مصوبات جلسه 97/2/16

1- نامه شماره 20002-8/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به اینکه بر اساس نامه شماره 7787/3-22/1/97 منطقه سه شهرداری ، شهروند محترم ، خانم کشور شمس الدینی ، بابت کاهش متراژ پروانه ساختمان ، مبلغ -/316/871/103 ریال ( یکصد و سه میلیون و هشتصد و هفتاد و یک هزار و سیصد و شانزده ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

2- نامه شماره 20181-8/2/97 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور کاهش عملیات غیر سازه ای در قالب 25% شرایط امور پیمان با هماهنگی پیمانکار پل سیدی موافقت شد. مشروط به این که پروژة مزبور تا پایان تیرماه به بهره برداری برسد. همچنین مقرر شد که سایر اقدامات با مجوزهای قبل شورا عمل گردد. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

3- نامه وارده شماره 204-4/2/97 شهروند محترم ، خانم فاطمه نخعی در خصوص واگذاری یک صورت قبر به پدر ایشان با توجه به سابقة دفن خانوادگی در محل – مطرح گردید و مقرر شد که با توجه به وضعیت محل ، در قبال اخذ بها ، یک صورت قبر به پدر ایشان واگذار شود. تصویر نامه این شهروند محترم ضمیمه می باشد.

4- نامه وارده شماره 275-11/2/97 شهروندان محترم ، خانم ها : صدری السادات و صالحه السادات میررشیدی مطرح گردید. با توجه به اقدامات قبل و تنظیم توافق نامه و سابقة تصرف از قبیل وجود حصار و احداث اتاقک و ضرورت اجرای طرح ، با تملک ملک موردنظر – مشروط به این که این اقدام ، مغایرتی با مصوبه شماره 1478-8/8/89 این شورا نداشته باشد – موافقت گردید. توضیح اینکه ملک موردنظر مشارالیهما با سند عادی در مسیر طرح ادامه بلوار ذغال سنگ مستهلک می گردد. با توجه به اهمیت طرح مزبور ، شهرداری قبلاً با ایشان توافقنامه ای تنظیم کرده ، اما به طور کامل امضا نگردیده بود ، این شورا با توجه به اهمیت طرح و تصرفات انجام شده با مدنظر قرار دادن مصوبة سابق ، در خصوص چگونگی اراضی با سند عادی در مسیر طرح اقدام به صدور مصوبة فوق الذکر نمود. تصویر نامه شهروندان ، توافقنامه و مصوبة مربط به اسناد عادی ضمیمه می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *