مصوبات جلسه 96/11/19

1- نامه شماره 197636-19/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد مطرح به منظور اخذ قدرالسهم قطعه زمین های تفکیکی ملک مورد ادعای شهروندان محترم ، آقای کیخسرو کیانیان و شریک ، در مجاورت جاده قدیم زرند ، خیابان بلدالامین ، به مساحت 90/14979 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/695/688/45 ریال ( چهل و پنج میلیارد و ششصد و هشتاد و هشت میلیون و ششصد و نود و پنج هزار ریال ) ، با شرط رعایت ضوابط مربوط و از جمله ضوابط شهرسازی و انتقال فضای سبز به نام شهرداری کرمان موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری پیوست می باشد.

2- نامه شماره 196789-18/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، آقای فرهاد فیروزمند ، در جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/375/110/946 ریال
( نهصد و چهل و شش میلیون و صد و ده هزار و سیصد و هفتاد و پنج ریال ) به حساب شهرداری واریز کرده است و از صدور پروانه منصرف گردیده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.