2/80 و دیگر آراء صادره در مورد پلاکهای شماره 8523-8524-14392 فرعی از 3968 اصلی بخش دو کرمان و مندرجات نامه در خصوص وضعیت موجود املاک مزبور و استضعاف افراد متصرف و در جهت ممانعت از تبعات اجتماعی و هزینة اجرایی آن و همچنین صرفه و صلاح شهرداری با پیشنهاد واگذاری املاک مزبور ، بر اساس ارزش کارشناسی روز و از ابتدای سال 98 طی مدت شش ماه با ملاحظة شرایط ذیل به افراد موافقت شد :

1-آن دسته از متصرفین که در این مدت (مدت 6 ماه ) به شهرداری مراجعه نمایند بتوانند در خصوص تقسیط مبلغ کارشناسی اقدام نمایند و هیچ گونه کارمزدی تعلق نگیرد.

2- به منظور تشویق افراد به تعیین تکلیف ، در صورتی که آن افراد در فرصت زمان ذکر شده به شهرداری مراجعه نمایند و ارزش تعیین شدة ملک را به صورت نقد پرداخت نمایند 20% و در صورت اقساط 10% از ارزش کارشناسی در زمان تسویه حساب کسر گردد.

3- آن دسته از متصرفینی که تقاضای تقسیط بلند مدت و بیش از 6 ماه دارند ، مطابق دستور العمل تقسیط شهرداری اقدام گردد و 50% تخفیف به سود تعلق گیرد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

21- نامه شماره 219006-14/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 215072/39/11/97 منطقه سه شهرداری ، بانک انصار مبلغ -/700/715/547 ریال
( پانصد و چهل و هفت میلیون و هفتصد و پانزده هزار و هفتصد ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت این وجه به بانک مزبور ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. ضمناً توجه شود که اصل فیش ، از بانک اخذ و در پرونده نگهداری شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.2068

22- نامه شماره 218031-13/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به نامه شماره 161867-1/9/97 منطقه دو شهرداری ، با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ قدرالسهم قطعه زمین تفکیکی ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، خانمها : مریم و مهری نجمائی و آقای ابراهیم کمشکی به وکالت آقای محمد تیکدری در خیابان کمیل ، کوچة شماره 8 ، به مساحت 52/1280 مترمربع ، به میزان
-/000/406/387/8 ریال ( هشت میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و چهارصد و شش هزار ریال ) به صورت ریالی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

23- نامه شماره 218032-13/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با استناد به نامه شماره 137691-26/7/97 منطقه دو شهرداری ، با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ قدرالسهم قطعه زمین تفکیکی مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مریم احمدی ، در بلوار امام حسن (ع) ، کوچة شماره 26 ، به مساحت 17/1792 مترمربع ، به میزان -/000/982/243/8 ریال ( هشت میلیارد و دویست و چهل و سه میلیون و نهصد و هشتاد و دو هزار ریال ) به صورت ریالی ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

24- نامه شماره 211079-4/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به میزان طلب شرکت سیمان زرین به مبلغ -/340/339/573/4 ریال ( چهار میلیارد و پانصد و هفتاد و سه میلیون و سیصد و سی و نه هزار و سیصد و چهل ریال ) از شهرداری و توضیحات مندرج در نامه و بر اساس توافقنامه منعقد به شماره 210156-3/11/97 با واگذاری قطعه زمین های شماره 31 ، 32 و 33 از نقشة اصلاحی تفکیکی شماره 70066/2-21/4/97 در بلوار کوثر با کاربری مسکونی به ترتیب به مساحت 210 ، 65/207 و 95/247 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/360/3 ( سه میلیارد و سیصد و شصت میلیون ریال ) ، -/000/200/814/5 ( پنج میلیارد و هشتصد و چهارده میلیون و دویست هزار ریال ) و -/000/650/694/6 ( شش میلیارد و ششصد و نود و چهار میلیون و ششصد و پنجاه هزار ریال ) ریال ، به ارزش کل -/000/850/868/15 ریال ( پانزده میلیارد و هشتصد و شت و هشت میلیون و هشتصد وپنجاه هزار ریال ) به شرکت سیمان زرین رفسنجان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. در خصوص وجه ما به التفاوت به میزان -/660/510/295/11 ریال ( یازده میلیارد و دویست و نود و پنج میلیون و پانصد و ده هزار و ششصد و شصت ریال ) ، شرکت مزبور سیمان موردنیاز شهرداری را به میزان مبلغ اخیرالذکر و در قبال صدور حواله ، تأمین نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان و توافقنامة منعقد پیوست می باشد.

25- نامه شماره 215255-10/11/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه دو شهرداری ، با  پیشنهاد تغییر در بودجه سال جاری و هزینه کرد آن به شرح جدول پیوست موافقت شد. لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و جدول پیوست می باشد.

26- پیرو نامه شماره 3581-21/9/97 ، نامه وارده شماره 4304-1/11/97 شهروند محترم ، خانم لیلا کدورتی ، مطرح گردید و با توجه به سابقة اقدامات با تملک بخش ملک مسیری مورد ادعای نامبرده در خیابان سرباز ، خیابان شهید قدوسی ، نبش کوچة شماره 62 ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و سوابق پیوست می باشد.

27- نامه شماره 196073-17/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور واگذاری کامل کشتارگاه شهرداری به بخش خصوصی یا اجاره به شرط تملیک ، بر اساس قیمت کارشناسانة روز ( نرخ رسمی دادگستری ) بسته به صرفه و صلاح شهرداری و مشروط به حفظ کاربری موجود موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

28- نامه شماره 14/97/1761-13/11/97 دبیر محترم مؤسسة مردم نهاد سفیران اندیشه و آفتاب کرمان مطرح گردید و با تقاضای این مؤسسه در صورتی که صرفاً به توزیع کتاب اختصاص یابد موافقت شد. لازم است که طراحی محیط و دیگر شرایط کانکس با نظارت حوزة خدمات شهری شهرداری انجام گیرد. تصویر نامه مؤسسة مزبور پیوست می باشد.

29- نامه شماره 168650-27/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با اجرای طرح آرامستان جدید موافقت گردید.. تصویر نامه شهرداری کرمان و یک حلقه CD حاوی طرح آرامستان پیوست
می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.