مصوبات جلسه 96/4/4

1– نامه شماره 31240-27/2/96 شهرداری کرمان در مورد فروش لچکی مطرح گردید و با توجه به این که مساحت قطعة موردنظر 65/182 مترمربع می باشد ، مقرر شد که از طریق مزایده و بر مبنای ضوابط و مقررات اقدام شود.

2- مقرر شد که به شهرداری اعلان گردد که با توجه به حساسیتی که عامة مردم به موضوع حفظ ساختمان خانه شهر دارند و رأی گیری انجام شده در نشست مورخ 4/4/96 شورای عمومی و نظر اکثریت اعضای حاضر در جلسه ، این شورا با هر گونه اقدام جهت تخریب ساختمان خانه شهر مخالفت دارد.

3- نامه شماره 55548-3/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد پرداخت مبلغ -/000/000/30 ریال ( سی میلیون ریال ) به مؤسسه خیریه و امداد رسانی حضرت زینب (س) با توجه به عام المنفعه بودن اقدامات مؤسسه ، از محل ردیف 417701-100 با عنوان کمک به مؤسسات خصوصی و اشخاص و با رعایت ضوابط و مقررات موافقت شد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

4- نامه شماره 56275-4/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با پیشنهاد شهرداری به منظور نحوه دریافت عوارض پارکینگ از انجمن حمایت از بیماران سرطانی یاس کرمان همانند شیوة اقدام در مورد مساجد و با رعایت دیگر ضوابط مربوط موافقت شد. تصویر نامه شهرداری ضمیمه می باشد.

5- نامه وارده شماره 796-4/4/96 شهروند محترم ، آقای علی صولت زاده ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و نظر به اینکه مبلغی که نامبرده از سال های 71 و 72 از شهرداری طلبکار می باشد جزئی است ( که صحت آن در نامه شماره 126788-15/10/92 شهرداری تأیید شده است ) ، مقرر شد که  میزان طلب به صورت اقساط دو ساله و به نرخ روز محاسبه ، تقسیط و با رعایت مقررات مربوط پرداخت گردد.

6- نامه وارده شماره 765-4/4/96 آقای محمد افشارپور ، پیمانکار مجموعة دانیال ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و نظر به این که نامبرده بر اساس مطالب مندرج در نامه به علت تعطیلی مجموعه در مدتی مدید ، متضرر شده است ، لذا موافقت شد که بدهی نامبرده به شهرداری در اقساط ماهیانة -/000/000/10 ریال ( ده میلیون ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات مربوط اخذ شود.

7- نامه وارده شماره 721-29/3/96 شهروند محترم ، خانم شهین شفیعی ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها ، مقرر شد که بدهی نامبرده به منطقه سه شهرداری در اقساط دو ساله با رعایت ضوابط و مقررات اخذ شود.

8-  نامه وارده شماره 532-3/3/96 شهروند محترم ، آقای احمد نوشادی امیر آباد ، مطرح گردید. با توجه به اصلاحیة مورخ 27/11/1380 ماده 32 آیین نامة مالی شهرداری ها و جانباز 70% بودن نامبرده ، مقرر شد که بدهی ایشان به منطقه دو شهرداری در اقساط یک ساله با رعایت ضوابط و مقررات اخذ شود.

9- نامه شماره 31502-22/3/96 شهرداری کرمان در خصوص مشکل شهروند محترم ، خانم صدیقه رساء ، مطرح گردید و با توجه به آخرین رأی کمیسیون ماده صد ، مقرر شد که پایان کار بر اساس گواهی استحکام بنای مهندس ناظر صادر شود. تصویری از گواهی مزبور ضمیمه میباشد.

10- نامه وارده شماره  764-3/4/96 شهروند محترم ، آقای ایمان سعیدی ، مطرح گردید و با توجه به این که مساحت ملک موردنظر در کوچة شماره 7 خیابان گلدشت ، قبل از تعریض زیر حد نصاب نمی باشد ، لذا تفکیک ملک مزبور به دو قطعه بلامانع می باشد. توضیح اینکه مساحت ملک بر اساس سند ثبتی ، قبل از تعریض 305 مترمربع و پس از آن به 255 مترمربع تقلیل پیدا کرده است.

11- نامه شماره 55959-4/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردی و با توجه به این که در اجراي طرح تفصیلی شهر کرمان ، قسمتی از ملک شهروند محترم ، آقای محمد طاهری ، دارای پلاک ثبتی شماره 1694 فرعی از 2788 اصلی بخش 3 کرمان ، در خیابان سعدی ، کوچه شماره 1 ، پلاک 5 ، به مساحت 90/108 مترمربع عرصه ، به ارزش کارشناسی -/000/600/524/1 ریال ( یک میلیارد و پانصد و بیست و چهار میلیون و ششصد هزار ریال ) ، در مسیر طرح مستهلک گردیده است ، بر مبنای مفاد توافق نامه شماره 52223/3-29/3/96 ، موافقت شد که در صورت تحویل و انتقال رسمی میزان مسیری به شهرداری کرمان ، قطعه زمین شماره 4 از نقشه تفکیکی شماره 46853/3-26/3/95 در خیابان شیخ احمد کافی جنوبی ، به مساحت 38/163 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/040/307/1 ریال ( یک میلیارد و سیصد و هفت میلیون و چهل هزار ریال ) با رعایت ضوابط و مقررات به نامبرده واگذار گردد و به ازای -/000/560/217 ریال ( دویست و هفده میلیون و پانصد و شصت هزار ریال ) ما به التفاوت ارزش میزان مسیری و قطعه زمین معوض ، آقای محمد طاهری بتواند در منطقة 3 ، پروانه ساختمان ، بر اساس ارزش کارشناسی بر املاک خود اخذ نماید.

12- نامه شماره 30082-25/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با توجه به این که شهروند محترم ، آقای عباس جعفری ده فارسی ، متقاضی خرید قطعه زمین بلوک 3 ، قطعه 82 از نقشة تفکیکی شماره 2592/90-8/4/90 در محلة صنعتی می باشد ، با فروش قطعة مزبور به مساحت 98/138 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/144/389 ریال ( سیصد و هشتاد و نه میلیون و صد و چهل و چهار هزار ریال ) به نامبرده یا وکیل قانونی ایشان با رعایت ضوابط مربوط موافقت گردید.

13- نامه شماره 54181-1/4/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع غرب ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای کوروش نورآئین ، به وکالت آقای محمد علی انجم شعاع ، در خیابان ابوحامد ، نبش کوچه شماره 26 ، به مساحت 95/25 مترمربع و به ارزش کارشناسی
-/000/600/726 ریال ( هفتصد و بیست و شش میلیون و ششصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

14- نامه شماره 30128-25/2/96 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع جنوبی ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای کاظم امیرزاده ، در پانصد دستگاه ، کوچه شماره 25 ، به مساحت 20 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/000/144 ریال ( یکصد و چهل و چهار میلیون ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

15- نامه شماره 55911-4/4/96 شهرداری کرمان در خصوص بخشودگی عوارض تفکیک قطعه زمین موردنظر همسر محترم جانباز محمد کمالی پور راوری مطرح گردید. نظر به اینکه نیت نامبرده ساخت مسجد امام حسن مجتبی می باشد ،  با پیشنهاد شهرداری موافقت و مقرر شد که در خصوص ملک موردنظر نیز همچون مصوبة مربوط به مساجد عمل شود.

16- نامه شماره 201468-8/12/95 شهرداری کرمان مطرح گردید و با فروش لچکی ضلع شرق ملک مورد ادعای شهروند محترم ، آقای علی دهقان اناری ، در بلوار شهدای خانوک ، کوچه شماره 18 ، به مساحت 45/5 مترمربع و به ارزش کارشناسی -/000/600/43 ریال ( چهل و سه میلیون و ششصد هزار ریال ) ، به نامبرده به صورت نقد و با شرط ادغام در ملک مزبور ، با رعایت ضوابط مربوط موافقت شد.

17- نامه شماره 50507-27/3/96 شهرداری کرمان مطرح گردید. نظر به اینکه کانون تبلیغاتی شیوا بر اساس فعالیت های عمرانی در محدودة میدان آزادی خود را متضرر می دید و متقاضی جبران آن ، از طریق 6 ماه واگذاری رایگان بود ، این شورا با توجه به مفاد مندرج در نامه شهرداری و صورتجلسه ضمیمه که دلالت بر تضرر شهرداری نیز دارد ، صرفاً با دو ماه واگذاری تابلوی آزادی و یک ماه واگذاری تابلوی چهارراه امام جمعه بدون دریافت وجه به کانون تبلیغاتی شیوا ، موافقت شد. تصویر نامه شهرداری و پیوست های آن ارسال می گردد.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.