مصوبات جلسه 96/10/10

1- نامه شماره 159779-25/9/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با عنایت به توضیحات آقای مهدی نژاد ، مدیرعامل محترم سازمان تاکسیرانی شهرداری ، با پیشنهاد پرداخت مبلغ دویست میلیون ریال پاداش به رانندگان نمونه و امانت دار ، از محل ماده 17 ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. ضمناً تأکید گردید که نمایندگانی از شهرداری و سازمان تاکسیرانی ، شاخص های اثربخشی دریافت پاداش را بر عملکرد رانندگان ارزیابی نمایند و نتیجه به این شورا گزارش گردد. تصویر نامه شهرداری کرمان پیوست می باشد.

2- نامه شماره 143196-24/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک شهروند محترم ، آقای علی رضا پور محی آبادی ، در شهرک ایرانمنش ، فاز یک حافظان قرآن ، به مساحت 05/33 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/330 ریال (سیصد و سی میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

3- نامه شماره 157125-20/9/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. با توجه به این که قطعه زمین شماره 134 از نقشه تفکیکی شماره 17518/2-5/10/89 ، به ارزش کارشناسی -/000/490/652/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و پنجاه و دو میلیون و چهارصد و نود هزار ریال ) ، از طریق مزایده به شهروند محترم ، آقای محمد پور باقری زرندی ، به وکالت خانم حکیمه کوهی پور عزیزی واگذار گردیده بود و اکنون بر اساس اعلام نظر ادارة راه آهن ، مشخص گردیده است که قطعه زمین مذکور در حریم راه آهن قرار دارد ، لذا در جهت جبران این خسارت ، بر مبنای توافق نامه شماره 149752-7/9/96 با واگذاری قطعه زمین شماره 20 از نقشه تفکیکی اصلاحیه شماره 64521/2-30/4/94 ، به مساحت 39/210 مترمربع به ارزش کارشناسی -/000/198/725/1 ریال ( یک میلیارد و هفتصد و بیست و پنج میلیون و صد و نود و هشت هزار ریال ) به نامبرده با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید. آقای محمد پورباقری زرندی مبلغ -/000/708/72 ریال ( هفتاد و دو میلیون و هفتصد و هشت هزار ریال ) ما به التفاوت دو قطعه را به حساب شهرداری واریز نماید.

4- نامه شماره 157126-20/9/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای سهراب نصیری بزنجانی ، در خیابان نیایش ، غربی 7 – که
باقی مانده قطعة شماره 7 از نقشه تفکیکی شماره 4561/4-86 می باشد به مساحت 30/23 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/800/139 ریال ( یکصد و سی و نه میلیون و هشتصد هزار
ریال )
، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

5- نامه شماره 88042-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب شرق ملک خانم زهرا فهیمه تهامی ، در بلوار جمهوری ، کوچه شماره 43 ، به مساحت 43/7 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/445/85 ریال ( هشتاد و پنج میلیون و چهارصد و چهل و پنج هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

6- نامه شماره 88046-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال ملک شهروند محترم ، آقای حسین خاکپور ، در شهرک ایرانمنش ، به مساحت 35/27 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/620/251 ریال ( دویست و پنجاه و یک میلیون و ششصد و بیست هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.1679

7- نامه شماره 125144-25/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال غرب و جنوب غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، خانم فاطمه فرقانی ، در خیابان شیخ احمد کافی شمالی ، کوچه شماره 14 ، به مساحت 93/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/265/62 ریال
( شصت و دو میلیون و دویست و شصت و پنج هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

8- نامه شماره 143062-24/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای مصطفی شیخ شعاعی اختیارآبادی ، در شهرک الغدیر ، غدیر 2 ، بهاران 5 ، به مساحت 6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/400/50 ریال ( پنجاه میلیون و چهارصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

9- نامه شماره 143214-24/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شمال شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای عباس افضلی ده زیاری ، در شهرک ایرانمنش ، کوچة
بیت المقدس یک ، غربی یک ، به مساحت 34/6 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/256/53 ریال ( پنجاه و سه میلیون و دویست و پنجاه و شش هزار ریال ) ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

10- نامه شماره 127102-27/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای اصغر حصیبی و خانم سکینه عسکری ، در خیابان دستغیب ، کوچه شماره 63 ، به مساحت 5/39 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/500/197 ریال ( یکصد و نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال ) ، به نامبردگان به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

11- نامه شماره 88037-25/5/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و نظر به اینکه قطعه زمین شماره 54 در کمربندی شرقی ، بر اساس صورتجلسة شماره 6973-30/3/96 به آقای منصور گنجی گوهری واگذار گردیده است و اکنون بر مبنای مفاد دادنامه شماره 9209973410600310 شعبة 6 دادگاه عمومی حقوقی مستحق الغیر شناخته شده و مالکیت شهرداری از آن قطعه سلب گردیده است ، مقرر شد که پس از بررسی و در صورتی که رأی صادره قطعی و غیرقابل تجدیدنظر خواهی باشد ، قطعه زمین شماره 20 ، از نقشه تفکیکی شماره 96161-9/8/94 در خیابان سجادیه ، به مساحت 80/242 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/080/088/2 ریال ( دو میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و هشتاد هزار ریال ) ، به عنوان ما به ازاء ، به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان ، با رعایت ضوابط و مقررات ، واگذار گردد و مبلغ -/000/060/638 ریال ( ششصد و سی و هشت میلیون و شصت هزار ریال ) ما به التفاوت دو قطعه را آقای منصور گنجی گوهری می بایست در وجه سازمان اموال و املاک شهرداری واریز نماید.

12- نامه شماره 118691-16/7/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به توضیح مندرج ، نظر به اینکه قطعه زمین شماره 9 از نقشه تفکیکی شماره 11874/2-6/8/85 ، به ارزش کارشناسی
-/000/500/294/3 ریال ( سه میلیارد و دویست و نود و چهار میلیون و پانصد هزار ریال ) در بزرگراه آیت الله صدوقی ( جاده تهران ) ، جنب شرکت سوله کرمان ، واگذار شده به شرکت 115 ، با قطعه زمین شماره 13 از نقشه تفکیکی شماره 10861-26/3/76 همپوشانی دارد و قطعة مزبور نیز بر اساس صورتجلسه شماره 11285-10/4/87 به شرکت 115 واگذار گردیده است ، با پیشنهاد واگذاری قطعه زمین شماره 73 به مساحت 32/197 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/952/696/1 ریال ( یک میلیون و ششصد و نود و شش میلیون و نهصد و پنجاه و دو هزار ریال ) و قطعه زمین شماره 74 ، به مساحت 95/193 مترمربع ، به ارزش کارشناسی -/000/970/667/1 ریال ( یک میلیارد و ششصد و شصت و هفت میلیون و نهصد و هفتاد هزار ریال ) ( از نقشه تفکیکی شماره 152397/2-5/10/94 در بلوار غدیر ، با کاربری مسکونی ) ، جمعاً به ارزش -/000/922/364/3 ریال ( سه میلیارد و سیصد و شصت و چهار میلیون و نهصد و بیست و دو هزار ریال ) به شرکت 115 یا وکیل قانونی وی ، به ازاء قطعه زمین شماره 9 ، با رعایت ضوابط و مقررات مربوط و رعایت عرض معابر موجود بر اساس پروانه های ساختمان املاک مجاور ، موافقت گردید. ضمناً شرکت 115 مبلغ -/000/422/70 ریال ( هفتاد میلیون و چهارصد و بیست و دو هزار ریال ) ما به التفاوت قطعه زمین های معوض و قطعه زمین شماره 9 ، را در وجه سازمان اموال و املاک پرداخت نماید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.