مصوبات جلسه 96/11/15

1- نامه شماره 1688279/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به محتوای نامه شماره 1496267/9/96 شهرداری ، نظر به اینکه شهروند محترم ، خانم پروین هادی زاده ، در جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/888/131 ریال ( یکصد و سی ویک میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

2- نامه شماره 17547918/10/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش امتیاز حق تقدم انتفاع لچکی موردنظر در ضلع شرقی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مهدی کریمی ، در خیابان 20 متری قائم ، کوچه شماره 7 ، به مساحت 63 مترمربع ، از طریق اخذ ارزش ما به التفاوت 73/5 مترمربع به نرخ کارشناسی -/000/570/51 ریال ( پنجاه و یک میلیون و پانصد و هفتاد میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

3- نامه شماره 1881587/11/96 شهرداری کرمان مطرح شد و نظر به اینکه شهروند محترم ، آقای حسن اشرف ، در جهت اصلاح پروانه ساختمان ، مبلغ -/380/636/616/2 ریال ( دو میلیارد و ششصد و شانزده میلیون و ششصد و سی و شش هزار و سیصد و هشتاد ریال ) اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

4- نامه شماره 19217412/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به اینکه شهروند محترم ، خانم فاطمه نژاد کمالی ، در جهت اخذ پروانه ساختمان ، مبلغ -/000/388/216/1 ریال
( یک میلیارد و دویست و شانزده میلیون و سیصد و هشتاد هشت هزار ریال )
 اضافه به حساب شهرداری واریز کرده است ، با برگشت وجه مزبور به ایشان ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 19260012/11/96 شهرداری کرمان در خصوص موافقت با فروش مبلغ -/000/000/081/15 ریال ( پانزده میلیارد و هشتاد و یک میلیون ریال ) از مطالبات خود در قالب سند در فرابورس مطرح گردید و استماع توضیحات نماینده محترم شهرداری در جلسه ، با پیشنهاد مندرج در نامه ، به شرط این که به شهرداری هیچ گونه ضرر و زیانی وارد نیاید ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط موافقت گردید. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

6- نامه شماره 186170-3/11/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و آقای حسین چناریان ، رئیس محترم کمیسیون برنامه و بودجه و ایجاد منابع پایدار این شورا ، به سمت نماینده در کارگروه تخصصی شورای ترافیک معرفی گردیدند.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *