مصوبات جلسه 96/10/3

1- نامه شماره 15590719/9/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور پرداخت مبلغ پنجاه میلیون ریال به خانواده مرحوم عباس بحرینی ، از پرسنل تنظیف شهرداری که در حین انجام وظیفه دچار سانحه تصادف شده و فوت نموده اند ، از محل ماده 16 ، با رعایت ضوابط و مقررات موافقت گردید.

2- نامه شماره 14500429/8/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای مرتضی مبرا ، متقاضی خرید قطعه زمین مورد اجاره به شماره 36 جدید ( 147 قدیم ) ، از بلوک دو ، از نقشة تفکیکی شماره 683131/2/81 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعه زمین مزبور به مساحت 100 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/250 ریال ( دویست و پنجاه میلیون ریال ) به نامبرده در قبال اخذ مبلغ کارشناسی و با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *