مصوبات جلسه 97/4/23

1– نامه شماره 528/97/م/1-23/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اعتراض تعداد زیادی از شهروندان به افزایش قیمت منطقه ای اعلام شدة دارایی ، به این علت که بر نحوة محاسبة عوارض تأثیر گذارده است ، این شورا پس از انجام جلسات مختلف با نمایندگان محترم شهرداری و نشست فوق العادة مورخ 23/4/97 شورای عمومی و در جهت ممانعت از ضرر و زیان بیشتر به شهرداری ، با پیشنهادهای مرقوم صرفاً برای اعمال در ماه های تیر و مرداد سال جاری موافقت کرد. در مورد باقیماندة ماهها تا پایان سال ، به تصمیم گیری بعد منوط گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 55975-2/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به مطالب مرقوم ، قطعه زمین شماره 54 در کمربندی شرقی قبلاً به شهروند محترم ، آقای منصور گنجی گوهری ، واگذار گردیده و اکنون زمین مزبور مستحق الغیر تشخیص داده شده است ، بر اساس توافقنامه شماره 81884-17/5/96 ، موافقت شد که قطعه زمین شماره 20 در خیابان سجادیه ، به ارزش کارشناسی -/000/080/088/2 ریال ( دو میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و هشتاد هزار ریال ) به ازای جبران خسارت به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط واگذار گردد. آقای منصور گنجی گوهری موظف به پرداخت ما به التفاوت ارزش دو قطعه زمین به میزان -/000/060/638 ریال ( ششصد و سی و هشت میلیون و شصت هزار ریال ) در وجه سازمان اموال و املاک شهرداری میباشد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 24997-30/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور واگذاری خطوط تلفن همراه به استفاده کنندگان موافقت شد. اما مقرر شد که در صورتی که استفاده کنندگان متقاضی خرید نباشند ، اقدام فروش از طریق انجام مزایده صورت گیرد. تصویری از سابقة مکاتبات ضمیمه می باشد.

4- نامه شماره 53440-29/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق انتفاع سهم وقف و قسمت ملکی لچکی ضلع شمال و شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای جواد فاریابی ، در بلوار پرستار ، کوچه شماره 3 ، غربی 2 ، به مساحت 50/29 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/531 ریال ( پانصد و سی و یک میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط رعایت کاربری و ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 57603-3/4/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای حسین اسلامی ، در بلوار پرستار ، به مساحت 6/16 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/796 ریال ( هفتصد و نود و شش میلیون و هشتصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با حفظ کاربری و رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

6- نامه شماره 45358-13/3/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور فروش 50/92 مترمربع زمین ( که این مساحت با احتساب و کسر 69/27 مترمربع تعریض معبر می باشد ) به شهروند محترم ، خانم زهرا وفادوست ، به منظور ادغام ملک مورد ادعا ( با حفظ کاربری )، در خیابان پارسا ، کوچه شماره 6 ، به ارزش کارشناسی -/000/000/850/1 ریال
( یک میلیارد و هشتصد و پنجاه هزار ریال ) به صورت نقد ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *