مصوبات جلسه 97/2/9

1- نامه شماره 12153-27/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فروش لچکی و امتیاز حق انتفاع سهم وقف ضلع شرق و جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای فخرالدین مهدوی خانوکی به وکالت ورثه مرحوم شهربانو ابراهیمی دارسینویی ، در خیابان مدیریت ، کوچه شماره 30 ، به مساحت 20/49 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/640/206 ریال ( دویست و شش میلیون و ششصد و چهل هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

2- نامه شماره 12206-27/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فروش لچکی موردنظر در ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای رضا جمشیدی گوهرریزی و خانم مهدیه زندی گوهرریزی ، در شهرک شهید ایرانمنش ، خیابان ثامن الائمه ، به مساحت 5/22 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/180 ریال ( یکصد و هشتاد میلیون ریال ) ، به نامبردگان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 12560-27/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد فروش لچکی موردنظر در ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم  ، آقای علی ایرانمنش ، در خیابان کمیل ، کوچه شماره 16 ، به مساحت 38/20 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/230/173 ریال ( یکصد و هفتاد و سه میلیون و دویست و سی هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

4- نامه شماره 15434-1/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد اختیار واگذاری زمینهای واافتاده ( لچکی مجاور املاک ) تا سقف 5 مترمربع به شهرداری کرمان ، با شرط داشتن کاربری غیر تجاری و به قیمت کارشناسی روز و با شرط ادغام در ملک ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان ضمیمه می باشد.

5- نامه شماره 19231-6/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 15285/4-1/2/97 منطقه چهار شهرداری ، شهروند محترم ، آقای اکبر صفری ، بابت عوارض کسب و پیشه ، مبلغ -/000/416/178 ریال ( یکصد و هفتاد و هشت میلیون و چهارصد و شانزده هزار ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 222206-24/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص ثبت مبلغ 770/183 هزار ریال ( یکصد و هشتاد و سه میلیون و هفتصد و هفتاد هزار ریال ) بابت پروژه ردیف 3010202301 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی که در سال 1393 به دلیل نبود مدارک مثبته در شهرداری منطقه دو ثبت سیستم مالی نگردیده استدر هزینه های سال جاری ، موافقت شد.

7- نامه شماره 222186-24/12/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری در خصوص ثبت مبلغ 576/78 هزار ریال ( هفتاد و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار
 ریال )
بابت پروژه ردیف 3010202301 با عنوان تملک املاک موردنیاز طرح های عمرانی که از سال 1391 به دلیل نبود مدارک مثبته در منطقه 2 شهرداری ثبت سیستم مالی نگردیده است در هزینه های سال جاری ، موافقت شد.

8- نامه شماره 13786-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم 17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای اکبر قصابی زاده ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 136-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 42 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 16/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/768/960 ریال ( نهصد و شصت میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/232/167 ریال ( یکصد و شصت و هفت میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال ) ، در وجه آقای اکبر قصابی زاده ، پرداخت نماید.

9- نامه شماره 13771-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، هشت یازدهم 8 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم مریم قصابی زاده ، به مساحت 40/96 مترمربع با 30 مترمربع بنای خشتی
گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 138-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است –  به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 179 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 84/184 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/004/573 ریال ( پانصد و هفتاد و سه میلیون و چهار هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، خانم مریم قصابی زاده موظف است مبلغ -/000/004/9 ریال ( نه میلیون و چهار
هزار ریال )
، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

10- نامه شماره 13764-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم 17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای حسین قصابی زاده ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 140-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 51 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 88/199 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/424/959 ریال ( نهصد و پنجاه و نه میلیون و چهارصد و بیست و چهار هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/576/168 ریال ( یکصد و شصت و هشت میلیون و پانصد و هفتاد و شش هزار ریال ) ، در وجه آقای حسین قصابی زاده پرداخت نماید.

11- نامه شماره 13759-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای اصغر قصابی زاده به وکالت خانم فاطمه اشرف عسکری ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 134-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است –  به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 44 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 16/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/768/960 ریال ( نهصد و شصت میلیون و هفتصد و شصت و هشت هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/232/167 ریال ( یکصد و شصت و هفت میلیون و دویست و سی و دو هزار ریال ) ، در وجه آقای اصغر قصابی زاده یا وکیل قانونی ایشان پرداخت نماید.

12- نامه شماره 13777-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، هشت یازدهم 8 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم فاطمه قصابی زاده ، به مساحت 40/96 مترمربع با 30 مترمربع ساختمان خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 137-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 180 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 82/184 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/942/572 ریال ( پانصد و هفتاد و دو میلیون و نهصد و چهل و دو هزار ریال ) ، به مشارالیها با رعايت ضوابط موافقت گردید. توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، خانم فاطمه قصابی زاده موظف است مبلغ -/000/942/8 ریال ( هشت میلیون و نهصد و چهل و دو هزار ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

13 نامه شماره 13775-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، هشت یازدهم 8 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، خانم نصرت قصابی زاده ، به مساحت 40/96 مترمربع با 30 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/564 ریال ( پانصد و شصت و چهار میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 139-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است –  به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 191 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/720 ریال ( هفتصد و بیست میلیون ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت گردید. با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، خانم نصرت قصابی زاده مبلغ -/000/000/156 ریال ( یکصد و پنجاه و شش میلیون ریال ) ، در وجه سازمان قلعه دختر و اردشیر پرداخت نماید.

14-  نامه شماره 13772-29/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اين كه در اجراي طرح پيرامون قلاع تاريخي دختر و اردشير ، پنج یازدهم 17 سهم از 96 سهم پلاك ثبتي شماره 4 فرعی از 4035 اصلی بخش دو کرمان در خیابان شهدا ، کوچة شماره 8 ، متعلق به شهروند محترم ، آقای مجید قصابی زاده ، به مساحت 80/192 مترمربع با 60 مترمربع بنای خشتی گنبدی ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/000/128/1 ریال ( یک میلیارد و صد و بیست و هشت میلیون ریال ) در مسير اجراي طرح مزبور قرار مي گيرد ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 135-23/1/97 ، با پیشنهاد شهرداری به منظور تملك قطعي سهم مزبور و تصرف مالکانه به نحوی که در توافقنامه قید گردیده است به ازاي واگذاري قطعه زمین شماره 36 ، از نقشه تفکیکی شماره 13541/3-8/8/89 نرسیده به میدان اول اتوبان هفت باغ ، به مساحت 83/200 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/984/963 ریال ( نهصد و شصت و سه میلیون و نهصد و هشتاد و چهار هزار ریال ) ، به نامبرده با رعايت ضوابط موافقت مي گردد. ضمناً با توجه به تفاوت ارزش میزان مسيري و قطعه زمين معوض ، سازمان قلعه دختر و اردشیر موظف است مبلغ -/000/016/164 ریال ( یکصد و شصت و چهار میلیون و شانزده هزار ریال ) ، در وجه آقای مجید قصابی زاده پرداخت نماید.

15 نامه شماره 226881-28/12/96 شهرداری کرمان در این خصوص که املاک تجاری موردنظر در خیابان ابوذر شمالی در طرح شهرداری قرار دارد و مستأجران آن ها به نام های ، آقایان : احمد بنی اسدی ، رضا عباس زاده و علی صمدانی متقاضی اخذ فرصت از شهرداری برای جابه جایی و انتقال از ملک بوده اند ، مطرح گردید و موافقت شد در صورتی که امکان و فرصت به این شهروندان محترم در استفاده از املاک موردنظر با قوانین و مقررات ابلاغی مالی مباینت نداشته باشد ، انجام گیرد.

16–  بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/2/97 کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان و تصویب در شورای عمومی و با هدف گرامیداشت روزهای 11 و 12 اردیبهشت
ماه ، روز کار و کارگر و معلم ،
به شهرداری کرمان اعلام گردید که به سیاق سال های گذشته عزیزان فرهنگی و کارگر از شهربازی و دیگر امکانات شهرداری موضوع نامه شماره 26-22/1/91 این شورا به مدت یک هفته بهره مند گردند. تصویری از سابقة مصوبه شورا ضمیمه می گردد.

17- بر حسب مذاکرات انجام یافته در نشست مورخ 9/2/97 کمیسیون فرهنگی ، هنری و بانوان و تصویب در شورای عمومی ، به شهرداری کرمان اعلام گردید که پیمانکار پارک آفتاب به سیاق نرخ قبل و بر اساس مفاد قرارداد اقدام نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *