مصوبات جلسه 97/2/30

1- نامه شماره 28092-20/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید  و با پیشنهاد مطرح در بند یک در خصوص افزایش مبلغ ترک تشریفات مناقصه ، مزایده ، و حراج از پنج میلیارد ریال به نه میلیارد ریال به جز در امر مزایده موافقت گردید و با پیشنهاد مندرج در بند دو در خصوص افزایش مبالغ اضافه پرداخت های اشخاص حقیقی و حقوقی به شهرداری از یکصد میلیون ریال به پانصد میلیون ریال نیز موافقت گردید و با تقاضای مرقوم در بند 3 در مورد افزایش مبلغ کمک به اشخاص نیازمند موضوع مواد 16 و 17 از دو میلیون ریال به چهار میلیون ریال مخالفت شد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 11867-26/1/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد افتتاح حساب با عنوان های درآمد حذف پارکینگ و نوسازی به نام شهرداری مرکزی و حساب هزینه های جاری و عمرانی به نام شهرداری های مناطق و سازمان ها در بانک های ملی و ملت ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه شماره 34629-97/2/29 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به صرفه و صلاح شهرداری ، با پیشنهاد مطرح در خصوص نقدینه کردن 30 میلیارد ریال اسناد خزانه به تاریخ سررسید 97/12/28 با نرخ سود 8% در بورس ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.