مصوبات جلسه 97/7/29

1– نامه شماره 139023-28/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش اتوبوس های فرسوده از طریق مراحل قانونی مربوط به مزایده و خرید هشت دستگاه اتوبوس جایگزین ( مگاترانس ) دسته دوم سالم از یک شرکت خصوصی در مشهد با ساز و کار ترک تشریفات قیمت کارشناسی ،  با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 138306-26/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به بدهکاری فروشگاه رفاه به شهرداری ، با پیشنهاد مطرح به منظور تهاتر مبلغ -/000/000/000/4 ریال ( چهار میلیارد ریال ) طلب ، از محل ردیف هزینه های رفاهی به صورت رفاه کارت ، از فروشگاه مزبور و در اختیار قرار دادن به پرسنل ، با در نظر گرفتن بودجه مصوب و با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 132899-21/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال به دبیرخانه شهرداران کلان شهرهای ایران ، از ردیف 100416608 با عنوان سایر کمک و پرداخت های بخش عمومی و هزینه کرد مبلغ ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

4- نامه وارده شماره 2659-17/7/97 شهروند محترم ، آقای محمدحسین وحیدی ، مطرح گردید و با توجه به تضیقات مالی نامبرده و اینکه از خانواده معظم شهدا می باشند ، با دریافت قدرالسهم قطعه زمین موردنظر از اراضی واقع در پلاک 22 بخش 4 اصلی به مبلغ -/750/893/577 ریال ( پانصد و هفتاد و هفت میلیون و هشتصد و نود و سه هزار و هفتصد و پنجاه ریال ) به صورت تقسیط 24 ماهه ، با در نظر گرفتن دستورالعمل شورای پول و اعتبار ، موافقت گردید. سابقة مکاتبات پیوست می باشد.

5-  نامه شماره 132932-21/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص تمدید قرارداد لایحة تابلوهای تبلیغاتی محیطی موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و لایحة پیشنهادی پیوست می باشد.

6- نامه شماره 138719-28/7/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به تأکید مدیرکل محترم دفتر حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری کشور و اعلان ضرورت تأسیس سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل و نقل شهرداری کرمان و تأیید مدیرکل محترم دفتر نوسازی ، تحول ادارای و فناوری اطلاعات کشور در نامه شماره 34448-18/7/97 ، با مفاد اساسنامة جدید سازمان مزبور با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 108839-15/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اجرای تفاهم نامه منعقد با اداره کل راه و شهرسازی به شماره 4364/97/ص 24/2/97 با هدف احداث خانة محله به مساحت 2500 مترمربع و 750 مترمربع اعیان در محلة صنعتی در بزرگراه امام خمینی (ره) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و تفاهم نامه پیوست می باشد.

8-  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 97/7/29 شورای عمومی و در اجرای مفاد آیین نامة اجرایی شرایط احراز تصدی پست شهردار مصوب سال 1377 هیأت محترم وزیران و سابقة نامه ارسالی شماره 514/97/م/2-10/3/97 شهرداری امکان در اختیار گذاردن منزل مورد استفاده شهردار سابق کرمان ، آقای مهندس بابایی ، به شهردار فعلی ، آقای مهندس عالم زاده ، تا این زمان میسر نشده است ، لذا با پرداخت ماهیانه -/000/000/25 ریال ( بیست و پنج میلیون ریال ) به عنوان هزینة تأمین مسکن به شهردار محترم کرمان از اول سال جاری موافقت شد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *