مصوبات جلسه 96/11/29

1- نامه شماره 172610-2/11/96 شهرداری کرمان ،  در خصوص مشکل شهروند محترم ، آقای احسان رحمانی ، مطرح گردید. نظر به این که بر اساس مفاد مندرج درنامه ، این شهروند قبلاً متقاضی صدور پروانة 8 طبقه برای ملک موردنظر در خیابان هزار و یکشب جنوبی ، کوچه شماره 4 بوده و نقشه های خود را به تأیید سازمان نظام مهندسی رسانده بود و عوارض مربوط را پرداخت کرده بود و اکنون بر اثر اصلاح طرح تفصیلی و کاهش عرض معبر به وی گفته شده است که بایستی نقشه خود را به 7 طبقه اصلاح نماید ، شورا با توجه به همه جوانب ، اعلام داشت که در صورتی که شهروند نامبرده کلیه اقدامات جهت صدور پروانه برای 8 طبقه ساختمان از قبیل تهیه نقشه ساختمان و ثبت نقشه در سازمان نظام مهندسی و پرداخت عوارض مربوط را انجام داده باشد ، صدور پروانه بر مبنای آن اقدامات و تعهد بوجود آمده ، با رعایت ضوابط و مقررات انجام گیرد. کپی نامه شهرداری و شهروند نامبرده ضمیمه می باشد.

2- نامه شماره 172142-13/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، ملک وقفی مورد نظر به آدرس خیابان استقلال ، نبش کوچة شماره 9 که بر اساس برگ اجاره نامة شماره 162629-16/5/95 در اجاره شهروند محترم ، آقای عبدالرضا فخری زاده کرمانی
می باشد به مساحت 19/24 مترمربع عرصه و دارای 19/24 مترمربع اعیانی تجاری و 10/4 مترمربع بالکن ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/500/636/861/4 ریال ( چهار میلیارد و هشتصد و شصت و یک میلیون و ششصد و سی و شش هزار و پانصد ریال ) ( از طریق کارشناسان مرضی الطرفین ) در مسیر طرح تعریض خیابان استقلال قرار می گیرد و نمایندة موقوفه ، آقای محمدحسین نصیری پور ، و مستأجر نامبرده در خصوص آزادسازی و الحاق میزان مسیری به معبر و انتقال و تحویل رسمی و قطعی آن به نام شهرداری اقدام کرده اند و شهرداری کرمان نیز به ازاء ، قطعه زمین شماره 11 از نقشه تفکیکی شماره 124794/3-11/8/94 در آسیاباد جنوبی ، کوچة شماره 11 ، به مساحت 41/164 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/193/200/1 ریال ( یک میلیارد و دویست میلیون و صد و نود و سه هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 2 از نقشه تفکیکی شماره 178559-17/11/94 در شهرک مطهری جنب قطعات واگذاری به کلانشهرها به مساحت 92/279 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/200/799/2 ریال ( دو میلیارد و هفتصد و نود و نه میلیون و دویست هزار ریال ) ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط به مشارالیهما ( آقای عبدالرضا فخری زاده کرمانی و آقای محمدحسین نصیری پور به عنوان نماینده اوقاف ) واگذار نماید. اما شهرداری وجه نقد از این بابت به ادارة اوقاف پرداخت ننماید.

3- نامه شماره 192177-12/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهرداری کرمان بر اساس صورتجلسة واگذاری شماره 37239-27/10/86 قطعه زمین شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 47034-27/12/75 را به شهروند محترم ، آقای محمدعلی سلطانی به وکالت آقای مهدی رنجبر شورآبادی واگذار کرده است و اکنون بر مبنای سند صادره ، 5/6 مترمربع اضافه مساحت دارد ، لذا با اخذ نقدینة مبلغ کارشناسی -/000/000/78 ریال ( هفتاد و هشت میلیون ریال ) در قبال واگذاردن مساحت مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

 4- نامه شماره 175189-18/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای محمد هروی ، در جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/000/350 ریال
( سیصد و پنجاه میلیون ریال )
به حساب شهرداری واریز کرده است و از صدور پروانه منصرف گردیده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توجه شود که قبلاً به نامبرده هیچگونه انتفاعی از این بابت اعطا نشده باشد. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

5- نامه شماره 196075-17/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به این که ملک موردنظر ورثه مرحوم حسن رفیع زاده شاهی به وکالت آقای مجید ارفع ، در محدودة تملکی شهرداری قرار داشته و سهم تفکیک شهرداری بر اساس  55% محاسبه گردیده و در زمان ارایة نقشه تفکیکی معبر داخلی ایجاد شده است و با توجه به مالکیت شهرداری جزو سهم شهرداری محاسبه گردیده است و از آن جا که پرونده کلیه مراحل لازم را جهت تفکیک طی نموده است و منجر به صدور نقشه تفکیکی پیشنهادی و پرداخت -/000/000/000/5 ریال ( پنج میلیارد ریال ) گردیده است ، با پیشنهاد شهرداری ، مطابق روال گذشته در خصوص اخذ سهم شهرداری ، مطابق با تقاضای متقاضی موافقت شد. کپی نامه شهرداری و شهروند نامبرده به پیوست ارسال می گردد.

6- نامه شماره 189142-8/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، خانم ساناز صداقت نیا ، در جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/721/202 ریال
( دویست و دو میلیون و هفتصد و بیست و یک هزار ریال )
به صورت نقد و مبلغ -/000/600/232 ریال ( دویست و سی و دو میلیون و ششصد هزار ریال ) طی دو فقره چک تقسیطی به حساب  شهرداری واریز کرده است و از صدور پروانه منصرف گردیده است ، با برگشت وجه مزبور و چک های نامبرده به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید. توجه شود که قبلاً به نامبرده هیچگونه انتفاعی از این بابت اعطا نشده باشد. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

7- نامه شماره 172135-13/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سیروس ترابی ، دارای سند عادی ، در امتداد بلوار کوثر ، تقاطع خیابان کمیل ، کوچه شماره 27 ، به مساحت 915 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/000/686/7 ریال ( هفت میلیارد و ششصد و هشتاد و شش میلیون ریال ) در مسیر گذر مستهلک می گردد ، بر اساس مفاد توافق نامه شماره 127030-27/7/96 و به ازای واگذاری ، آزاد سازی و انتقال سند ملک مسیری به صورت صورتجلسة تحویل و مبایع نامه به نام شهرداری کرمان ، با واگذاری قطعه زمین های شماره 230 و 231 ، از نقشه تفکیکی شماره 16446/2/90-30/8/90 در بلوار جمهوری اسلامی ، اراضی محمد آباد ، خیابان کمیل ، جمعاً به ارزش کارشناسی -/000/612/454/4 ریال
( چهار میلیارد و چهار صد و پنجاه و چهار میلیون و ششصد و دوازده هزار ریال ) به نامبرده در صورت احراز مالکیت با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. همچنین مبلغ -/000/388/231/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و سی و یک میلیون و سیصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش ملک مسیری و قطعه زمین های معوض به حساب بستانکاری نامبرده منظور گردد و این مبلغ ، بدون هر گونه افزایش و یا کاهش نزد شهرداری سپرده شود و نامبرده یا هر شخص معرفی شده از سوی مشارالیه بتواند از تسهیلاتی نظیر پروانه و پایان کار ساختمان ، در منطقه دو شهرداری ، استفاده نماید. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

8- نامه شماره 174306-17/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیحات آقای موسوی ، معاون محترم مالی و اداری شهرداری ، با پیشنهاد شهرداری به منظور هزینه کرد و پرداخت مبلغ -/020/450/261 ریال ( دویست و شصت و یک میلیون و چهارصد و پنجاه هزار و بیست ریال ) مربوط به شش فقره سند حسابداری موردنظر ، از محل اعتبار ردیف 420201-100 با عنوان دیون با محل موافقت شد. توصیه شد که من بعد در زمان قانونی نسبت به اخذ مدارک مثبته اقدام شود. کپی نامه شهرداری پیوست می باشد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *