مصوبات جلسه 97/2/2

1 بر حسب مذاکراتی که در نشست مورخ 2/2/97 شورای عمومی ، با حضور شهردار محترم کرمان ، آقای مهندس عالم زاده ، در خصوص ضرورت احیای بازارچة قلعه محمود به عنوان قدیم ترین بازارچة شهر کرمان انجام شد و همچنین نظر موافق ایشان در مساعدت به زنان سرپرست خانوار که فعال در تولید کالای دستی اند از طریق استفاده از فضای بازارچه ، مقرر شد که اقدام خدماتی لازم و بهبود روشنایی محل در جهت تحقق این مقصود انجام گیرد و مسیری را که به همت سازمان میراث فرهنگی سنگ فرش شده است در اختیار زنان سرپرست خانوار ، به طور موقت و با تعهد لازم ، با هدف عرضة کارهای تولید شدة دستی قرار گیرد. ضمناً شهرداری آیین نامة لازم در این مورد را تهیه و به شورا ارسال نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.