مصوبات جلسه 97/6/11

1- نامه شماره 79923-21/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای سیدحسین خوشرو ، به علت مزاحمت همسایة مجاور و مشکلات قضایی قادر به ساخت و ساز در قطعه زمین واگذار شده نمی باشد ، بر اساس مباحث انجام یافته در نشست های مزبور با تملک قطعه زمین موردنظر و واگذاری زمین معوض با همان ارزش و بدون پذیرش مسئولیت در قبال هزینه کرد ثانوی نامبرده در زمین ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان و دیگر سوابق پیوست می باشد.

2- نامه شماره 55391-26/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اعلام اینکه ملک مورد ادعای شهروند محترم  ، آقای طالبی زاده ، دارای کاربری اولیه ملک فضای سبز نواری و راههای پیاده بوده که نامبرده عوارض سهم سرانه اعمال ماده 101 قانون شهرداری ها را به مبلغ -/000/800/52 ریال ( پنجاه و دو میلیون و هشتصد هزار ریال ) در تاریخ 18/11/91 پرداخت نموده و در حال حاضر کاربری ملک با توجه به آخرین طرح مصوب پارک و فضای سبز می باشد ، با پیشنهاد شهرداری به منظور صدور پروانة ساختمان بر اساس اخذ تعهد ماده واحده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 98592-30/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 11/6/97 شورای عمومی با کلیت پیشنهاد شهرداری به منظور تأسیس شوراهای اجتماعی محلات موافقت شد. لازم است بر اساس مذاکراتی که با حضور آقای مهندس عالم زاده ، شهردار محترم کرمان ، در جلسة مذکور انجام یافت ، بندهای سه و چهار ماده 20 و ماده 5 اساسنامه اصلاح گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان و اساسنامه پیوست می باشد.

4- نامه شماره 93494-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری خیابان یا پارکی به نام « جوان » موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست
می باشد.

5- نامه شماره 94822-24/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات مندرج در نامه ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/450 ریال ( چهارصد و پنجاه میلیون ریال ) به آقای محمد کازرونی ، پیمانکار نصب بنر و بیلبورد ، از محل اعتبار ردیف 420201 -100 با عنوان دیون با محل ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 84412-105/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور خرید یک دستگاه لپ تاپ به مبلغ -/000/000/18 ریال ( هیجده میلیون ریال ) از محل ردیف 417703 به خانم محدثه السادات ابراهیم پور معرفی شده از کمیته امداد استان کرمان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

7- نامه شماره 98555-30/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور بخشودگی عوارض کسب ، خدمات شهری و پسماند 33 واحد صنفی در محدودة پل غیرهم سطح سربازان گمنام که نام آنها در پیوست نامة  شهرداری آمده است در سال 1397 با شرط تسویه حساب سنوات قبل موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان و سابقة آن پیوست می باشد.

8- نامه شماره 96671-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه ملک دارای سند ثبتی شماره 504 فرعی از 1783 اصلی بخش 3 کرمان در بلوار جهاد ، کوچه شماره 31 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم زهراسادات شجاعی نسب ، به مساحت 265 مترمربع با 122 مترمربع مسکونی و 54 مترمربع همکف مسکونی باریک سازی و 5 مترمربع بالکن ، به ارزش کارشناسی -/000/950/772/5 ریال ( پنج میلیارد و هفتصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر اجرای طرح امتداد بلوار کوثر مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 89124-97/5/17 ، به ازای آزادسازی و انتقال قطعی ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 10 و 11 از نقشه تفکیکی شماره 34682/2/97-29/2/97 در امتداد خیابان 24 آذر و تقاطع سه راه نصر به ارزش کُل -/000/900/802/5 ریال ( پنج میلیارد و هشتصد و دو میلیون و نهصد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. خانم زهرا سادات شجاعی نسب می بایست ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به میزان -/000/950/29 ریال ( بیست و نه میلیون و نهصد و پنجاه هزار ریال ) را با رعایت ضوابط مربوط به حساب شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

9- نامه شماره 89096-17/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 999-4/6/92 و توضیحات مندرج در این خصوص که توافقنامة شماره 128907-19/9/93 و صورتجلسة واگذاری شماره 19090-13/2/94 در خصوص ملک مسیری شهروند محترم ، آقای مسعود رستمی نیا ، به آدرس بلوار رسالت ، حدفاصل کوچه های شماره 19 و 21 ، ثبت مالی نگردیده و در هزینه های سال 1394 منظور نشده است با پیشنهاد مندرج به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/000/000/400/2 ریال ( دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال ) از محل اعتبار ردیف 100-420201 با عنوان دیون با محل به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

10- نامه شماره 60279-5/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور اصلاح توافقنامه ، از طریق تهاتر مبلغ بستانکاری شهروند محترم ، آقای امید سروری زاده ، با قدرالسهم ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

11- نامه شماره 100421-3/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج ، نظر به اینکه قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی شماره 2319-76 اراضی کاظم آباد بر اساس مجوز صادرة شماره 1617-25/7/95 این شورا ، به عنوان ما به ازای بخشی از ارزش ملک مسیری به شهروند محترم ، آقای فیض الله عراق سلطان در خیابان شهید رجایی دارای پلاک ثبتی شماره 2070 فرعی از 4095 اصلی تعیین گردیده بود ، اما به اشتباه به فرد دیگری واگذار شده بود ، بر اساس مفاد اصلاحیة توافقنامه شماره 99644-1/6/97 و به ازای ارزش قطعه زمین شماره 14 ، با پیشنهاد واگذاری قطعة زمین شماره 4 از نقشه تفکیکی شماره 2319-76 ، به مساحت 265 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/180/3 ریال ( سه میلیارد صد و هشتاد میلیون ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. همچنین شهرداری ما به التفاوت نقدینة ارزش دو قطعه زمین موصوف را به میزان -/000/000/120 ریال ( یکصد و بیست میلیون ریال ) در وجه مشارالیه پرداخت نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

12- نامه شماره 96678-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم نسترن علی عسکری ، در خیابان همتی فر ، کوچه شماره 16 ( قطعه زمین شماره 30  ، از نقشه تفکیکی شماره 28381-78) به مساحت 60/39 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/475 ریال ( چهارصد و هفتاد و پنج میلیون و دویست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور و با شرط رعایت کاربری و دقت در اینکه املاک مجاور انتفاعی از این قطعه نداشته باشند و با رعایت دیگر ضوابط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

13- نامه شماره 91776-21/597 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مجید اسلامی ، در خیابان سده ، کوچه شماره 15 ، نبش چهارکوچه اول ، به مساحت 34/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/050/40 ریال ( چهل میلیون و پنجاه هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

14- نامه شماره 96669-28/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای احمد نقی زاده سیمکی ، در بلوار سیدی ، کوچه شماره 14 ، به مساحت 53/17 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/300/175 ریال ( یکصد و هفتاد و پنج میلیون و سیصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت کاربری و دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

15- نامه شماره 82167-8/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با عنایت به اینکه بخشی از پلاک ثبتی شماره 3220 فرعی از 9 اصلی بخش 4 کرمان در جاده تهران ، بعد از پل راه آهن ، متعلق به شهروندان محترم ، آقایان : پویان و پدرام و خانم ندا کاویانی کوثرخیزی ، به مساحت 14/2442 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/145/695/28 ریال ( بیست و هشت میلیارد و ششصد و نود و پنج میلیون و صد و چهل و پنج هزار ریال ) بر اساس طرح تفصیلی شهر کرمان در مسیر تعریض بلوار آیت الله هاشمی رفسنجانی ( جاده تهران ) مستهلک می گردد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 186628/2/94-28/11/94 و متمم توافقنامه شماره 56755-2/4/97 ، به ازای آزادسازی بخش مسیری ملک و گذرهای حاصل از طرح های تفصیلی و تفکیکی و انتقال قطعی 14/2442 مترمربع از سند ملک مسیری به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 5 ، 6 و از نقشه تفکیکی شماره 34682/2/97-29/2/97 در تقاطع امتداد بلوار نصر و بلوار 24 آذر ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/300/788/14 ریال ( چهارده میلیارد و هفتصد و هشتاد و هشت میلیون و سیصد هزار ریال ) به نامبردگان ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید و نامبردگان ما به التفاوت ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به میزان -/360/433/552 ریال ( پانصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و سی و سه هزار و سیصد و شصت ریال ) را که با کسر مبلغ -/140/394/923/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و بیست و سه میلیون و سیصد و نود و چهار هزار و صدو چهل ریال ) پذیرة سه قطعه وقف میباشد به حساب شهرداری واریز نمایند. این مصوبه به منزلة پاسخ به نامه شماره 2642/1/6843-6/7/96 آن فرمانداری محترم نیز می باشد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

16- نامه شماره 101001-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و  قطعه زمین شماره 124 از نقشه تفکیکی شماره 17518/2-5/10/89 ، به مساحت 187 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/900/626/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و بیست و شش میلیون و نهصد هزار ریال ) ، از طریق مزایده به شهروند محترم ، آقای ابوذر یزدان پناه احمد آبادی ، واگذار گردیده است و اکنون مشخص گردیده است که قطعه زمین مذکور در حریم راه آهن قرار دارد ، در جهت جبران این خسارت ، بر مبنای توافق نامه شماره 94113-23/5/97 با واگذاری قطعه زمین شماره 14 از نقشه تفکیکی اصلاحیه شماره 64521/2-30/4/94 در همان محدوده ، به مساحت 83/214 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/470/933/1 ریال ( یک میلیارد و نهصد و سی و سه میلیون و چهارصد و هفتاد هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. آقای ابوذر یزدان پناه احمد آبادی مبلغ -/000/570/306 ریال ( سیصد و شش میلیون و پانصد و هفتاد هزار ریال ) ما به التفاوت دو قطعه عوض و معوض را به صورت نقد به حساب آن شهرداری واریز نماید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

17- با توجه به مفاد نامه شماره 51252-28/4/97 شهرداری کرمان و بر مبنای تقاضای اتحادیة صنف لوازم یدکی اتومبیل کرمان ، جهت احداث سالن چندمنظوره و مجتمع آموزشی و ورزشی و موافقت شهرداری با در اختیار قرار دادن دو قطعه زمین یکی به مساحت 23/1592 مترمربع کاربری ورزشی و دیگری به مساحت 38/1754 مترمربع کاربری ذخیرة احتیاجات عمومی قطعات مجاور 119 و 120 از تفکیکی 2413/1 مورخ 30/2/83 ، به اتحادیة مزبور ، از طریق بنیاد خیریة بناهای ماندگار ، این شورا نیز به منظور تحقق این امر خیر ، با کلیات پیشنهاد شهرداری موافقت نمود و به شهرداری اعلام شد که با رعایت ضوابط و مقررات مربوط تا مرحلة انعقاد توافق انجام دهد و نسخه ای از پیش نویس جهت تصویب به این شورا ارسال دارد. تصویر نامه شهرداری کرمان و اتحادیة مزبور پیوست می باشد.

18- نامه شماره 100942-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری تقاطع پارک مالیات در بلوار پزشک ، به نام شهید گرانقدر « محمدعلی عسکرپور » ، با توجه به سابقة اقدامات قبل ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

19- نامه شماره 93505-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 6 ، خیابان شهید نامجو به نام شهید گرانقدر « رحیم طالقانی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

20- نامه شماره 93461-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 31 ، خیابان حمزه شمالی به نام شهید گرانقدر « محمدرضا
شیرخان زاده » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

21- نامه شماره 93424-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 23 ، خیابان استاد شهریار به نام شهید گرانقدر « عبدالمحمد
ابراهیمی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

22- نامه شماره 93515-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 2 ، خیابان گلدشت به نام شهید گرانقدر « هوشنگ سرکوهی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

23- نامه شماره 93508-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 13 جنوبی 5 ، در بلوار شیخ احمد کافی ، به نام شهید گرانقدر
« محمد حسنی سعدی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

24- نامه شماره 93501-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 22 خیابان ابوذر جنوبی ، به نام شهید گرانقدر « محمد دهقان » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

25- نامه شماره 93519-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 17 خیابان سده ، به نام شهید گرانقدر « حمید فدایی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

26- نامه شماره 100940-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 38 خیابان ابوذر جنوبی ، به نام شهید گرانقدر « محمد بدخشان » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

27- نامه شماره 93493-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 6 خیابان ایرج بسطامی ، به نام شهید گرانقدر « جعفر شمس الدینی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

28- نامه شماره 93502-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 28 خیابان عماد کرمانی ، به نام شهید گرانقدر « مصطفی بابایی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

29- نامه شماره 93500-23/5/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 34 بلوار امام حسین (ع) ، به نام شهید گرانقدر « امیر تیموری » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد ، موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

30- نامه شماره 100887-4/6/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نامگذاری کوچة شماره 49 خیابان مهدیه ، به نام شهید گرانقدر « احمد صالحی » ، در صورتی که این اقدام با آیین نامة نامگذاری مغایر نباشد موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *