مصوبات جلسه 97/8/13

1- نامه شماره 143332-3/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور استفاده از سیستم صفا رایانه مشروط به اینکه نرم افزار پیشنهادی ، قابلیت انتقال اطلاعات و لینک شدن با سیستم ایده گستر و سیماک داشته باشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 115630-25/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به موافقت کمیتة نامگذاری مورخ 5/8/97 با اطلاق نام :

1- خیابان منشعب از خیابان بلدالامین به « مهرگان » ،

2- خیابان منشعب از کمربندی امام رضا (ع) ، به « آسمان »

موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 125611-29/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به پیگیری ساکنان کوچه های شماره43 و 45 خیابان شهاب ، در خصوص تخصیص 2 متر از قطعه زمین واگذاری شهرداری کرمان به آقای امید ثمره مطهری آزاد ، به کوچه و افزایش عرض معبر مزبور و توافقنامة امضاشده با مالک موجود ، با اجرای توافقنامة منعقد با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. در خصوص چگونگی اجرای پخ ملک موردنظر نیز ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به صدور پروانه ساختمان اقدام گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه شماره 143302-3/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مفاد توافق نامه شماره 223385-26/12/96 شهرداری با شهروند محترم ، آقای ارسطو سخایی ، با پیشنهاد  شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ  -/000/750/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون و هفتصد و پنجاه هزار ریال ) ما به التفاوت کارکرد قطعی از موقت از محل اعتبارات ردیف 3091002101 با عنوان دیون عمرانی ، به نامبرده از بابت اجرای پروژه طراحی تأسیسات مکانیکی و الکتریکی حمام باغ لله با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

5- نامه شماره 148633-12/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. مقرر شد که در مورد اعضای محترم کمیسیون حل اختلاف شهرداری نیز مطابق با مصوبة شماره 1547-1/5/97 اقدام گردد و در خصوص معوق پرداخت سال 1396 نیز بر اساس مفاد مصوبة شماره 432-10/3/96 اقدام گردد. تصویری از سوابق پیوست می باشد.

6- نامه شماره 146630-7/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه هزینة ملک ورثة محمد شیروانی سعادت آبادی و صدیقه فلاحت و بستانکاری ایشان به میزان -/000/120/618 ریال
( ششصد و هیجده میلیون و صد و بیست هزار ریال )
در سیستم مالی سال 1394 ثبت نگردیده است ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ مزبور ، از محل اعتبار ردیف 3091002301 با عنوان دیون عمرانی پروژه های عمرانی ، با رعایت ضوابط مربوط به مشارالیهم موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 141153-1/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم شوکت روحی ، در خیابان شهدای دارلک ( آلاشت ) ، روبروی کوچه شماره 9 ، به مساحت 35/34 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/618  ریال ( ششصد و هیجده میلیون و سیصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط ، از جمله شرط حقوق مالکانة مجاوران که از معبر مورد واگذاری انتفاعی نداشته باشند ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 142957-3/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رامین عارفی ، در خیابان هزار و یکشب ، نبش کوچه شماره 15 ، به مساحت 33/11 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/133/1 ریال ( یک میلیارد و صد و سی و سه میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 142958-3/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین اسماعیلی مزارعی به وکالت آقای علی اکبر عظیمی همت ، در خیابان دستغیب ، نبش کوچه شماره 52 ، به مساحت 92/14 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/186 ریال ( یکصد و هشتاد و شش میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط و از جمله رعایت شرط حقوق مالکانة مجاوران که از معبر مورد واگذاری انتفاعی نداشته باشند ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.1352

10- نامه شماره 127325-12/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب شرق ورودی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم مرضیه ایرانمنش به وکالت از خانم
لقا جنگجو ، در خیابان مطهری ، کوچه جوی مؤیدی ، به مساحت 17/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/020/37 ریال ( سی و هفت میلیون و بیست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 142953-3/8/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم زینب کلانتری خاندانی ، در خیابان انقلاب ، کوچه شماره 4 ، فرعی اول ، به مساحت 19 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/152 ریال ( یکصد و پنجاه و دو میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط از جمله شرط حقوق مالکانة مجاور غربی که از معبر مورد واگذاری انتفاعی نداشته باشد ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.