مصوبات جلسه 97/10/9

 نامه شماره 179791-26/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص کسر مبلغ -/000/000/17 هزار ریال ( هفده میلیارد ریال ) از ردیف پروژه 3010402116 اجرای شبکه فیبر نوری و افزودن آن به ردیف پروژه 3010402105 با عنوان تهیه ، تکمیل و بروزرسانی نرم افزارهای کاربردی شهرداری با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. لازم است که مبلغ در متمم بودجه سال جاری پایدار شود. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 186737-4/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص افزایش حق فوق العادة مأموریت روزانه از -/000/200 ریال ( دویست هزار ریال )  به -/000/500 ریال ( پانصد هزار ریال ) بارعایت ضوابط مربوط موافقت می شود. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

3- نامه شماره 183797-1/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به نیاز منطقه 4 شهرداری با تغییر پیشنهادی در بودجه سال جاری و هزینه کرد آن ( به شرح جدول پیوست ) موافقت شد. همچنین اعلام گردید که لازم است که این تغییرات در متمم بودجه سال جاری پایدار گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 177005-22/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای منصور تیگران ، در خیابان 17 شهریور ، کوچه شماره 32 ،
شمالی
4 ، به مساحت 35/34 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/450/240 ریال ( دویست و چهل میلیون و چهارصد و پنجاه هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 171996-17/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احمد مقدم ، در خیابان شهدا ، کوچه شماره 9 ، به مساحت 10/130 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/301/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و یک میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة ملک مجاور موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 177015-22/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم کبری زارع فوسکی ، در خیابان شهید قدوسی ، کوچه شماره 1 ، به مساحت 50/104 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/090/2 ریال ( دو میلیارد و نود میلیون ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة ملک مجاور ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

 7- نامه شماره 183844-1/10/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص پرداخت مبلغ -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) بلاعوض از محل ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخـــت های تشویقی به خانواده مرحوم محمود کناری ، جهت هزینة تدفین و سایر هزینه های نامبرده که از پرسنل رسمی سازمان عمران و بازآفرینی فضای شهری بوده است ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

8- نامه شماره 163571-6/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس بررسی ، مساحت قطعه زمین شماره 1 از نقشه تفکیکی شماره 25098-3/6/83 ، موضوع صورتجلسة واگذاری شماره 38238-28/12/85 ، از 5/313 مترمربع به 325 مترمربع تغییر یافته است ، با واگذاری مساحت مورداختلاف ( 5/11 مترمربع ) به ارزش کارشناسی -/000/000/230 ریال ( دویست و سی میلیون ریال ) به شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی جهاد نصر کرمان یا وکیل قانونی آن شرکت با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.