مصوبات جلسه 97/9/24

1- نامه شماره 32069/10020/9/97 سرپرست محترم سازمان بهزیستی شهرستان کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد آن سازمان به منظور معافیت هزینة کفن و دفن افراد مجهول الهویه ای که مقامات قضایی یا اورژانس اجتماعی به آن مرکز معرفی می نمایند و در مرکز نگهداری و توانبخشی سالمندان امیرالمؤمنین نگهداری می شوند ، موافقت شد. ولی پذیرش شهرداری به تأیید مرجع قضایی منوط گردید. تصویر نامه بهزیستی شهرستان کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 162705-5/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به اینکه 3 قطعه زمین بین کوچه های 8 و 10 در بلوار کشاورز ، با مشخصات ذیل

قطعه اول : پلاک 111 فرعی از 119 اصلی بخش 4 کرمان با مساحت 60/1642 مترمربع ، با 9 فقره سند مشاع ثبتی به نام شهروند محترم ، آقایان : سید عبدالحسین و سید حمید محمدی ،
امین رضا ، علیرضا و محمد نشاط و خانم ها
: بتول و مژگان محمدی ، پریسا و ماندانا نشاط ، به ارزش کارشناسی -/000/600/509/51 ریال ( پنجاه و یک میلیارد و پانصد و نه میلیون و ششصد هزار ریال ) ،قطعه دوم : پلاک 112 فرعی از 119 اصلی بخش 4 کرمان ، به مساحت 790 مترمربع ، به 9 فقره سند مشاع ثبتی به نام مالکین فوق الذکر ، به ارزش کارشناسی -/000/000/220/14 ریال ( چهارده میلیارد و دویست و بیست میلیون ریال ) ،قطعه سوم : قطعه زمینی ما بین پلاک های 111 و 112 از 119 اصلی بخش 4 کرمان ، دارای حصار با مساحت 478 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/648/7 ریال ( هفت میلیارد و ششصد و چهل و هشت میلیون ریال ) ، مورد ادعای همان اشخاص فوق الذکر ، به مساحت کل 6/2910 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/377/73 ریال ( هفتاد و سه میلیارد ریال و سیصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال ) در مسیر امتداد بلوار پزشک مستهلک می گردد ، این شورا بر اساس مفاد توافقنامة منعقد به شماره 58536-4/4/97 و به ازای آزادسازی و تملک سند املاک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با این پیشنهاد که جمع ارزش سه قطعه بدون هر گونه افزایش یا کاهش به صورت بستانکاری مالکان مزبور نزد آن شهرداری منظور گردیده و مشارالیهم یا وکیل قانونی ایشان بتواند تسهیلاتی از قبیل پروانه و پایان کار ساختمان و یا تفکیک زمین تا سقف تعیین شده که به مأخذ روز تقاضا محاسبه خواهد شد به صورت شناور در چهار منطقه شهرداری بعد از ارایة مدارک موردنیاز و نقشه های ساختمان تأیید شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و در نظر گرفتن مواد قانونی مربوط به تفکیک بر املاک خود انجام دهد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 3607-22/9/97 شهروند محترم ، آقای مهدی ثمره خنامونی مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 155976-24/8/97 شهرداری ، با پیشنهاد فروش امتیاز حق انتفاع لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای نامبرده در بلوار شیراز ، خیابان حافظیه ، کوچه شماره 10 ، نبش کوچه دوم ، به مساحت 80/56 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/681 ریال ( ششصد و هشتاد و یک میلیون و ششصد هزار ریال ) به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط رعایت حقوق مالکانة مجاور شرقی ، موافقت شد. تصویر نامه شهروند و سابقه مکاتبات پیوست می باشد.

4- نامه شماره 175438-20/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت جایزه :

1- به نفر اول : -/000/000/25 ریال ( بیست و پنج میلیون ریال ) ،

2- به نفر دوم : -/000/000/20 ریال ( بیست میلیون ریال ) ،

3- به نفر سوم : -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) ، برندة مسابقة طراحی « ورودی پارک مادر » از ردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 163598-6/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور قبول هبة آقای روح الله اعظمی ، صاحب فروشگاه توان یدک ، به صورت یک دستگاه جرثقیل مینی بار ، به سازمان اتوبوسرانی ، با در نظر گرفتن قانون و مقررات مربوط و در صورت صرفه و صلاح شهرداری موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 171986-17/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه سازمان همیاری شهرداری ها عملیات زیرسازی و آسفالت معابر مورد تعهد را بر اساس قرارداد شماره 107216-7/7/95 ، به انجام رسانده است و متقاضی دریافت ما به التفاوت صورت وضعیت قطعی از موقت می باشد ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/317/277/181 ریال ( یکصد و هشتاد و یک میلیون و دویست و هفتاد و هفت هزار و سیصد و هفده ریال ) از محل اعتبار ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی به پیمانکار مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 105667-5/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه های شماره 71235-13/5/97 و 55939-2/4/97 در این خصوص که قطعه زمین شماره 272 از بلوک 2 شهرک شهرداری بر اساس مجوز صادره شماره 1344-11/6/85 به آقای کریم کریم پور ، کارگر واحد خدمات عمران شهرداری ، واگذار گردیده است و به اشتباه قطعة مزبور در مزایده ای به آقای سعید محمدرضایی واگذار شده است و همچنین با توجه به سابقة واگذاری قطعه زمین شماره 69 ، از نقشه تفکیکی شماره 19206-28/10/89 در بلوار هوانیروز ، بلوک 3 شهرک شهرداری به آقای کریم کریم پور به روش تهاتر ، با اقدامات مربوط به انتقال سند ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر سوابق مکاتبات پیوست می باشد.

8- نامه شماره 178466-24/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت ده عدد کارت هدیه سه میلیون ریالی جهت تقدیر از 5 نفر از رانندگان نمونه تاکسیرانی و 5 نفر از رانندگان نمونه اتوبوسرانی به مناسبت 26 آذر ماه ، روز ملی حمل و نقل ، ازردیف 417702 با عنوان هدایا و پرداخت های تشویقی با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 178467-24/9/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شرکت پارس شهسوار ایـــرانیان برندة قطعه زمین شماره 216 در اراضی حسن آباد با قیمت پیشنهادی -/000/850/099/4 ریال ( چهار میلیارد و نود و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) گردیده و متقاضی تهاتر مبلغ -/000/000/000/3 ریال ( سه میلیارد ریال ) بستانکاری با زمین می باشد و چنین اقدامی برای پیمانکاران تا سقف ریالی مزبور ممکن می باشد ، لذا با انجام تهاتر و کسر ما به التفاوت ارزش زمین به میزان -/000/850/099/1 ریال ( یک میلیارد و نود و نه میلیون و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) از حساب بستانکاری شرکت مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 37/1397-18/9/97 انجمن محترم ام اس شاخه کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد انجمن مزبور به شرط ارایة کارت شناسایی موافقت گردید. ضمناً شهرداری کرمان کارت شهروندی برای این افراد صادر خواهد کرد. تصویر نامه انجمن پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.